กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 หรือ นนทรีเกมส์ 2567 จัดที่จังหวัดนครปฐม โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเพื่อเฉลิมฉลองวาระที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เคยเป็นเจ้าภาพเดี่ยวมาก่อนหน้านี้แล้ว 3 ครั้ง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 1 ครั้ง คือ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 8 - 15 มกราคม พ.ศ. 2536 และ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2 ครั้ง คือ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542[1] และกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 นนทรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 15 - 24 มกราคม พ.ศ. 2558

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 49
เจ้าภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำขวัญหลากหลายสู่สรรสร้าง สุขภาวะที่ยั่งยืน
ทีมเข้าร่วม109 สถาบัน
นักกีฬาเข้าร่วม18,000 คน
กีฬา32 ชนิดกีฬา
ชนิด361 ประเภท
พิธีเปิด27 มกราคม 2567 (2567-01-27)
พิธีปิด5 กุมภาพันธ์ 2567 (2567-02-05)
ประธานพิธีเปิดศุภมาส อิศรภักดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประธานพิธีปิดดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักกีฬาปฏิญาณเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร
ผู้ตัดสินปฏิญาณผศ. ว่าที่ ร.ต.หญิง ดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์
ผู้จุดคบเพลิงสริตา ผ่องศรี
สนามกีฬาหลักสนามกีฬากลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เว็บไซต์ทางการkps.ku.ac.th/nontrigames

การพัฒนาและเตรียมการ แก้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๙ “นนทรีเกมส์ ๒๕๖๗” ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ ๘๐ ปี โดยมีแนวคิดหลักของการจัดการแข่งขัน ๔ ประการ คือ “Green” คือ การรักษาสิ่งแวดล้อม “Clean” คือ ความโปร่งใสในการตัดสินกีฬา และการมีน้ำใจนักกีฬา “Healthy” คือ การมีสุขภาพกายใจที่ดี และ “Wellness” คือ ความเป็นอยู่ที่ดี จะได้รับความสุขตลอดการแข่งขัน ภายใต้ค าขวัญที่ว่า “หลากหลายสู่สรรสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน” คือ ความหลากหลายของสถาบันการศึกษา ชนิดกีฬา เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และความคิดเห็น หลอมรวมสู่การสร้างสุขภาวะ สุขภาพกายและสุขภาพใจอย่างยั่งยืนทุกมิติ และสัตว์นำโชคในการแข่งขันครั้งนี้เป็น ไก่ ชื่อว่า “พี่แสนและน้องแพง” ซึ่งสื่อถึงการพัฒนาการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านปศุสัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เริ่มจากไก่เป็นชนิดแรกและการจัดแข่งขันครั้งนี้จะจัดขึ้นที่วิทยาเขตกำแพงแสน [2]

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ แก้

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาและได้รับเชิญให้เป็นกรรมการกีฬาระดับชาติและนานาชาติหลายครั้ง และมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพในด้านต่าง ๆ ทั้งสนามการแข่งขัน การคมนาคม การบริการ อาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย สถานที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬา ดังนั้น คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยมีมติให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 การรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ครั้งที่ 3 ของวิทยาเขตกำแพงแสน ก่อนหน้านี้ซึ่งเคยรับเป็นเจ้าภาพมาก่อนแล้วในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (พ.ศ. 2536) ณ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 26 (พ.ศ. 2542) และครั้งที่ 42 (พ.ศ. 2558) ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

ที่พัก แก้

การคมนาคม แก้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งอยู่ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีพื้นที่ของวิทยาเขตอยู่ในตำบลกำแพงแสน ตำบลทุ่งบัว และตำบลรางพิกุล จำนวน 7,951 ไร่ 3 งาน ในอดีตพื้นที่ตำบลที่วิทยาเขตกำแพงแสนตั้งอยู่คือ ตำบลทุ่งกระพังโหม ซึ่งภายหลังได้มีการแบ่งแยกตำบล วิทยาเขตกำแพงแสนจึงได้อยู่ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมและพื้นที่บางส่วนอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว และองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล จังหวัดนครปฐม

