การจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทความนี้กล่าวถึงการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางด้าน ‘การเกษตร’ แห่งแรกของประเทศไทย[1] โดยมีกำเนิดมาจาก โรงเรียนช่างไหม [2][3] และพัฒนาเป็น ‘โรงเรียนเกษตราธิการ’ จากการรวมกันของ โรงเรียนวิชาการเพาะปลูก โรงเรียนแผนที่ และ โรงเรียนกรมคลอง [4][5] ในปี พ.ศ. 2560 QS World University Rankings by Subject 2017 จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับ 29 ของโลก ในสาขาการเกษตรและป่าไม้ (Agriculture & Forestry) ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดของมหาวิทยาลัยไทยที่เคยได้รับการจัดอันดับจากสถาบันต่างประเทศ[6][7]

หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยสถาบันด้านการจัดอันดับในต่างประเทศมีหลายสถาบัน ซึ่งแต่ละสถาบันมีเกณฑ์การจัดอันดับและการให้คะแนนที่แตกต่างกัน

อันดับมหาวิทยาลัยภาพรวม
Global – Overall
CWUR World[8] 1243 (2020-21)
QS World[9] 751-760 (2024)
QS Employability[10] 301-500 (2022)
QS Stars[11] 4 Stars (2021)
RUR World[12] 624 (2020)
THE World[13] 1001+ (2021)
USNWR Global[14] =1106 (2021)
Global – Business and economics
QS Business[15] 501-550 (2023)
THE Business and Economics[16] 801+ (2023)
Global – Liberal arts
QS Linguistics[17] 201-250 (2023)
THE Social Sciences[18] 801+ (2023)
Global – Life sciences and medicine
ARWU Agricultural Sciences[19] 401-500 (2021)
ARWU Veterinary Sciences[20] 101-150 (2021)
QS Agriculture and Forestry[21] 57 (2023)
QS Biological Sciences[22] 401-450 (2023)
QS Environmental Sciences[23] 251-300 (2023)
QS Life Sciences & Medicine[24] 451-500 (2023)
THE Life Sciences[25] 801-100 (2023)
THE Clinical and Health[26] 801+ (2023)
USNWR Agricultural Sciences[27] 174 (2022)
USNWR Plant and Animal Science[28] 228 (2022)
Global – Science and engineering
ARWU Biotechnology[29] 401-500 (2019)
ARWU Chemical Engineering[30] 401-500 (2021)
ARWU Food Science & Technology[31] 201-300 (2021)
QS Chemistry[32] 451-500 (2023)
QS Computer Science and Information Systems[33] 651-670 (2022)
QS Engineering Chemical[34] 301-350 (2023)
QS Electrical and Electronic Engineering[35] 451-500 (2023)
QS Engineering Mechanical, Aeronautical & Manufacturing[36] 451-500 (2023)
QS Engineering & Tech.[37] 451-500 (2017)
QS Natural Sciences[38] 384 (2011)
THE Computer Science[39] 801+ (2023)
THE Engineering[40] 1001+ (2023)
THE Physical Sciences[41] 1001+ (2023)
USNWR Chemistry[42] 879 (2022)
USNWR Food Science and Technology[43] 166 (2022)
Regional – Overall
QS Asia[44] 150 (2023)
THE Asia[45] 501+ (2023)
THE Emerging Economies[46] 301-350 (2020)
USNWR Asia[47] 291 (2021)

การจัดอันดับโดยหน่วยงานต่าง ๆ

แก้

Academic Ranking of World Universities

แก้
Academic Ranking of World Universities (ARWU)
Global Ranking of Academic Subjects
Subject 2021 2020 2019 2018 2017
Veterinary Sciences 101-150[20] 101-150[48] 151-200[49] 201-300[50] 151-200[51]
Food Science & Technology 201-300[31] 201-300[52] 101-150[53] 101-150[54] 101-150[55]
Agricultural Sciences 401-500[19] 401-500[56] 401-500[57] 301-400[58] 301-400[59]
Chemical Engineering 401-500[30] 401-500[60] 301-400[61] 301-400[62] -
Biotechnology - - 401-500[63] 401-500[64] -

ผลการจัดอันดับแยกตามสาขา ARWU Global Ranking of Academic Subjects [65] จัดโดยมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงของประเทศจีน โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงในวารสารชั้นนำของโลก ศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ เป็นต้น พบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลกจำนวน 5 สาขา ได้แก่ สาขา Veterinary Sciences, Food Science & Technology, Agricultural Sciences, Chemical Engineering, และ Biotechnology[55][54][53][52][31][64][63]

Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies

แก้
The CWTS Leiden Ranking
2020 2019
World Ranking 900[66] 921[67]

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies หรือ CWTS Leiden University ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้เกณฑ์พิจารณาจากผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏชื่ออยู่ในฐานข้อมูล Web of Science database ซึ่งพบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับในอันดับที่ 900 ของโลกในปี 2020[68] และอันดับที่ 921 ของโลกในปี 2019[69]

NTU Ranking

แก้
Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities (NTU Ranking)
By Field
Field 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Agriculture 451-500[70] 401-450[71] 451-500[72] 451-500[73] - - - - 206[74] -
By Subject
Subject 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Agricultural Sciences 210[75] 229[76] 221[77] 247[78] 217[79] 245[80] 222[81] 184[82] 206[83] 230[84]
Plant & Animal Science 301-350[85] 301-350[86] 351-400[87] - - - - - - -


NTU Ranking หรือ Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities เป็นระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามปริมาณจำนวนบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ตีพิมพ์, ผลกระทบจากการวิจัย, และผลการดำเนินงาน การจัดอันดับได้รับการเผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน ซึ่งใช้จำนวนการถูกอ้างอิงของบทความเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์และจัดอันดับประสิทธิภาพของบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การจัดอันดับแบ่งเป็นการจัดอันดับโดยรวม (World University Rankings), การจัดอันดับตามกลุ่มวิชา (By Field), และการจัดอันดับตามสาขาวิชาเฉพาะ (By Subject)

การจัดอันดับตามกลุ่มวิชา (By Field) ประกอบด้วย 6 กลุ่มวิชา ได้แก่ Agriculture, Life Sciences, Medicine, Natural Sciences, Engineering, และ Social Sciences ส่วนการจัดอันดับตามสาขาวิชาเฉพาะ (By Subject) ประกอบด้วย 24 สาขา ได้แก่ Agricultural Sciences, Plant & Animal Science, Environment/Ecology, Chemical Engineering, Civil Engineering, Computer Science, Electrical Engineering, Materials Science, Mechanical Engineering, Biology & Biochemistry, Immunology, Microbiology, Molecular Biology & Genetics, Neuroscience & Behavior, Pharmacology & Toxicology, Clinical Medicine, Psychiatry/Psychology, Chemistry, Geosciences, Mathematics, Physics, Space Science, Economics & Business, และ Social Sciences, General

จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ NTU Ranking พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลก ในประเภทกลุ่มวิชา (By Field) ได้แก่ กลุ่ม Agriculture และยังได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลก ในประเภทสาขาวิชาเฉพาะ (By Subject) ได้แก่ สาขา Agricultural Sciences และสาขา Plant & Animal Science

Quacquarelli Symonds

แก้

คอกโครัลลีไซมอนส์ หรือ British Quacquarelli Symonds (QS) เป็นบริษัทจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่ง มีการจัดอันดับครอบคลุมในหลายมิติ เช่น การจัดอันดับเป็นระดับโลก (QS World University Rankings) ระดับทวีปเอเชีย (QS University Rankings: Asia) การจัดอันดับแยกตามคณะ (QS World University Rankings by Faculty) การจัดอันดับแยกตามรายวิชา (QS World University Rankings by Subject) การจัดอันดับคุณภาพบัณฑิต (QS Graduate Employability Rankings) เป็นต้น

