กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 จัดการแข่งขันวันที่ 17 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2531มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 34 มหาวิทยาลัย

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

การแข่งขันในครั้งนี้คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยกำหนดให้นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ต้องมีผลการเรียนในปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และเกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬามวยสากลสมัครเล่น จนทำให้ต้องนำไปทบทวน เพื่อปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบใหม่อีกครั้ง

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 47 30 22 99
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 42 26 20 88
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14 20 20 54

อ้างอิงแก้ไข