กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 จัดการแข่งขันวันที่ 22 - 28 มกราคม พ.ศ. 2521 โดยมีมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 7 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขัน 13 ชนิดกีฬา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขัน 13 มหาวิทยาลัย โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ขณะนั้นรวมเป็นสถาบันเดียวกัน) เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 5
เจ้าภาพจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ทีมเข้าร่วม13 สถาบัน
กีฬา13 ชนิดกีฬา
พิธีเปิด22 ธันวาคม 2519 (2519-12-22)
พิธีปิด28 ธันวาคม 2519 (2519-12-28)

การแข่งขันในครั้งนี้คณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในจัดการแข่งขันโดยเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบการแข่งขันแต่ละชนิด

สรุปเหรียญการแข่งขัน

แก้

สรุปเหรียญการแข่งขัน 3 สถาบันแรก คือ

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 42 41 24 107
2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 30 29 28 87
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21 18 23 62

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 4

(มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(22 - 28 มกราคม พ.ศ. 2521)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 6

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า)