กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 จัดการแข่งขันวันที่ 22 - 28 มกราคม พ.ศ. 2521 โดยมีมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 8 แห่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 13 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัย โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ขณะนั้นรวมเป็นสถาบันเดียวกัน) เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก

การแข่งขันในครั้งนี้คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในจัดการแข่งขันโดยเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบการแข่งขันแต่ละชนิด

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 42 41 24 107
2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 30 29 28 87
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21 18 23 62

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 4

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(22 - 28 มกราคม พ.ศ. 2521)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 6

(เจ้าภาพร่วม 4 มหาวิทยาลัย)