เปิดเมนูหลัก

รายชื่อตัวละครในรามเกียรติ์

รายชื่อต่อไปนี้เป็นตัวละครที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์

เนื้อหา

พงศ์นารายณ์แก้ไข

ท้าวโรมพัตแก้ไข

ท้าวโรมพัตเป็นเจ้าเมืองโรมพัตตัน มีพระธิดาชื่อนางอรุณวดี เมื่อครั้งที่เมืองโรมพัตตันฝนไม่ตกที่เมืองโรมพัตตันมาเป็นเวลาสายุมปี เกิดยี จึงให้จัดพิธีขอฝน แต่ไม่เป็นผล ต่อมาทราบว่า มีฤๅษีตนหนึ่งชื่อกไลโกฎ บำเพ็ญตบะญาณแก่กล้าจึงทำให้เกิดฝนแล้งขึ้น ท้าวโรมพัตจึงให้นางอรุณวดี ไปทำลายพิธี โดยเข้าไปกอดและบีบนวด ทำให้ฤๅษีกภไลโกฎ ตบะแตก

พระอโนมาตันแก้ไข

พระอโนมาตัน หรือ อโนมาตัน - พระ ( พงศ์นารายณ์ - วงศ์กษัตริย์แห่งกรุงอโยธยา ) เป็นกษัตริย์ครองกรุงอโยธยาองค์ที่ ๑ เป็นต้นวงค์อโยธยา พระอโนมาตันเกิดจากดอกบัวที่ผุดขึ้นมาจากพระนาภีขององค์พระนารายณ์เมื่อเสร็จจากการสังหารหิรันตยักษ์ พระอิศวรสั่งให้สร้างเมืองและให้ชื่อเมืองว่า กรุงอโยธยา และประทานอาวุธวิเศษเพื่อปราบเหล่ายักษ์พาล ครองราชย์ได้ 60,000 ปีจึงได้สละราชบัลลังก์ให้ท้าวอัชบาล

ท้าวทศรถและเครือญาติแก้ไข
 1. ท้าวทศรถ
 2. นางสมุทรชา
 3. นางไกยเกษี
 4. นางเกาสุริยา
 5. พระราม
 6. พระมงกุฎและพระลบ เป็นโอรสของพระรามกับนางสีดา
 7. พระลบ
 8. พระพรต
 9. พระลักษมณ์
 10. พระสัตรุด
 11. ท้าวไกยเกษ
 12. ท้าวชนกจักรวรรดิ์

พรหมพงศ์และอสุรพงศ์แก้ไข

อสูรลงกาแก้ไข
 1. ศรีสุนันทา
 2. จิตรมาลี
 3. สุวรรณมาลัย
 4. วรประไภ
 5. รัชฎา
 6. กุเปรัน
 7. ทัพนาสูร
 8. อัศธาดา
 9. มารัน
 10. ทศกัณฐ์
 11. กุมภกรรณ
 12. พิเภก
 13. พระยาขร
 14. พระยาทูษณ์
 15. พระยาตรีเศียร
 16. นางสำมนักขา
 17. นางมณโฑ
 18. กาลอัคคีนาคราช หรือนางกาลอัคคี
 19. อินทรชิต
 20. สีดา
 21. ทศพิน
 22. บรรลัยกัลป์
 23. สหัสสกุมาร
 24. สิบรถ
 25. สุพรรณมัจฉา หรือ นางสุพรรณมัจฉา
 26. ทศคีรีวัน
 27. ทศคีรีธร
 28. จันทวดี
 29. คันธมาลี
 30. ตรีชฎา
 31. รัชฎาสูร
 32. สุวรรณกันยุมา
 33. เบญกาย หรือ นางเบญกาย
 34. มังกรกัณฐ์
 35. แสงอาทิตย์
 36. วิรุณจำบัง
 37. ตรีเมฆ
 38. กุมภกาศ
 39. อดูลปีศาจ
 40. วรณีสูร
 41. ยามลิวัน
 42. กันยุเวก
 43. วิรุณมุข
 44. กากนาสูร
 45. สวาหุ
 46. มารีศ
 47. เจษฎา
 48. ชิวหา
 49. นนยวิก
 50. วายุเวก
เสนายักษ์แก้ไข
 1. มโหทร
 2. เปาวนาสูร
 3. การุณราช
 4. กาลสูร
 5. นนทจิตร
 6. นนทไพรี
 7. นนทยักษ์
 8. นนทสูร
 9. พัทกาวี
 10. ภานุราช
 11. มหากาย
 12. อิทธิกาย
 13. รณศักดิ์
 14. รณสิทธิ์
 15. โรมจักร
 16. เวรัมภ
 17. ศุกสารณ์
 18. ไวยวาสูร
 19. สุขาจาร
 20. อสูรกำปั่น
กองลาดตระเวณรักษากรุงแก้ไข
 1. กุมภาสุร
 2. ฤทธิกัน
 3. สารัณทูต
 4. วิชุดา
 5. วายุพักตร์
 6. อากาศตะไล
 7. ผีเสื้อสมุทร