QS World

 1. ชื่อเสียงทางวิชาการ จากการสำรวจมหาวิทยาลัยทั่วโลก ผลของการสำรวจคัดกรองจาก สาขาที่ได้รับการตอบรับว่ามีความเป็นเลิศโดยมหาวิทยาลัยสามารถส่งสาขาให้ได้รับการคัดเลือกตั้งแต่ 2 สาขาขึ้นไป โดยจะมีผู้เลือกตอบรับเพียงหนึ่งสาขาจากที่มหาวิทยาลัยเลือกมา
 2. การสำรวจผู้ว่าจ้าง เป็นการสำรวจในลักษณะคล้ายกับในด้านชื่อเสียงทางวิชาการแต่จะไม่แบ่งเป็นคณะหรือสาขาวิชา โดยนายจ้างจะได้รับการถามให้ระบุ 10 สถาบันภายในประเทศ และ 30 สถาบันต่างประเทศที่จะเลือกรับลูกจ้างที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันนั้น ๆ รวมถึงคุณสมบัติสำคัญที่ต้องการ 2 ข้อ
 3. งานวิจัยที่อ้างต่อ 1 ชิ้นรายงาน โดยข้อมูลที่อ้างอิงจะนำมาจาก Scopus ในระยะ 5 ปี
 4. H-index ซึ่งคือการชี้วัดจากทั้งผลผลิต และ อิทธิพลจากการตีพิมพ์ผลงานทั้งจากนักวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ

โดยในปี 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 601+ ของโลก

QS World University Rankings
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
World University Rankings 751-760
(4 QS Stars)
[88]
801-1000
(4 QS Stars)
[89]
801-1000
(4 QS Stars)
[90]
801-1000[91] 801-1000[92] 801-1000[93] 751-800[94] 701+[95] 651-700[96] 651-700[97] 601+[98] 651-700[99] 601+[100]

น้ำหนักการชี้วัด การแบ่งคะแนนจะต่างกันในแต่ละสาขาวิชา เช่น ทางด้านการแพทย์ ซึ่งเป็นสาขาที่มีอัตราการเผยแพร่งานวิจัยสูง การวัดการอ้างอิงและh-index ก็จะคิดเป็น 25 เปอร์เซนต์ สำหรับแต่ละมหาวิทยาลัย ในทางกลับกันสาขาที่มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่น้อยกว่า เช่น สาขาประวัติศาสตร์ จะคิดเป็นร้อยละที่ต่ำกว่าคือ 15 เปอร์เซนต์ จากคะแนนทั้งหมด ในขณะเดียวกันสาขาศิลปะและการออกแบบ ซึ่งมีผลงานตีพิมพ์น้อยก็จะใช้วิธีการวัดจากผู้ว่าจ้างและการสำรวจด้านวิชาการ[101]

QS Asia

 1. ชื่อเสียงทางวิชาการ (30 เปอร์เซนต์) เป้าหมายของตัวชี้วัดนี้เพื่อจะบอกว่ามหาวิทยาลัยใดมีชื่อเสียงในในระดับนานาชาติ
 2. การสำรวจผู้จ้างงาน (20 เปอร์เซนต์)
 3. อัตราส่วนของคณะต่อนักศึกษา (15 เปอร์เซนต์) วัดจากอัตราส่วนของบุคลากรทางการศึกษาต่อจำนวนนักศึกษา และการติดต่อและให้การสนับสนุนของบุคลากรที่มีต่อนักศึกษา
 4. การอ้างอิงในรายงาน (10 เปอร์เซนต์) และผลงานของคณะ (10 เปอร์เซนต์) เป็นการรวมทั้งงานที่อ้างอิงใน Scopus และ การตีพิมพ์ผลงานโดยคณะนั้น ๆ เอง
 5. บุคลากรระดับดุษฎีบัณฑิต (5 เปอร์เซนต์)
 6. สัดส่วนคณะที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ (2.5 เปอร์เซนต์) และนักศึกษาต่างชาติ (2.5 เปอร์เซนต์)
 7. สัดส่วนของรับนักศึกษาและเปลี่ยนที่เข้ามาศึกษา (2.5 เปอร์เซนต์) และการส่งนักศึกษาออกไปแลกเปลี่ยน (2.5 เปอร์เซนต์)
QS Asia University Rankings
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Asian University Rankings 150[102] 138[103] 149[104] 127[105][106] 130[107][108] 149[109] 129[110] 171-180[111] 151-160[112] - 171-180[113][114] 191-200[115] 120[116]

ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย (QS Asia University Rankings) โดย QS พบว่าในปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 127 ของทวีปเอเชีย

QS Stars Rating System

แก้

QS Stars Rating System เป็นระบบประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานมหาวิทยาลัยของบริษัท QS (Quacquarelli Symonds Limited)[117]

