กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 หรือ ราชพฤกษ์เกมส์ จัดการแข่งขันวันที่ 19 –26 มกราคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยจัดการแข่งขัน 25 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 115 มหาวิทยาลัย มีการชิงชัยทั้งสิ้น 255 เหรียญทอง 255 เหรียญเงิน 323 เหรียญทองแดง และมีคำขวัญว่า "กีฬาสีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิต สติปัญญา วิชาการ และกัลยาณมิตร"

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34
เมืองเจ้าภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คำขวัญ"กีฬาสีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิต สติปัญญา วิชาการ และกัลยาณมิตร"
ทีมเข้าร่วม115 มหาวิทยาลัย
กีฬา25 ชนิดกีฬา
พิธีเปิด19 มกราคม 2550 (2550-01-19)
พิธีปิด26 มกราคม 2550 (2550-01-26)

การแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549 และพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน แก้

ตราสัญลักษณ์ แก้

ตราสัญลักษณ์ในราชพฤกษ์เกมส์แสดงการผสมผสานระหว่าง "ตัวเลข 34" อันเป็นครั้งที่จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย, สีเทา-แดง สีเทาคือสติปัญญา และ สีแดงคือพลัง และกราฟ y = ex สีทอง ความหมายของความเจริญงอกงาม อันเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตราสัญลักษณ์ปรับให้มีลักษณะเป็นสามมิติคล้ายหน้าคน ประกอบกันแล้วประหนึ่ง คนที่แหลมคมกำลังเคลื่อนไหว แข่งขันและก้าวหน้า ท่ามกลางการผสมผสานและร่วมมือกันอย่างกัลยาณมิตร

สัตว์นำโชค แก้

ผึ้ง แสดงความหมาย ความสามัคคี ความเฉลียวฉลาด การร่วมแรงร่วมใจทำงานด้วยความสุข ด้วยความร่าเริงเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีแก่สังคม

สถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน แก้

สถาบันการศึกษาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 มีจำนวนทั้งสิ้น 114 สถาบัน ได้แก่

ชนิดกีฬา แก้

สรุปเหรียญการแข่งขัน แก้

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 31 30 33 94
2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 23 17 27 67
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21 15 17 53
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 21 15 16 52
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 21 27 61
6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 12 12 15 39
7 สถาบันการพลศึกษา 11 17 25 53
8 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 11 9 13 33
9 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 10 7 10 27
10 มหาวิทยาลัยสยาม 10 3 12 25
11 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 8 11 10 29
12 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 8 6 10 24
13 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 8 4 20 32
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 7 4 4 15
15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7 0 5 12
16 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 12 16 33
17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 5 7 17
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 5 4 3 12
19 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 3 5 13
20 มหาวิทยาลัยมหิดล 4 10 10 24
21 มหาวิทยาลัยรังสิต 4 5 8 17
22 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 4 4 2 10
23 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 4 3 2 9
24 วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 4 1 0 5
25 มหาวิทยาลัยพายัพ 4 0 1 5
26 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2 5 14 21
27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2 2 1 5
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 4 1 6
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1 1 2 4
30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 0 1 2
31 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1 0 1 2
32 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 1 0 0 1
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 0 6 1 7
34 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0 3 2 5
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 3 1 4
36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 2 2 4
37 มหาวิทยาลัยศิลปากร 0 2 2 4
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 0 1 1 2
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 0 1 1 2
40 มหาวิทยาลัยบูรพา 0 1 0 1
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0 1 0 1
42 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 0 1 0 1
43 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0 1 0 1
44 วิทยาลัยทองสุข 0 1 0 1
45 วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 0 0 3 3
46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 0 0 2 2
47 มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 0 2 2
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 0 0 2 2
49 มหาวิทยาลัยคริสเตียน 0 0 1 1
50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0 0 1 1
51 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 0 1 1
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 0 0 1 1
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 0 0 1 1
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0 0 1 1
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 0 0 1 1
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0 0 1 1
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 0 0 1 1
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 0 0 1 1
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 0 0 1 1
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 0 0 1 1
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 0 0 1 1
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 0 0 1 1
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 0 1 1
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0 0 1 1

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 33

(มหาวิทยาลัยมหิดล)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(19- 26 มกราคม พ.ศ. 2550)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 35

(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)