กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 จัดการแข่งขันวันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร โดยมีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 19 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 26 มหาวิทยาลัย มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4,292 คน ซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่มีการแข่งขันมา

การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเข้าร่วมแข่งขันได้แต่ต้องเสียค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 84 40 21 145
2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 25 25 35 85
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 30 25 74

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 12

(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(3 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 14

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)