รถยนต์ส่วนตัว/รถยนต์เช่าเหมา แก้

รถยนต์โดยสารประจำทาง แก้

 • รถที่ผ่านประตูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากำแพงแสนด้านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321 (ถนนมาลัยแมน) รถยนต์โดยสารประจำทาง สาย 88 กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี, สาย 994 กรุงเทพฯ-ด่านช้าง สาย 80 กรุงเทพฯ-บางลี่ (สองพี่น้อง), สาย 966 กรุงเทพฯ-โรงเรียนการบินกำแพงแสน และรถตู้โดยสารประจำทางร่วมบริการวิทยาเขตบางเขน-วิทยาเขตกำแพงแสน และ รถยนต์โดยสารจากนครราชสีมา - หัวหิน
 • รถที่ผ่านประตูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนด้านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 456 รถยนต์โดยสารประจำทาง สาย 9918 กรุงเทพฯ-ด่านเจดีย์สามองค์ (ผ่านหน้ามหาวิทยาลัย)
 • รถที่ผ่านแบบเฉียดๆ แต่ก็สามารถนั่งรถต่อเข้ามหาวิทยาลัยมาได้ ได้แก่ รถโดยสาย ได้แก่ รถโดยสาร สาย 871 เชียงใหม่ - หัวหิน, สาย 872 พิษณุโลก - เกาะสมุย (ผ่านตัวตลาดกำแพงแสน แม้สามแยกตลาดกำแพงแสนจะอยู่ไม่ไกลจากสามแยกพนมทวนที่อยู่ใกล้ป้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนก็ตาม แต่พื้นที่กว้างใหญ่ไม่เหมาะกับการเดินเท้าเข้าวิทยาเขตจำเป็นต้องนัดหมายรถมารับ หรือใช้บริการรถรับจ้างจะสะดวกในการเดินทาง)

รถไฟโดยสาร แก้

การเดินทางด้วยรถไฟสามารถกระทำได้โดยใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

 • รถไฟโดยสารสายสุพรรณบุรีที่ผ่านด้านหลังวิทยาเขต สามารถขึ้น-ลงได้ที่ สถานีรถไฟทุ่งบัว (มีมาจากสถานีสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ขบวน/วัน และมาจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) กรุงเทพมหานคร 1 ขบวน/วัน การเดินทางจะต้องนัดหมาย/มีผู้ไปรับ มิฉะนั้นจะไม่สะดวกในการเดินทางต่อไปยังบริเวณอื่น เนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างขวางเป็นอย่างมาก)
 • รถไฟโดยสารสายใต้ สามารถลงจากขบวนรถไฟเพื่อนั่งรถ/เดิน/วิ่งไปต่อรถได้ที่ สถานีรถไฟนครปฐม และ สถานีพระราชวังสนามจันทร์
 • รถไฟโดยสารสายตะวันตก สามารถลงจากขบวนรถไฟเพื่อนั่งรถ/เดิน/วิ่งไปต่อรถได้ที่ สถานีรถไฟนครปฐม และ สถานีรถไฟพระราชวังสนามจันทร์

สัญลักษณ์และสัตว์นำโชค แก้

ตราสัญลักษณ์ แก้

ความหมายของสัญลักษณ์

 • ดอกนนทรี เป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รูปทรงพญานาค เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ก้านเกสร 8 ก้าน แสดงถึงการครบรอบ 80 ปี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ลายเส้นสีเขียว เป็นรูปไฟคบเพลิง แสดงถึงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
 • ลายเส้นของลำตัวพญานาค ใช้หลากสี แสดงถึง ความหลากหลายของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขัน “นนทรีเกมส์ 2567”

สัตว์นำโชค แก้

สัตว์นำโชค คือ'พี่แสน' และ 'น้องแพง' เป็นไก่พันธุ์ตะเภาทอง เป็นไก่สายพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สถาบันที่เข้าร่วม แก้

สถาบันการศึกษาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

รอบคัดเลือก แก้

รอบคัดเลือก 5 ภูมิภาค

 • เจ้าภาพเขตกรุงเทพมหานคร
 • เจ้าภาพเขตภาคเหนือ
 • เจ้าภาพเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เจ้าภาพเขตภาคกลาง
 • เจ้าภาพเขตภาคใต้

