พัทกาวี เป็นเสนายักษ์ ๑ ใน ๒๐ ตนของเสนายักษ์กรุงลงกา มีลักษณะสีเหลือง ๑ หน้า ๒ มือ หัวโล้น