เกษม จันทร์แก้ว

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว (เกิด 23 เมษายน พ.ศ. 2481) เป็นนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้[ต้องการอ้างอิง] ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอก เปรม ติณสูลานนท์[1] รวมถึงหัวหน้าภาควิชา คณบดี และอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[ต้องการอ้างอิง] ได้รับแต่งตั้งเป็นองคมนตรีใน พ.ศ. 2564[2][3]

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
เกษม จันทร์แก้ว
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
องคมนตรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2564
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 เมษายน พ.ศ. 2481 (85 ปี)
คู่สมรส ฉลวย จันทร์แก้ว
ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วท.บ.)
มหาวิทยาลัยรัฐโคโรลาโด (M.S.)
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (Ph.D.)

ประวัติแก้ไข

เกษมจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนประชาบาลวัดตลิ่งชันใน พ.ศ. 2490 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามใน พ.ศ. 2498 จบชั้นเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนทวีธาภิเศกใน พ.ศ. 2500 สำเร็จปริญญาตรีวนศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน พ.ศ. 2506 สำเร็จปริญญาโทสาขา Watershed Management จากมหาวิทยาลัยโคโลราโดเมื่อ พ.ศ. 2508 และสำเร็จปริญญาเอกในสาขา Forest Hydrology จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันใน พ.ศ. 2518[4]

หลังจบการศึกษา เกษมเข้าเป็นอาจารย์ที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 จนเกษียณอายุราชการ เกษมยังเคยเป็นผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี,[ต้องการอ้างอิง] คณบดีวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,[ต้องการอ้างอิง] ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,[ต้องการอ้างอิง] อาจารย์พิเศษทั้งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภายนอก,[ต้องการอ้างอิง] ผู้ทรงคุณวุฒิหลายมหาวิทยาลัย,[ต้องการอ้างอิง] และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์[5][6] (จนถึง 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560),[ต้องการอ้างอิง] มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร[7][8] และมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์[9]

ผลงานของเกษมส่วนใหญ่เป็นด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่สำคัญ คือ งานวิจัยการจัดการลุ่มน้ำและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม[ต้องการอ้างอิง] นอกจากนี้ เกษมยังได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การเกษตรดีเด่นสองสมัย (พ.ศ. 2536 และ พ.ศ. 2539) จากสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทย[ต้องการอ้างอิง]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. เปิดประวัติ “เกษม จันทร์แก้ว” ผู้ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็น องคมนตรี คนล่าสุด
 2. "ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. กรุงเทพฯ: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. 138 (พิเศษ 66 ง): 1. 2021-03-24. สืบค้นเมื่อ 2021-03-24.
 3. ในหลวง-พระราชินี เสด็จออกพร้อมเจ้าคุณพระฯ โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ถวายสัตย์
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2548). ผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-ศาสตราจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว. [ออน-ไลน์]. เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้จาก [1]. เข้าถึงเมื่อ 21-8-52
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏ (คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช, นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ, ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา, ศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์)
 6. แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาประจำสถาบันราชภัฏมหาสารคาม สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี และสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร (นายนิสัย เวชชาชีวะ, ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา, นายภูษณ ปรีย์มาโนช, ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร [จำนวน ๑๒ ราย ๑. นายเกษม จันทร์แก้ว ฯ]
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (นายเกษม จันทร์แก้ว)
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๗, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
 11. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า,เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๑, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๓๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗๖, ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๖