กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน หลังจากที่เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้ว 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 12 (พ.ศ. 2527) และ ครั้งที่ 17 (พ.ศ. 2532) หลังจากนั้นก็ไม่ได้เป็นเจ้าภาพอีกเลย แต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เสนอชื่อ เพื่อชิงเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 หลังจากที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพนานกว่า 25 ปี

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41
เมืองเจ้าภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คำขวัญมอดินแดง more than games
ทีมเข้าร่วม112 มหาวิทยาลัย
กีฬา27 ชนิดกีฬา
พิธีเปิด14 มกราคม 2557 (2557-01-14)
พิธีปิด22 มกราคม 2557 (2557-01-22)
สนามกีฬาหลักสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัญลักษณ์และมาสคอต

แก้

มอดินแดงเกมส์ จัดขึ้นภายใต้ตามแนวคิดและคำขวัญประจำการแข่งขันที่ว่า

Mor Din Daeng, More Than Games

ซึ่งสื่อความหมายว่าสิ่งที่นักกีฬาจากทุกสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 จะได้มากกว่าเกมกีฬา นั้นคือความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การทำงานอย่างเป็นทีมกับเพื่อนต่างสถาบัน และจะยังความประทับใจกลับไปเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง

ตราสัญลักษณ์

แก้

ตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันมีแนวคิดจากลักษณะของลายขิด ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นอีสานได้เป็นอย่างดี และยังสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สีแต่ละสีในตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันแสดงถึงความหลากหลายของแต่ละสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน และทั้ง 4 สี ยังเป็นสีเครื่องหมายอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย ภายในตราสัญลักษณ์ประจำการแข่งขันมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ตรงกลาง ซึ่งหมายถึงการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในครั้งนี้

สัญลักษณ์นำโชค

แก้

สัญลักษณ์นำโชคประจำการแข่งขันในครั้งนี้ มีชื่อว่า พี่มอดินแดง - น้องกัลปพฤกษ์ ซึ่งดอกกัลปพฤกษ์ เป็นดอกไม้ประจำ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกพระราชทาน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน ประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 ต้นกัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Cassia bakeriana Craib ลักษณะเป็นต้นไม้ขนาดย่อม พุ่มใบแบนกว้าง ดอกสีชมพู เมื่อโรยจะกลายเป็นสีขาว ออกดอกเป็นช่อช่วงฤดูหนาว

ชนิดกีฬา

แก้

ในการจัดการแข่งขัน “มอดินแดงเกมส์” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดชนิดกีฬาที่จะจัดแข่งขันทั้งหมด จำนวน 28 ชนิดกีฬาตามความพร้อมสนามแข่งขัน ที่สามารถจัดการแข่งขันได้ดังนี้

สถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน

แก้

สถาบันการศึกษาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 มีจำนวนทั้งสิ้น 124 สถาบัน ได้แก่

สรุปเหรียญการแข่งขัน

แก้

สรุปเหรียญการแข่งขัน [1] ได้แก่

อันดับ มหาวิทยาลัย       รวม
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 56 44 53 153
2 สถาบันการพลศึกษา 53 40 39 132
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25 31 37 93
4 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 21 18 30 69
5 มหาวิทยาลัยสยาม 20 7 8 35
6 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 15 16 18 49
7 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 14 19 22 55
8 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 11 11 16 38
9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 11 4 13 28
10 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 10 10 15 35
11 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 17 30 56
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 8 7 4 19
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 8 6 3 17
14 มหาวิทยาลัยรังสิต 7 4 6 17
15 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 6 10 11 27
16 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 6 5 7 15
18 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 5 4 6 15
19 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5 3 7 15
20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 7 22 33
21 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 8 15 26
22 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3 7 16 26
23 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 3 5 2 10
24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3 4 5 12
25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 2 12 17
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2 7 11 20
27 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2 5 13 20
28 มหาวิทยาลัยบูรพา 2 3 7 12
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2 3 2 7
30 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 2 1 - 3
31 มหาวิทยาลัยพายัพ 2 - 3 5
32 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2 - 3 5
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2 - - 2
34 มหาวิทยาลัยมหิดล 1 4 6 11
35 มหาวิทยาลัยธนบุรี 1 1 4 6
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 1 1 2 4
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1 1 - 2
38 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 1 - 2 3
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 - 1 2
40 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1 - - 1
41 มหาวิทยาลัยเกริก 1 - - 1
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 1 - - 1
43 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 4 4 8
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - 4 - 4
45 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - 3 5 8
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ - 3 3 6
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - 2 3 5
48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - 1 1 2
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - 1 1 2
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง - 1 1 2
51 มหาวิทยาลัยพะเยา - 1 - 1
52 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - 1 - 1
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - 1 - 1
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช - 1 - 1
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา - 1 - 1
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ - 1 - 1
57 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล - - 4 4
58 มหาวิทยาลัยทักษิณ - - 4 4
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม - - 4 4
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - - 3 3
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - - 3 3
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ - - 2 2
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - - 2 2
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี - - 2 2
65 มหาวิทยาลัยศิลปากร - - 2 2
66 มหาวิทยาลัยชินวัตร - - 1 1
67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - - 1 1
68 มหาวิทยาลัยนเรศวร - - 1 1
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร - - 1 1
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม - - 1 1
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต - - 1 1
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด - - 1 1
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - - 1 1
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ - - 1 1
75 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - - 1 1
76 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น - - - -
77 มหาวิทยาลัยคริสเตียน - - - -
78 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา - - - -
79 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - - - -
80 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - - - -
81 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก - - - -
82 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - - - -
83 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา - - - -
84 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - - - -
85 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - - - -
86 มหาวิทยาลัยนครพนม - - - -
87 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - - - -
88 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ - - - -
89 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด - - - -
70 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น - - - -
71 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - - - -
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี - - - -
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ - - - -
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี - - - -
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา - - - -
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - - - -
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - - - -
78 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - - - -
79 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - - - -
80 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ - - - -
81 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - - - -
82 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - - - -
83 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - - - -
84 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ - - - -
85 วิทยาลัยดุสิตธานี - - - -
86 วิทยาลัยทองสุข - - - -
87 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ - - - -
88 วิทยาลัยนครราชสีมา - - - -
89 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา - - - -
90 วิทยาลัยราชพฤกษ์ - - - -
91 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น - - - -
92 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน - - - -
93 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา - - - -
94 สถาบันรัชต์ภาคย์ - - - -
รวม 340 342 505 1,187

อ้างอิง

แก้
  1. "สรุปเหรียญแยกตามสถาบัน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-01-27. สืบค้นเมื่อ 2014-01-18.
ก่อนหน้า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ถัดไป
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 40

(สถาบันการพลศึกษา)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. 2557)
  กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 42

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)