กรุงมลิวันแก้ไข

อสูรพงศ์แก้ไข
 1. จักรวรรดิ หรือ ท้าวจักรวรรดิ
 2. วัชนีสูร
 3. สุริยาภพ
 4. บรรลัยจักร
 5. นนยุพักตร์
 6. รัตนมาลี
เสนายักษ์แก้ไข
 1. นนทการ
 2. มารกบิล
 3. เมฆสูร หรือ เมฆาสูร
 4. วิษณุราช
 5. วรไกรสูรหรือ ไวยไกรสูร
 6. สุพินสัน หรือ สุรพิน
 7. อสุรพัตร หรือ อสุรเพตรา
อสูรกองตระเวณรักษาด่านแก้ไข
 1. ราหู
 2. กาลสูร
 3. มัฆวาน

เมืองบาดาลแก้ไข

พรหมพงศ์แก้ไข
 1. สหมลิวัน ต้นกษัตริย์ในพิภพบาดาล
อสูรพงศ์แก้ไข
 1. มหายมยักษ์ หรือ ท้าวสากยวงษามหายมยักษ์
 2. จันทรประภาศรี
 3. พิรากวน
 4. ไมยราพ
 5. ไวยวิก
เสนายักษ์แก้ไข
 1. จิตรกูฏ หรือ จิตรกูล
 2. จิตรไพรี
 3. ตรีพัท หรือ ตรีทัพ
 4. เมฆนาท หรือเมฆวัส

อสูรพรหมพงศ์แก้ไข

 1. มาลีวราช หรือ มาลีวัคคพรหม

อสูรเทพบุตรแก้ไข

 1. รามสูร
 2. ปโรต
 3. พิราพ
 4. เหรันต์
 5. หิรันตยักษ์
 6. ปทูตทันต์
 7. อสุรพักตร์
 8. นนทก
อสูรที่ต้องสาปพระเป็นเจ้าทั้งสามแก้ไข
 1. กุมภัณฑ์นุราช( สุนันทเทวบุตร )
 2. ปักหลั่น
 3. กุมพล หรือ กุมภัณฑ์
ยักษิณีและยักษ์ในป่าแก้ไข
 1. อัศมุขี
 2. นนทการ หรือ อสุนนทกาล ผู้เฝ้าประตูไกรลาส ต้องสาปมาเป็นมหิงสาเผือกชื่อ ทรพามีภรรยาชื่อ นิลกาสร มีบุตรชื่อ ทรพี
นางฟ้าต้องสาปแก้ไข
 1. บุษมาลีอยู่ในเมืองบายัน หรือมายัน
 2. วานรินทร์ อยู่ในถ้ำเขาอากาศ
 3. เสาวรี อยู่ในถ้ำเวภารบรรพต
 4. สุวรรณมาลี อยู่กลางแม่น้ำ สามพระยาวานรไปพบเมื่อครั้งไปถวายแหวนนางสีดา

อสูรกษัตริย์แก้ไข

 1. ตรีบุรัม เจ้าเมืองโสฬส
 2. อนุราช หรือ ท้าวอุนาราช เจ้าเมืองมหาสิงขร
 3. รัตนามเหสีท้าวอนุราช
 4. ทินสูร
 5. กุเวรนุราช เจ้าเมืองกาลวุธ
 6. ตรีปักกัน โอรสท้าวกุเวรนุราช
 7. กาลวิก
 8. กาลจักร
 9. คนธรรพ์นุราช หรือท้าวคนธรรพ์ เจ้าเมืองดิดสิสิน หรือ ดิศศรสิน
 10. จันทาหรือ นางนันทา มเหสีท้าวคนธรรพ์นุราช
 11. วิรุณพัท โอรสท้าวคนธรรพ์นุราชและนางจันทา
 12. อสูรวายุภักษ์ เจ้าเมืองมหาวิเชียรธานี บิดาเป็นอสูร มารดาเป็นนกอินทรี กายเป็นยักษ์สีเขียว มือและเท้าเป็นนก มีปีกมีหาง
 13. วิรุฬหก ทรงสังวาลนาค เจ้าเมืองมหาอันธการนคร ในพิภพบาดาล

อสูรสัมพันธมิตรของทศกัณฐ์แก้ไข

 1. จักรวรรดิ พญายักษ์ หรือ ท้าวจักรวรรดิ เจ้าเมืองมลิวัน
 2. สัตลุง พญายักษ์ เจ้าเมืองจักรวาล
 3. ไพจิตราสูร พญายักษ์ เจ้าพิภพอสูร
 4. สัทธาสูรพญายักษ์ เจ้าเมืองอัสดงค์
 5. อัศกรรณมาลาสูร พญายักษ์ เจ้าเมืองดุรัม
 6. มหาบาลเทพาสูร พญายักษ์ เจ้าเมืองมหาจักรวาล

