กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 หรือ "หัวหมากเกมส์" จัดขึ้นวันที่ 11-18 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36
เจ้าภาพมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คำขวัญพลังกีฬา พลังความคิด สร้างบัณฑิตสู่สากล
ทีมเข้าร่วม117 มหาวิทยาลัย
กีฬา27 ชนิดกีฬา
พิธีเปิด11 มกราคม 2552 (2552-01-11)
พิธีปิด18 มกราคม 2552 (2552-01-18)
ประธานพิธีเปิดจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน แก้

คำขวัญการแข่งขัน แก้

“พลังกีฬา พลังความคิด สร้างบัณฑิตสู่สากล” คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกคำขวัญที่มีแนวคิดใกล้เคียงกับเป้าหมายของการแข่งขัน “หัวหมากเกมส์” จนได้คำขวัญมา 2 สำนวน และคณะกรรมการฯ ได้นำคำขวัญทั้ง 2 สำนวนดังกล่าวมาปรับเป็นคำขวัญใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คำขวัญที่ปรับใหม่จากแนวคิดเดิมของผู้เข้าประกวดทั้ง 2 สำนวน เป็นคำขวัญของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 36 สำหรับเจ้าของสำนวนดังกล่าวนั้น ได้แก่ น.ส.ชลธิดา ติ้งถิ่น นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนายสิทธิศักดิ์ ศรีนวลดี นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตราสัญลักษณ์ แก้

ออกแบบเป็นลายเส้นภาพหลักศิลาจารึก สีน้ำเงิน-ทอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และมีตัวเลข 36 ที่สื่อถึงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งนี้ โดยตัวเลข 36 ออกแบบด้วยลีลาการเคลื่อนไหวของนักกีฬา ที่กำลังเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ ตราสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวดครั้งนี้ เป็นผลงานการออกแบบของ นายขนาน ทิมเทศ อาจารยย์สอนวิชาศิลปศึกษา โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ใน กทม.

สัตว์นำโชค แก้

ออกแบบเป็นตัวหนุมาน ถือคบเพลิง ซึ่ง ‘หนุมาน’นั้น เป็นทหารเอกของพระรามในวรรณคดี เรื่อง “รามเกียรติ์” ที่คนไทยรู้จักกันดีว่ามีพละกำลังเข้มแข็ง กล้าหาญ คล่องแคล่วว่องไว พรั่งพร้อมด้วยไหวพริบปฏิภาณและความซื่อสัตย์ ‘หนุมาน’ จึงเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงสติปัญญาและคุณธรรม สำหรับสัตว์นำโชคในครั้งนี้เป็นการออกแบบของ นายอนิรุทธิ์ เอมอิ่ม นักออกแบบผลิตภัณฑ์บริษัท Dr.Ed & Toys

สถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน แก้

สถาบันการศึกษาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 มีจำนวนทั้งสิ้น 117 สถาบัน ได้แก่

ชนิดกีฬา แก้

สรุปเหรียญการแข่งขัน แก้

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 30 17 17 64
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 31 23 27 81
3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 29 29 27 85
4 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 25 23 21 69
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 23 19 28 70
6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 17 13 18 48
7 สถาบันการพลศึกษา 17 11 24 52
8 มหาวิทยาลัยสยาม 16 11 7 34
9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 24 27 64
10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 13 11 15 39
11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10 11 20 41
12 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 7 9 13 29
13 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6 9 20 35
14 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 6 5 8 19
15 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 6 4 15 25
16 มหาวิทยาลัยมหิดล 5 8 6 19
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 5 5 7 17
18 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 3 14 21
19 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 4 3 8 15
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 4 1 3 8
21 วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 3 2 0 5
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2 3 6 11
23 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2 3 4 9
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2 3 3 8
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2 2 3 7
26 มหาวิทยาลัยพายัพ 2 0 1 3
27 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 7 7 15
28 มหาวิทยาลัยรังสิต 1 5 7 13
29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 4 4 9
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1 2 0 3
31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 1 1 3
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1 1 1 3
33 วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ 1 1 0 2
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1 1 0 2
35 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 1 0 0 1
36 มหาวิทยาลัยเกริก 0 2 3 5
37 มหาวิทยาลัยบูรพา 0 2 1 3
38 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 0 2 0 2
39 วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 0 2 0 2
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 0 1 6 7
41 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 0 1 3 4
42 มหาวิทยาลัยทักษิณ 0 1 2 3
43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 1 1 2
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 0 1 1 2
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 0 1 1 2
46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 0 1 0 1
47 มหาวิทยาลัยราชธานี 0 1 0 1
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 0 1 0 1
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 0 1 0 1
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0 1 0 1
51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 0 1 0 1
52 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 0 1 0 1
53 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0 0 7 7
54 มหาวิทยาลัยนเรศวร 0 0 5 5
55 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 0 0 3 3
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0 0 3 3
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0 0 2 2
58 มหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 2 2
59 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0 0 2 2
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 0 0 2 2
61 วิทยาลัยทองสุข 0 0 1 1
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 0 0 1 1
63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 0 0 1 1
64 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0 0 1 1
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 0 0 1 1
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 0 0 1 1
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 0 0 1 1
68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 0 0 1 1
69 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 0 0 1 1
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 0 0 1 1
71 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0 0 1 1
72 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 0 0 1 1
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 0 0 1 1
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 0 0 1 1
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 0 0 1 1
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0 0 1 1
77 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0 0 1 1

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 35

(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(11 - 18 มกราคม พ.ศ. 2552)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 37

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)