เกษม จันทร์แก้ว

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว (เกิด 23 เมษายน พ.ศ. 2481) เป็นนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้[ต้องการอ้างอิง] ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์[1] รวมถึงหัวหน้าภาควิชา คณบดี และอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[ต้องการอ้างอิง] ได้รับแต่งตั้งเป็นองคมนตรีใน พ.ศ. 2564[2][3]

เกษม จันทร์แก้ว
องคมนตรี
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2564
กษัตริย์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด23 เมษายน พ.ศ. 2481 (85 ปี)
คู่สมรสฉลวย จันทร์แก้ว
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วท.บ.)
มหาวิทยาลัยรัฐโคโรลาโด (M.S.)
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (Ph.D.)

ประวัติ แก้

เกษมจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนประชาบาลวัดตลิ่งชันใน พ.ศ. 2490 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามใน พ.ศ. 2498 จบชั้นเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนทวีธาภิเศกใน พ.ศ. 2500 สำเร็จปริญญาตรีวนศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน พ.ศ. 2506 สำเร็จปริญญาโทสาขา Watershed Management จากมหาวิทยาลัยโคโลราโดเมื่อ พ.ศ. 2508 และสำเร็จปริญญาเอกในสาขา Forest Hydrology จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันใน พ.ศ. 2518[4]

หลังจบการศึกษา เกษมเข้าเป็นอาจารย์ที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 จนเกษียณอายุราชการ เกษมยังเคยเป็นผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี[5], คณบดีวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[ต้องการอ้างอิง], ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, อาจารย์พิเศษทั้งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภายนอก,[ต้องการอ้างอิง] ผู้ทรงคุณวุฒิหลายมหาวิทยาลัย,[ต้องการอ้างอิง] และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์[6] จนครบวาระในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560[7], มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร[8][9] และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์[10]

ผลงานของเกษมส่วนใหญ่เป็นด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ คือ งานวิจัยการจัดการลุ่มน้ำและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม[ต้องการอ้างอิง] นอกจากนี้ เกษมยังได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การเกษตรดีเด่นสองสมัย (พ.ศ. 2536 และ พ.ศ. 2539) จากสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย[ต้องการอ้างอิง]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. เปิดประวัติ “เกษม จันทร์แก้ว” ผู้ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็น องคมนตรี คนล่าสุด
 2. "ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. กรุงเทพฯ: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 138 (พิเศษ 66 ง): 1. 2021-03-24. สืบค้นเมื่อ 2021-03-24.
 3. ในหลวง-พระราชินี เสด็จออกพร้อมเจ้าคุณพระฯ โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ถวายสัตย์
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2548). ผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-ศาสตราจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว. [ออน-ไลน์]. เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้จาก [1]. เข้าถึงเมื่อ 21-8-52
 5. ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏ, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๔๓ ง หน้า ๔, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (นายพินิติ รตะนานุกูล)
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏมหาสารคาม สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี และสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร, เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๗ ง หน้า ๓, ๒๒ มกราคม ๒๕๔๕
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๙๕ ง หน้า ๔, ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง หน้า ๗๕, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๗, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
 12. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๑, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๓๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗๖, ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๖