อสูรต่างเมืองแก้ไข

 1. สหัสเดชะ- พญารากษส กษัตริย์กรุงปางตาล
 2. ไวยตาล - พญารากษส กษัตริย์กรุงกุรุราษฏร์
 3. กุเปรัน- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองกาลจักร
 4. ทัพนาสูร- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองจักรวาล
 5. อัศธาดา- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองวัทกัน
 6. มารัน- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองโสฬส
 7. ขร- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองโรมคัล องค์ที่ 1
 8. มังกรกัณฐ์- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองโรมคัล องค์ที่ 2
 9. ทูษณ์- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองจารึก องค์ที่ 1
 10. วิรุญจำบัง- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองจารึก องค์ที่ 2
 11. ตรีเศียร- พญายักษ์กษัตริย์เมืองมัชวารี องค์ที่ 1
 12. ตรีเมฆ- พญายักษ์ กษัตริย์เมืองมัชวารี องค์ที่ 2
 13. มูลพรัม- พญายักษ์ อุปราชเมืองปางตาล

มเหศวรพงษ์ หรือ มเหสักขเทวราชแก้ไข

ฤๅษีแก้ไข

ฤๅษีสร้างกรุงอโยธยา 4 ตนแก้ไข

 1. อจนคาวี
 2. ยุทธอักขระ
 3. ทะหะ
 4. ยาคะ

ฤๅษีที่พระรามพบเมื่อคราวเดินดงครั้งแรก 4 ตนแก้ไข

 1. สุทรรศน์ หรือ สุทัศ
 2. สุไข หรือ ศุกไขดาบสินี
 3. อังคตะ หรือ อรรคต
 4. สรภังค์

ฤๅษีที่ชุบนางมณโฑ 4 ตนแก้ไข

 1. โรมสิงห์ หรือ มหาโรมสิงหะ
 2. วตันตะ หรือ อตันตา
 3. วชิร
 4. วิสุทธิ , วิสุทัสสี , วิสูตร ,หรือ วิสุทธสี

ฤๅษีที่ชุบนางกาลอัจนา 1 ตนแก้ไข

 1. โคดม หรือ โคตะมะ หรือ พระฤๅษีโคดม

ฤๅษีที่อยู่แดนมิถิลา 1 ตนแก้ไข

 1. สุธามันตัน

ฤๅษีที่ยู่แดนขีดขิน 1 ตนแก้ไข

 1. อังคต

ฤๅษีที่อยู่แดนเมืองลงกา 3 ตนแก้ไข

 1. นารท หรือ นารอท อยู่ที่เขาโอรส
 2. โคบุตร อยู่ที่เขานินกาลา
 3. กาล

ฤๅษีที่ทำพิธีหุงข้าวทิพย์ในกรุงอโยธยา 5 ตนแก้ไข

 1. กไลโกฎ ( หน้าเนื้อ )
 2. ภารัทวาช หรือ ภารทวาช
 3. วัชอัคคี
 4. วสิษฐ์
 5. สวามิตร

ฤๅษีที่อยู่เขาตรีกูฏ 3 ตนแก้ไข

 1. สุเมธ
 2. อมรเรศ หรือ อมเรศ
 3. ปรเมศ

ฤๅษีที่อยู่เชิงเขามรกต 1 ตนแก้ไข

 1. ทิศไพ

ฤๅษีที่อยู่เชิงเขาไกรลาศ 2 ตนแก้ไข

 1. คาวิน
 2. สุขวัฒน

ฤๅษีที่อยู่แดนไกษเกษ 1 ตนแก้ไข

 1. โควินท์

ฤๅษีที่อยู่ป่ากาลวาต 1 ตนแก้ไข

 1. วัชมฤค

ฤๅษีที่หนุมานพบเมื่อคราวไปถวายแหวนนางสีดา 2 ตนแก้ไข

 1. นารท
 2. ชฎิล

ฤๅษีที่อวตาร 1 ตนแก้ไข

 1. ทุรวาส

ฤๅษีทศกัณฐ์แปลงแก้ไข

 1. สุธรรม เมื่อครั้งไปลักนางสีดาที่ริมโคทาวารี
 2. สิทธิโคดม เมื่อครั้งไปหาพระรามที่ค่าย

วานรพงศ์แก้ไข

วานรกษัตริย์( พระยาวานร )แก้ไข

ชามพูวราช กากาศ สุครีพ ชมพูพาน หนุมาน องคต มัจฉานุ อสุรผัด ท้าวมหาชมพู นิลพัท นิลนนท์

