กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 จัดการแข่งขันวันที่ 25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัย

การแข่งขันในครั้งนี้คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกำหนดให้จัดการแข่งขันในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม เพราะมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ปิดภาคการศึกษาทำให้ลดปัญหาในเรื่องการจัดที่พักให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังเป็นครั้งแรกที่ทบวงมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณจัดการแข่งขัน การเดินทาง เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ โดยใช้งบประมาณกิจกรรมนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 42 25 30 97
2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 35 29 24 88
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 24 30 39 93

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 7

(เจ้าภาพร่วม 5 มหาวิทยาลัย)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 9

(เจ้าภาพร่วม 5 มหาวิทยาลัย)