รอบมหกรรม แก้

สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม มีจำนวนทั้งสิ้น 122 สถาบัน ประกอบด้วย

สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49

สนามแข่งขัน แก้

การแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ได้วางแผนกำหนดให้ใช้สนามกีฬาที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกิดความลงตัวและคุ้มค่ามากที่สุด ได้แก่ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน แห่งที่ 2, สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน แห่งที่ 1 และสนามกีฬากลางโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา, อาคารพละศึกษา 1, อาคารพละศึกษา 2, สนามกอล์ฟมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย, อาคารศูนย์เรียนรวม 1 - 2 เป็นต้น

การแข่งขัน แก้

ชนิดกีฬา แก้

กีฬาบังคับ จำนวน 10 ชนิด
กีฬาเลือกสากล จำนวน 14 ชนิด
กีฬาเลือกทั่วไป จำนวน 4 ชนิด
กีฬาไทย จำนวน 1 ชนิด
กีฬาสาธิต จำนวน 3 ชนืด

ตารางการแข่งขัน แก้

เปิด พิธีเปิดการแข่งขัน การแข่งขัน 1 รอบชิงชนะเลิศ ปิด พิธีปิดการแข่งขัน ประชุมวิชาการ
ชนิดกีฬา มกราคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน
เหรียญ
ทอง
27
ส.
28
อา.
29
จ.
30
อ.
31
พ.
1
พฤ.
2
ศ.
3
ส.
4
อา.
5
จ.
พิธีการ เปิด ปิด
ประชุมวิชาการ
กีฬาบังคับ  กรีฑา 7 11 10 7 7 42
 ว่ายน้ำ 7 7 7 6 7 7 41
 ฟุตบอล 2 2
 วอลเลย์บอล 2 2
 บาสเกตบอล 2 2
 แบดมินตัน 2 5 7
 เซปักตะกร้อ 2 2 2 6
 เทควันโด 4 4 6 6 2 22
 ฟุตซอล 2 2
 เทนนิส 2 2 3 7
กีฬาเลือกสากล  กอล์ฟ 4 4
 เทเบิลเทนนิส 2 5 7
 มวยสากลสมัครเล่น 5 8 13
 ยิงปืน 2 2 2 2 2 10
 ยูโด 5 7 6 18
 รักบี้ฟุตบอล 2 1 3
 วอลเลย์บอลชายหาด 2 2
 เปตอง 2 2 1 2 2 9
 คาราเต้ 6 5 4 15
 เรือพาย 10 12 11 33
ยูยิตสู 6 8 6 8 10 2 40
 อีสปอร์ต 4 4
 คอร์ฟบอล 1 1 2
 จานร่อน 1 3 2 6
กีฬาเลือกทั่วไป  เอแม็ท 2 2 1 2 7
 ครอสเวิร์ด 2 2 1 2 7
 บริดจ์ 1 1 2 2 6
 หมากกระดาน 8 22 30
กีฬาไทย ดาบไทย 6 3 3 12
กีฬาสาธิต  โรลเลอร์สกี 0
 โอเรียนเทียริ่ง 0
 คูราช 0
การแข่งขันทั้งหมด 16 28 26 53 52 50 36 38 51 11 361

สิ่งอำนวยความสะดวก แก้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตามการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานแก่นักกีฬา และผู้เข้าร่วม ได้แก่ โรงอาหาร ธนาคาร ที่ทำการไปรษณีย์ สัญญาณโครงข่ายวิทยุโทรศัพท์ทุกโครงข่ายหลัก เป็นต้น

โรงอาหาร แก้

 • โรงอาหารกลาง 1 (Kasetsart Food Centre 1) หรือ KFC. ตั้งอยู่ใกล้อาคารศูนย์เรียนรวม 1 และไม่ไกลจากสระว่ายน้ำ และอาคารพละศึกษามากนัก
 • ศูนย์อาหารนนทรีฟู๊ดเซ็นเตอร์ (โรงส้ม) ตั้งอยู่ใจกลางของกลุ่มอาคารหอพักนิสิต ซึ่งจะให้ความสะดวกในการรับประทานอาหารหลังจากตื่นนอนตอนเช้า ก่อนไป/กลับจากเรียนของนิสิต ทำให้นักกีฬาสะดวกหลังตื่นนอนเช่นกัน
 • ศูนย์อาหารอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ภายในอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
 • ตลาดนัด (ตลาดนัดดงสะเดา)

ที่ทำการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน แก้

ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดให้บริการในวันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

ธนาคาร แก้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีธนาคารตั้งสาขาบริการธุรกรรมการเงิน และตู้บริการเงินสดอัตโนมัติ

 • สำนักงานสาขาของธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เป็นต้น
 • ตู้บริการเงินสดอัตโนมัติ มีบริการ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

สถานีบริการเชื้อเพลิง แก้

สถานีบริการเชื้อเพลิง มีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป ได้แก่ น้ำมันดีเซล น้ำมันแก๊สโซฮอล เป็นต้น เปิดบริการจำนวน 1 สถานีบริการ โดยสหกรณ์เชื้อเพลิงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ตั้งอยู่ใกล้ประตูเข้า-ออกด้านโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ร้านค้าสะดวกซื้อ แก้

โครงข่ายวิทยุโทรศัพท์ แก้

ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีการติดตั้งเสาสัญญาณวิทยุโทรศัพท์ เพื่อการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในรูปแบบ 2G บนความถี่ 850 MHz., 900 MHz., 1800 MHz., 1900 MHz. ระบบ 3G บนความถี่ 850 MHz., 2100 MHz. ระบบ 4G บนความถี่ 900 MHz., 1800 MHz, 2100 MHz., 2300 MHz. และระบบ 5G บนความถี่ 700 MHz., 2600 MHz เป็นต้น

สรุปเหรียญการแข่งขัน แก้

สรุปเหรียญการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 (นนทรีเกมส์) เฉพาะ 10 อันดับแรก ซึ่งขณะนี้การแข่งขันได้สิ้นสุดลงแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 20.00 น. สรุปเหรียญนนทรีเกมส์ 2567

  *  เจ้าภาพ (  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ลำดับที่มหาวิทยาลัยทองเงินทองแดงรวม
1  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี1333122186
2  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ514753151
3  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย434953145
4  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*243857119
5  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์13355098
6  มหาวิทยาลัยรังสิต11152652
7  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ1171937
8มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี99624
9  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต861226
10  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต63110
11  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา43714
12  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ4239
13  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ381122
14  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง351018
15  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี3339
16  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ32914
17  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่262634
18  มหาวิทยาลัยรามคำแหง26311
19  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี24713
20  มหาวิทยาลัยเกริก2327
21  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย2103
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์2103
  วิทยาลัยทองสุข2103
24  มหาวิทยาลัยมหิดล151925
25  มหาวิทยาลัยบูรพา151723
26  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ15915
27  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์15814
28  มหาวิทยาลัยธนบุรี14914
29  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย13812
30  มหาวิทยาลัยศรีปทุม1348
31  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์1225
32  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์1214
33  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช1146
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์1146
35  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1135
36  มหาวิทยาลัยสยาม1124
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด1124
38  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1113
39  มหาวิทยาลัยนเรศวร1078
40  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง1045
41  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย1001
42  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี06713
43  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี051015
44  มหาวิทยาลัยขอนแก่น041519
45  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี021214
46  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ0246
  มหาวิทยาลัยทักษิณ0246
48  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์0224
49  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง0213
  มหาวิทยาลัยศิลปากร0213
51  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร0145
52  มหาวิทยาลัยปทุมธานี0134
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม0134
54  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา0112
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี0112
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้0112
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก0112
58  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม0101
59  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร0033
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม0033
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี0033
62  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา0022
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี0022
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี0022
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์0022
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย0022
67  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่0011
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา0011
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์0011
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี0011
  มหาวิทยาลัยพะเยา0011
  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ0011
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต0011
รวม (73 มหาวิทยาลัย)3613605801301

มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัล แก้

มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 36 มหาวิทยาลัย

อ้างอิง แก้

 1. "นนทรีเกมส์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-06-07. สืบค้นเมื่อ 2013-08-08.
 2. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2566, กรุงเทพมหานคร, สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2566

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 48

(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. 2567)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 50

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)