วานรสิบแปดมงกุฎแก้ไข

ฝ่ายเมืองขีดขินแก้ไข

เกยูร โกมุท ไชยามพวาน มาลุนทเกสร วิมล ไวยบุตร สัตพลี สุรเสน สุรกานต์

ฝ่ายเมืองชมพูแก้ไข
 1. นิลขัน
 2. นิลปานัน
 3. นิลปาสัน
 4. นิลราช
 5. นิลเอก
 6. วิสันตราวี
ไม่ปรากฏว่าเป็นฝ่ายใดแก้ไข
 1. กุมิตัน
 2. เกสรทมาลา
 3. มายูร

วานรเตียวเพชรแก้ไข

ฝ่ายเมืองขีดขินแก้ไข
 1. ญาณรสคนธ์
 2. ทวิพัท
 3. ปิงคลา
 4. มหัทวิกัน
 5. วาหุโรม
 6. อุสุภศรราม
 7. มากัญจวิกราม
ฝ่ายเมืองชมพูแก้ไข
 1. โชติมุกข์
ไม่ปรากฏว่าเป็นฝ่ายใดแก้ไข
 1. นิลเกศี

วานรจังเกียงแก้ไข

เขนลิงแก้ไข

คนธรรพ์แก้ไข

พระยาปักษาชาติแก้ไข

พระยานาคแก้ไข

 1. พระยาอนันตนาคราชอาสนะพระนารายณ์
 2. พระยากาลนาคบิดานางกาลอัคคี มเหสีทศกัณฐ์
 3. พระยาวิรุณนาคผู้ที่รับนางสีดาไว้เมื่อหนีพระรามไปบาดาล
 4. พระยากัมพลนาคผู้บอกที่ซ่อนเร้นให้ตรีเมฆ
 5. พระยาทธรฐนาคผุ้ที่รักษาแม่ศิลาบดยาแก้หอกกระบิลพัท
 6. พระยาวาสุกรีนาคผู้ที่รักษาลูกศิลาบดแก้หอกเมฆพัท
 7. พระยานาคมรกตผู้ที่รักษาเมืองบาดาล บริเวณใต้น้ำ

ม้าพระที่นั่งแก้ไข

พรานแก้ไข

สถานที่ในเรื่องรามเกียรติ์แก้ไข

ป่าแก้ไข

 1. ป่าทวาราวดีป่าที่ตั้งกรุงอโยธยา
 2. ป่ากัทลีวันป่าที่หนุมานไปจำศีล
 3. ป่าอัมพวันป่าที่พิเภกไปเก็บผลไม้
 4. ป่ากาลวาตป่าที่พระมงกุฎ พระลบ อยู่
 5. ป่าศาลวันป่าที่นางเสาวรีอยู่
 6. ป่าเวฬุวันป่าที่กุมภกาศทำพิธี

ภูเขาแก้ไข

 1. เขาเหมติรัน
 2. เขาอำมตัง
 3. เขาตรีกูฎ
 4. เขาโสลาศ
 5. เขาอินทกาลา
 6. เขานิลกาลา
 7. เขาอากาศ
 8. เขาโสฬิศ
 9. เขาไกรลาศ
 10. เขาคันธมาทน์
 11. เขาคันธกาลา
 12. เขาศตกูฎ
 13. เขาลพพระบุรี
 14. เขามรกต
 15. เขาอากาศ
 16. เขาเวภาร
 17. เขาวิบูลบรรพต
 18. เขามยุรา
 19. เขาปัญจคีรี
 20. เขาสรรพยา
 21. เขาสญชีพสัญญ๊
 22. เขาอาวุธ

แม่น้ำแก้ไข

 1. แม่น้ำสรงกษัตริย์
 2. แม่น้ำสะโตง
 3. แม่น้ำโคทาวารี
 4. แม่น้ำอำมฤต
 5. แม่น้ำคันธา
 6. แม่น้ำมหาสาตร
 7. แม่น้ำคงคา
 8. แม่น้ำยมนา
 9. แม่น้ำอจิรวดี
 10. แม่น้ำมหิ
 11. แม่น้ำสราภู

ด่านเมืองลงกาและบาดาลแก้ไข

ทวีปแก้ไข

 1. อุตรกุรุทวีป
 2. อมรโคยานทวีป
 3. บุพพวิเทหทวีป
 4. ชมพูทวีป

อ้างอิงแก้ไข

 • พงศ์ในเรื่องรามเกียรติ์ ของเก่า คัดจากสมุดไทย
 • สี ลักษณะหัวโขน และประวัติสังเขปของตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ นายประพันธ์ สุคนธะชาติ รวบรวม - เรียบเรียง
 • สมญาภิธานรามเกียรติ์
 • ระบำ อสุเรศเศวตฤทธา ของกรมศิลปากร