รามเกียรติ์

จิตรกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ประวัติรามเกียรติ์แก้ไข

ต้นเค้าของเรื่องรามเกียรติ์มาจากเรื่องรามายณะซึ่งเป็นนิทานที่แพร่หลายอยู่ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียใต้ ต่อมาอารยธรรมอินเดียได้แพร่สู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ่อค้าชาวอินเดียได้นำวัฒนธรรมและศาสนามาด้วย ทำให้รามายณะแพร่หลายไปทั่วภูมิภาค กลายเป็นนิทานที่รู้จักกันเป็นอย่างดี และได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศนั้นจนกลายเป็นวรรณคดีประจำชาติไป ดังปรากฏในหลายชาติ เช่น ไทย ลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ล้วนมีวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เป็นวรรณคดีประจำชาติทั้งสิ้น

“รามเกียรติ์” มีเค้าจากวรรณคดีอินเดียคือมหากาพย์รามายณะที่ ฤๅษีวาลมีกิ ชาวอินเดีย แต่งขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต เมื่อประมาณ 2,400 ปีเศษ เชื่อว่าน่าจะเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ จากอิทธิพลของลัทธิพราหมณ์ฮินดู

สำหรับเรื่องรามเกียรติ์ของไทยนั้น มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงพระราชนิพนธ์สำหรับให้ละครหลวงเล่น ปัจจุบันมีอยู่ไม่ครบ ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1 ได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งมีมาแต่เดิมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ เพื่อให้ละครหลวงเล่น โดยได้ทรงเลือกมาเป็นตอนๆ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ โดยใช้ฉบับของอินเดีย (รามายณะ) มาพระราชนิพนธ์ ใช้ชื่อว่า "บ่อเกิดรามเกียรติ์"

ตัวละครหลักแก้ไข

ตัวละครหลักที่ปรากฏในเรื่อง มีดังนี้

หลังจบศึกพระรามปูนบำเหน็จให้ดังนี้

พระราม เป็น ท้าวรามาธิบดี ครองทวารวดีศรีอยุธยา
พระลักษมณ์ เป็น ท้าวลักษณาธิบดี ครองกรุงโรมคัล
พิเภก เป็น ท้าวทศคีรีวงศ์ ครองกรุงพิชัยลงกา
ท้าวสุครีพ เป็น ท้าวไวยวงศามหาสุริยบุตรครองกรุงขีดขิน
หนุมาน เป็น พระยาอนุชิตฤทธิรณ ครองกรุงนพบุรี(ลพบุรี)
พระพรต เป็น ท้าวภรตราช ครองกรุงประจันตคาม
ท้าวมหาชมพู เป็น ท้าวจตุรไวยวงศ์ ครองกรุงชมพู
องคต เป็น พระพระยาอินทรนุภาพ อุปราชย์ กรุงขีดขิน

พระสัตรุด เป็น ท้าวสัตตารุจราช ครองกรุงสาเกตุ

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

หนังสืออ่านเพิ่มแก้ไข

  • Thai Ramayana (abridged) as written by King Rama I, ISBN 974-7390-18-3
  • The story of Ramakian - From the Mural Paintings along the Galleries of the Temple of the Emerald Buddha, ISBN 974-7588-35-8

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข