กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ (อังกฤษ: Cooperative Promotion Department) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการสหกรณ์ภายในประเทศ

กรมส่งเสริมสหกรณ์
Cooperative Promotion Department
Cooperative Promotion Department Logo.png
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้งพ.ศ. 2463
หน่วยงานก่อนหน้า
 •  ● กรมสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์
 •  ● กระทรวงการสหกรณ์
สำนักงานใหญ่12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
งบประมาณประจำปี3,230.6466 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ, อธิบดี
 • ปรีชา พันธุ์​วา, รองอธิบดี
 • อัชฌา สุวรรณนิตย์, รองอธิบดี
 • นิรันดร์ มูลธิดา, รองอธิบดี
เว็บไซต์http://www.cpd.go.th

ประวัติแก้ไข

แรกเริ่มหน่วยราชการที่รับผิดชอบด้านสหกรณ์เริ่มจากเป็นแผนกหนึ่งในกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2458 ต่อมากรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกระทรวงพาณิชย์ ใน พ.ศ. 2463 แผนกสหกรณ์จึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น กรมสหกรณ์

พ.ศ. 2495 ในสมัยจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ยกฐานะกรมสหกรณ์เป็นกระทรวงการสหกรณ์[2] จนถึงปี พ.ศ. 2506 จึงได้ถูกยุบกระทรวงการสหกรณ์ลง และโอนงานทั้งหมดไปเป็นของกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติที่ตั้งขึ้นใหม่ โดยให้แยกส่วนราชการสหกรณ์ออกมาโดยจัดให้มีกรมสหกรณ์ที่ดิน กรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2515 ได้มีการยกเลิกกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติลง และได้ตั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นจึงได้โอนอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการสหกรณ์ กรมสหกรณ์ที่ดิน กรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจ เป็นกรมส่งเสริมสหกรณ์ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี พันเอกสุรินทร์ ชลประเสริฐ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์เป็นคนแรก[3]

การแบ่งส่วนราชการแก้ไข

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ให้แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดังต่อไปนี้[4]

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองการเจ้าหน้าที่
 • กองคลัง
 • กองแผนงาน
 • กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์
 • กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
 • กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
 • สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
 • สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

หน่วยงานในภูมิภาคแก้ไข

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีหน่วยงานส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ในทุกจังหวัด คือ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด มีหน้าที่เป็นผู้แทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกอบด้วย 18 เขต ดังนี้[5]

 1. สหกรณ์จังหวัดชัยนาท, สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สหกรณ์จังหวัดลพบุรี, สหกรณ์จังหวัดสระบุรี, สหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี, สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
 2. สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี, สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี, สหกรณ์จังหวัดนครปฐม, สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
 3. สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี, สหกรณ์จังหวัดราชบุรี, สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 4. สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี, สหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม, สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
 5. สหกรณ์จังหวัดชุมพร, สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช, สหกรณ์จังหวัดพัทลุง, สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สหกรณ์จังหวัดสงขลา
 6. สหกรณ์จังหวัดกระบี่, สหกรณ์จังหวัดตรัง, สหกรณ์จังหวัดพังงา, สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต, สหกรณ์จังหวัดระนอง, สหกรณ์จังหวัดสตูล
 7. สหกรณ์จังหวัดนราธิวาส, สหกรณ์จังหวัดปัตตานี, สหกรณ์จังหวัดยะลา
 8. สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา, สหกรณ์จังหวัดชลบุรี, สหกรณ์จังหวัดระยอง
 9. สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี, สหกรณ์จังหวัดตราด, สหกรณ์จังหวัดนครนายก, สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี, สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว

ประเภทของสหกรณ์แก้ไข

ในประเทศไทย มีสหกรณ์ 7 ประเภท ได้แก่[6]

 1. สหกรณ์การเกษตร
 2. สหกรณ์ประมง
 3. สหกรณ์นิคม
 4. สหกรณ์ร้านค้า
 5. สหกรณ์บริการ
 6. สหกรณ์ออมทรัพย์
 7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

รายนามอธิบดี [7]แก้ไข

รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1. พ.อ. สุรินทร์ ชลประเสริฐ 2515-2520
2. นาย อดุลย์ นิยมวิภาต 2520-2522
3. พ.อ. สุรินทร์ ชลประเสริฐ 2522-2526
4. นาย เชิญ บำรุงวงศ์ 2526-2530
5. นาย ทรงยศ นาคชำนาญ 2530-2532
6. นาย เสงี่ยม มาหมื่นไวย 2532-2536
7. นาย อวยผล กนกวิจิตร 2536-2538
8. นางสาว พีรรัตน์ อังกุรรัต 2538-2540
9. นาย วัลลภ วิทยประพัฒน์ 2540-2541
10. นาย บุญมี จันทรวงศ์ 2541-2544
11. นาย ชวาลวุฑฒ ไชยนุวัติ 2544-2545
12. นาย บุญมี จันทรวงศ์ 2545-2549
13. นางสาว สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ 2549-2552
14. นาย ศุภชัย บานพับทอง 2552
15. นาย ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ 2552-2553
16. นาย สมชัย ชาญณรงค์กุล 2553-2556
17. ดร. จุมพล สงวนสิน 2556-2557
18. นาย โอภาส กลั่นบุศย์ 2557-2558
19. ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข 2558-2560
20. นาย พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ 2560-2563
21.​ นาย​ คมสัน​ จำรูญพงษ์​ 2563-2564
22.​ นาย​ วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ 2564-ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482 (ฉบับที่ 31) ตอนที่ 56 เล่ม 69 วันที่ 16 กันยายน 2495 (soc.go.th)
 3. "ประวัติกรมส่งเสริมสหกรณ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-20. สืบค้นเมื่อ 2010-09-29.
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/088/84.PDF
 5. https://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/about-cpd/person-cpd/manager-province เก็บถาวร 2020-06-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สหกรณ์จังหวัด
 6. "ประเภทของสหกรณ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-11-18. สืบค้นเมื่อ 2013-10-29.
 7. https://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/about-cpd/person-cpd/history-director เก็บถาวร 2020-06-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ทำเนียบอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข