กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 จัดการแข่งขันวันที่ 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 27 มหาวิทยาลัย

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

ในการแข่งขันครั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าได้แยกเป็น 3 สถาบัน คือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เริ่มโครงงานพัฒนากีฬาชาติขึ้น โดยรับนักกีฬาทีมชาติเข้าศึกษาด้วยวิธีพิเศษเป็นมหาวิทยาลัยแรกและมีนักกีฬาในโครงการส่วนหนึ่งเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยยังได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และการดำเนินการให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพครั้งสำคัญ โดยกำหนดให้นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ต้องมีผลการเรียนในปีที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 38 26 27 91
2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 29 34 34 97
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 26 26 26 78

อ้างอิงแก้ไข