QS Stars Rating System
2021
Overall 4 QS Stars
Employability 5 QS Stars
Specialist Criteria: Agriculture & Forestry 5 QS Stars
Teaching 4 QS Stars
Research 4 QS Stars
Facilities 4 QS Stars
Inclusiveness 4 QS Stars
Internationalization 3 QS Stars
Social Responsibility 3 QS Stars

และในปี 2021 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการการประเมินคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ให้เป็นมหาวิทยาลัยมาตราฐานโลกระดับ 4 ดาว (Overall 4 Star Rating)[11] และด้านที่มีการดำเนินการที่โดดเด่น ได้รับการประเมินในระดับ 5 ดาว ได้แก่ ด้านเกษตรและป่าไม้ (Agriculture and Forestry) และด้านการได้งานทำของบัณฑิต (Employability) ในส่วนด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการเรียนการสอน (Teaching) ด้านการวิจัย (Research) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (Facilities) ด้านความหลากหลาย (Inclusiveness) ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ 4 ดาว และในด้านความเป็นสากล (Internationalization) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับ 3 ดาว[118]

QS World University Rankings by Subject

แก้
QS World University Rankings by Subject
สาขา 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Agriculture & Forestry 62[119] 57[120] 53[121] 63[122] 51-100[123] 51-100[124] 40[125] 29[126][127] 47[128][129] 39[130] 48[131] 33[132]
Environmental Sciences/Environmental Studies 301-350[133] 251-300[134] 301-350[135] 301-350[136] 251-300[137] 251-300[138] 201-250[139] 201-250[140] 251-300[141] - - -
Chemistry 501-550[142] 451-500[143] 401-450[144] 451-500[145] 401-450[146] 401-450[147] 451-500[148] 451-500[149] - - - -
Biological Sciences 401-450[150] 401-450[151] 401-450[152] 451-500[153] 451-500[154] - 401-450[155] 401-450[156] - 301-400[157] - -
Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing 501-530[158] 451-500[159] 451-500[160] 451-500[161] 451-500[162] 451-500[163] - - - - - -
Engineering - Chemical 351-400[164] 301-350[165] 301-350[166] 351-400[167] 351-400[168] - - - - - - -
Business & Management Studies 551-600[169] 501-550[170] 451-500[171] 501-550[172] - 451-500[173] - - - - - -
Computer Science & Information Systems - - 651-670[174] - - - - - 401-500[175] - - -
Electrical and Electronic Engineering 451-500[176] 451-500[177] 451-500[178] - - - - - - - - -
Linguistics - 201-250[179] - - - - - - - - - -
Modern Languages 301-340[180] - - - - - - - - - - -
Economics & Econometrics 501-550[181] - - - - - - - - - - -

ในการจัดอันดับตามสาขาวิชา (QS World University Rankings by Subject) โดย QS พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีสาขาได้รับการจัดอันดับ จำนวน 12 สาขาวิชา ได้แก่ สาขา Agriculture & Forestry, Biological Sciences, Business & Management Studies, Chemical Engineering, Chemistry, Computer Science & Information System, Environmental Science, Economics & Econometrics, Linguistics, Modern Languages, Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering และ Electrical and Electronic Engineering

QS World University Rankings by Faculty Area

แก้
QS World University Rankings by Faculty Area
กลุ่ม 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Life Sciences & Medicine 401-450[182] 451-500[183] 451-500[184] - - - 451-500[185] 451-500[186] - - - - 291[187] 368[188] -
Engineering & Technology / IT 501-550[189] - - - - - - 451-500[190] - 400[191] 389[192] 380[193] 373[194] 375[195] 301-350[196]
Natural Sciences 501-550[197] - - - - - - - - - - - - 384[198] -
Social Sciences & Management - - - - - - - - - - - 395[199] - - -

การจัดอันดับตามกลุ่มวิชา (QS World University Rankings by Faculty Area) โดย QS พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกลุ่มวิชาที่ได้รับการจัดอันดับ จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Life Sciences & Medicine, Engineering & Technology / IT, Natural Sciences, และ Social Sciences & Management

QS Graduate Employability Rankings

แก้
QS Graduate Employability Rankings
2022 2021 2020 2019
Graduate Employability 301-500[200] ไม่มีการจัดอันดับในปีนี้ 301-500[201] 301-500[202]

เป็นการจัดอันดับคุณภาพการจ้างงานของบัณฑิต โดยพิจารณาจาก ชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของผู้จ้างงาน ผลผลิตของบัณฑิต อัตราการจ้างงานบัณฑิต เป็นต้น ในปี 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับ 301-500 ของโลก[203]

SCImago Institutions Ranking

แก้
SCImago Institutions Ranking
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Kasetsart University 696[204] 662[205] 612[206] 567[207] 560[208] 572[209] 574[210] 606[211] 653[212] 693[213] 708[214] 706[215]

การจัดอันดับโดย SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็นการจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะนับรวมทั้ง มหาวิทยาลัย หน่วยงาน องค์กร และสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี โรงพยาบาล เป็นต้น และใน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 696 ของโลก และเป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย[216]

The Times Higher Education

แก้

การจัดอันดับโดย The Times Higher Education (THE) มีเกณฑ์การจัดอันดับในด้าน คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้ และชื่อเสียงของงานวิจัย การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง ความเป็นนานาชาติ และรายได้ทางอุตสาหกรรม ใน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 801-1000 ของโลก[217] และอันดับ 251-300 ของเอเชีย[218]

THE World University Rankings
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017-2016
Kasetsart University 1501+[219] 1201+[220] 1001+[221] 1001+[222] 1001+[223] 801-1000[224] 801+[225]
THE Asia University Rankings
2022 2021 2020 2019 2018 2017
Kasetsart University 501+[226] 401+[227] 351-400[228] 301-350[229] 251-300[230] 251+[231]
THE World University Rankings by subjects
กลุ่ม 2023 2022 2021 2020 2019
Life Sciences 801-100[232] 601-800[233] 601-800[234] 501-600[235] 501-600[236]
Computer Science 801+[237] 801+[238] 601-800[239] 601+[240] 601+[241]
Engineering 1001+[242] 1001+[243] 801–1000[244] 801+[245] 601-801[246]
Physical Sciences 1001+[247] 1001+[248] 1001+[249] - 801+[250]
Business and Economics 801+[251] 601+[252] 601+[253] - -
Social Sciences 801+[254] 601+[255] 601+[256] - -
Clinical and Health 801+[257] - - - -
THE Emerging Economies University Rankings
2020 2019 2018 2017
Kasetsart University 301–350[258] 251–300[259] 251–300[260] 251–300[261]

University Ranking by Academic Performance (URAP)

แก้

University Ranking by Academic Performance หรือ URAP เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยสถาบัน Middle East Technical University, Graduate School of Informatics, URAP Research Laboratory จากประเทศตุรกี ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 วัตถุประสงค์หลักของ URAP คือการพัฒนาระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกตามตัวชี้วัดซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพและปริมาณของบทความตีพิมพ์ทางวิชาการ บทความวิจัย การเผยแพร่ และการอ้างอิง โดยเริ่มการจัดอันดับครั้งแรกในปี 2010 และเริ่มจัดอันดับตามสาขาวิชา (Field Rankings) ในปี 2011[262]

URAP World Ranking

แก้
University Ranking by Academic Performance (URAP)
2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013
URAP World Ranking 951[263] 942[264] 924[265] 882[266] 1009[267] 995[268] 931[269] 903[270]

ในปี 2016-2017 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 882 ของโลก[271] โดยมีพื้นฐานทางด้านวิชาการตรงตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คุณภาพและปริมาณของบทความตีพิมพ์ทางวิชาการ บทความวิจัย การเผยแพร่ และการอ้างอิง

URAP Field Based Ranking

แก้
URAP Field Based Ranking
Field 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016
Food Engineering 239[272] 246[273] N/A 139[274] 78[275]
Biological Sciences 627[276] 631[277] N/A 683[278] 640[279]
Engineering 718[280] 711[281] N/A 786[282] 747[283]
Chemical Sciences 874[284] 845[285] N/A 852[286] 878[287]
Technology 911[288] 886[289] N/A - -
Agriculture - 499[290] N/A 882[291] -
Architecture - 499[292] N/A - -
Chemical Engineering - - N/A 466[293] -

U.S. News & World Report

แก้
 
U.S. News & World Report
U.S. News & World Report
2023 2022 2021 2020
Best Global Universities Rankings 1243[294] 1187[295] 1106[296] 1006
Best Global Universities Rankings in Asia 377[297] 341[298] 291[299] 256
Subject Rankings
สาขา 2023 2022 2021 2020
Agricultural Sciences 148[300] 174[301] 171[302] 161
Plant and Animal Science 241[303] 228[304] 237[305] 236
Chemistry 855[306] 879[307] - 747[308]
Food Science and Technology 156[309] 166[310] - -
Engineering 847[311] - - -

U.S. News & World Report นิตยสารการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับของสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกล่าสุด “Best Global Universities Rankings 2023” จากการสำรวจมหาวิทยาลัย 60 ประเทศทั่วโลก และมีเกณฑ์จัดอันดับหลายด้าน เช่น ชื่อเสียงการวิจัยในระดับโลก และระดับภูมิภาค สื่อสิ่งพิมพ์ การถูกนำไปอ้างอิง ความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวนบุคลากรระดับปริญญาเอก เป็นต้น โดยในปี 2023 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 1243 ของโลก อันดับที่ 377 ของทวีปเอเชีย

นอกจากนี้ ในการจัดอันดับตามสาขาวิชา (Subject Rankings) พบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลก จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขา Agricultural Sciences, สาขา Plant and Animal Science, สาขา Chemistry, สาขา Food Science and Technology, และสาขา Engineering

โดยในสาขา Agricultural Sciences ปี 2020 อยู่ในอันดับที่ 161 ของโลก, ปี 2021 อยู่ในอันดับที่ 171 ของโลก, ปี 2022 อยู่ในอันดับที่ 174 ของโลก, ปี 2023 อยู่ในอันดับที่ 148 ของโลก ในสาขา Plant and Animal Science ปี 2020 อยู่ในอันดับที่ 236 ของโลก, ปี 2021 อยู่ในอันดับที่ 237 ของโลก, ปี 2022 อยู่ในอันดับที่ 228 ของโลก, ปี 2023 อยู่ในอันดับที่ 241 ของโลก ในสาขา Chemistry ปี 2020 อยู่ในอันดับที่ 747 ของโลก, ปี 2022 อยู่ในอันดับที่ 879 ของโลก, ปี 2023 อยู่ในอันดับที่ 855 ของโลก ในสาขา Food Science and Technology ปี 2022 อยู่ในอันดับที่ 166 ของโลก, ปี 2023 อยู่ในอันดับที่ 156 ของโลก และในสาขา Engineering ปี 2023 อยู่ในอันดับที่ 847 ของโลก

