ศาสตราจารย์ เกษม จันทร์แก้ว (23 เมษายน พ.ศ. 2481 — ปัจจุบัน) นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตหัวหน้าภาควิชา, คณบดี และอดีตรองอธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว
ศาสตราจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว .jpg
ภาพถ่ายศาสตราจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว
ในขณะดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เกิด23 เมษายน พ.ศ. 2481 (82 ปี)
ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
สัญชาติไทย
ชาติพันธุ์ไทย
การศึกษาPh.D. (Forest Hydrology)
อาชีพข้าราชการบำนาญ
ผลงานเด่นดูในบทความ

ประวัติแก้ไข

ศ.ดร. เกษม จันทร์แก้ว จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนประชาบาลวัดตลิ่งชัน ในปี พ.ศ. 2490 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม ในปี พ.ศ. 2498 จบชั้นเตรียมอุดมศึกษา จากโรงเรียนทวีธาภิเศก ในปี พ.ศ. 2500 สำเร็จปริญญาตรีวนศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2506 สำเร็จปริญญาโทสาขา Watershed Management จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด เมื่อ พ.ศ. 2508 และสำเร็จปริญญาเอกในสาขา Forest Hydrology จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ในปี พ.ศ. 2518[1]

หลังจบการศึกษา ศ.ดร. เกษม จันทร์แก้ว ได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2509 และรับหน้าที่เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จนเกษียณอายุราชการ ปัจจุบัน ศ.ดร. เกษม จันทร์แก้ว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี , คณบดีวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนเป็นอาจารย์พิเศษทั้งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภายนอก และดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิหลายมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560[2] ,มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

ผลงานของท่านส่วนใหญ่เป็นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผลงานของท่านที่สำคัญคือ งานวิจัยการจัดการลุ่มน้ำและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ท่านยังได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การเกษตรดีเด่นสองสมัย (พ.ศ. 2536 และ พ.ศ. 2539) จากสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย

อ้างอิงแก้ไข

  1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2548). ผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-ศาสตราจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว. [ออน-ไลน์]. เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้จาก [1]. เข้าถึงเมื่อ 21-8-52
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/219/7.PDF

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข