กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 หรือ สุรนารีเกมส์ จัดการแข่งขันวันที่ 8- 15 มกราคม พ.ศ. 2548มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ตราสัญลักษณ์สุรนารีเกมส์

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน แก้

ตราสัญลักษณ์ แก้

ตราสัญลักษณ์สุรนารีเกมส์ออกแบบโดยคุณสุคนรัตน์ ศรีมงคล อาจารย์ประจำคณะวิชาออกแบบอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้สัญลักษณ์วงกลม 5 วง ซ้อนกันและช่อดอกปีบทองซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ช่อดอกปีบทอง สื่อถึงความยินดีและความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ลักษณะรูปทรงและน้ำหนักสีของดอกปีบทองยังสื่อถึงเปลวไฟ อันหมายถึงพลังแห่งการกีฬา ส่วนวงกลม 5 วงซ้อนกัน สื่อถึงความสามัคคีของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

สำหรับสีที่ใช้ คือ สีแสด-ทองและสีเขียว สีแสด-ทอง เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และยังหมายถึงความรุ่งโรจน์ พลังความแข็งแกร่ง ส่วนสีเขียว หมายถึง ความสดชื่น ความเบิกบาน มีชีวิตชีวา

สัตว์นำโชค แก้

 
สัตว์นำโชคสุรนารีเกมส์

สัตว์นำโชค คือ แมวโคราช อยู่ในท่าวิ่งชูคบเพลิงแสดงถึงการเตรียมพร้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและชาวจังหวัดนครราชสีมา ในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ตัวแมวสวมเสื้อกีฬาสีแสด ซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดนครราชสีมาและสีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีตัวอักษร “SUT” ซึ่งเป็นอักษรย่อของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขนแมวสีเทาเงินและดวงตาเป็นประกายสีเขียวสุกใส สื่อถึงความมีเชาวน์ปัญญาและสุขภาพที่ดี อันแทนความหมายได้กับการแข่งขันกีฬาของปัญญาชน

รูปลักษณ์ของแมวโคราชมีความสง่างาม แข็งแรง ท่วงท่าว่องไวปราดเปรียว หมายถึงการมีบุคลิกภาพที่ดี นอกจากนี้ ยังมีอุปนิสัยน่ารัก สดใสร่าเริง ปรับตัวเก่ง มีความเป็นมิตรและอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่นักกีฬาพึงมี เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่สถาบันอุดมศึกษาทั้งมวล

สถาบันที่เข้าร่วม แก้

สถาบันการศึกษาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 มีจำนวนทั้งสิ้น 102 สถาบัน ได้แก่

ชนิดกีฬา แก้

สรุปเหรียญการแข่งขัน แก้

สรุปเหรียญการแข่งขัน 30 อันดับแรก[1]

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 5 5 6 16
2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 34 32 25 91
3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 23 15 20 58
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 20 27 22 69
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 18 31 67
6 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 14 5 6 25
7 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 10 2 12 24
8 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 12 19 40
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 7 9 4 20
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 6 5 5 16
11 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 6 1 6 13
12 มหาวิทยาลัยมหิดล 5 5 6 16
13 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 4 6 8 18
14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4 2 2 8
15 มหาวิทยาลัยพายัพ 4 1 2 7
16 วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 4 0 0 4
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 15 17 35
18 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 6 9 18
19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 3 9 15
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 3 3 9 15
21 มหาวิทยาลัยสยาม 2 2 2 6
22 วิทยาลัยปทุมธานี 2 2 1 5
23 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 1 4 7
24 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 2 0 1 3
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 1 3 1 5
26 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1 2 1 4
27 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1 2 1 4
28 มหาวิทยาลัยรังสิต 1 1 6 8
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1 1 1 3
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 1 1 0 2

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 31

(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(8- 15 มกราคม พ.ศ. 2548)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 33

(มหาวิทยาลัยมหิดล)