อ้างอิง

แก้
 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แนะนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เก็บถาวร 2019-11-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2013-02-21
 2. หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความเป็นมาก่อนการจัดตั้งมหาวิทยาลัย เรียกดูวันที่ 2013-02-21
 3. หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 กุมภาพันธ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกดูวันที่ 2013-02-21
 4. วันนี้ในอดีต 28 พฤศจิกายน 2451 ก่อตั้งโรงเรียนเกษตราธิการ จุดกำเนิด ม.เกษตรศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 2020-08-17.
 5. ประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-12. สืบค้นเมื่อ 2020-08-17.
 6. rattama. มก.ทะยานสู่อันดับที่ 29 ของโลก สาขา Agriculture & Forestry. สืบค้นเมื่อ 2020-08-17.
 7. QS World University Rankings by Subject 2017 - Agriculture & Forestry. สืบค้นเมื่อ 2020-08-17.
 8. "World University Rankings 2020-21". Center for World University Rankings. สืบค้นเมื่อ 9 November 2020.
 9. "QS World University Rankings 2024". QS Top Universities. สืบค้นเมื่อ 1 July 2023.
 10. "QS Graduate Employability Rankings 2022". QS Top Universities. สืบค้นเมื่อ 17 November 2021.
 11. 11.0 11.1 "Kasetsart University - University highlights - QS Stars Rating". topuniversities.com. สืบค้นเมื่อ 22 July 2021.
 12. "World University Rankings 2020". Round University Ranking. สืบค้นเมื่อ 9 November 2020.
 13. "World University Rankings 2021". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 8 November 2020.
 14. "Best Global Universities - US News Education". U.S. News & World Report. สืบค้นเมื่อ 9 November 2020.
 15. "QS World University Rankings by Subject 2023 - Business & Management Studies - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 27 March 2023.
 16. "THE World University Rankings 2023 by subject: business and economics - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-27.
 17. "QS World University Rankings by Subject 2023 - Linguistics - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 27 March 2023.
 18. "THE World University Rankings 2023 by subject: social sciences - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-27.
 19. 19.0 19.1 "2021 Global Ranking of Academic Subjects - Agricultural Sciences". shanghairanking.com. สืบค้นเมื่อ 4 Aug 2021.
 20. 20.0 20.1 "2021 Global Ranking of Academic Subjects - Veterinary Sciences". shanghairanking.com. สืบค้นเมื่อ 4 Aug 2021.
 21. "QS World University Rankings by Subject 2023 - Agriculture & Forestry - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 27 March 2023.
 22. "QS World University Rankings by Subject 2023 - Biological Sciences - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 27 March 2023.
 23. "QS World University Rankings by Subject 2023 - Environmental Sciences - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 27 March 2023.
 24. "QS World University Rankings by Faculty Area 2022 - Life Sciences & Medicine - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2022-04-20.
 25. "THE World University Rankings 2023 by subject: life sciences - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-27.
 26. "THE World University Rankings 2023 by subject: clinical and health - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-27.
 27. "Best Global Universities for Agricultural Sciences 2022 - Kasetsart University". U.S. News & World Report. สืบค้นเมื่อ 2020-11-08.
 28. "Best Global Universities for Plant and Animal Science 2022 - Kasetsart University". U.S. News & World Report. สืบค้นเมื่อ 2020-11-08.
 29. "ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2019 - Biotechnology". ShanghaiRanking Consultancy. สืบค้นเมื่อ 15 January 2021.[ลิงก์เสีย]
 30. 30.0 30.1 "2021 Global Ranking of Academic Subjects - Chemical Engineering". shanghairanking.com. สืบค้นเมื่อ 4 Aug 2021.
 31. 31.0 31.1 31.2 "2021 Global Ranking of Academic Subjects - Food Science & Technology". shanghairanking.com. สืบค้นเมื่อ 4 Aug 2021.
 32. "QS World University Rankings by Subject 2023 - Chemistry - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 27 March 2023.
 33. "QS World University Rankings by Subject 2022 - Computer Science and Information Systems - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 20 April 2022.
 34. "QS World University Rankings by Subject 2023 - Engineering Chemical - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 27 March 2023.
 35. "QS World University Rankings by Subject 2023 - Electrical and Electronic Engineering - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 27 March 2023.
 36. "QS World University Rankings by Subject 2023 - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 27 March 2023.
 37. "QS World University Rankings for Engineering & Tech. 2017". QS Top Universities. สืบค้นเมื่อ 14 January 2021.
 38. "QS World University Rankings for Natural Sciences 2011". Stang Mongkolsuk Library & Information Division. สืบค้นเมื่อ 14 January 2021.
 39. "THE World University Rankings 2023 by subject: computer science - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-27.
 40. "THE World University Rankings 2023 by subject: engineering - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-28.
 41. "THE World University Rankings 2023 by subject: physical sciences - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-28.
 42. "Best Global Universities for Chemistry 2022 - Kasetsart University". U.S. News & World Report. สืบค้นเมื่อ 2021-11-08.
 43. "Best Global Universities for Food Science and Technology 2022 - Kasetsart University". U.S. News & World Report. สืบค้นเมื่อ 2021-11-08.
 44. "QS Asia University Rankings 2023 - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 27 March 2023.
 45. "THE Asia University Rankings 2022 - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-28.
 46. "Emerging Economies University Rankings 2020". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 8 November 2020.
 47. "2021 Best Global Universities in Asia - US News Education". U.S. News & World Report. สืบค้นเมื่อ 9 November 2020.
 48. "2020 Global Ranking of Academic Subjects - Veterinary Sciences". shanghairanking.com. สืบค้นเมื่อ 15 January 2021.
 49. "2019 Global Ranking of Academic Subjects - Veterinary Sciences". shanghairanking.com. สืบค้นเมื่อ 15 January 2021.
 50. "2018 Global Ranking of Academic Subjects - Veterinary Sciences". shanghairanking.com. สืบค้นเมื่อ 15 January 2021.
 51. "2017 Global Ranking of Academic Subjects - Veterinary Sciences". shanghairanking.com. สืบค้นเมื่อ 15 January 2021.
 52. 52.0 52.1 "2020 Global Ranking of Academic Subjects - Food Science & Technology". shanghairanking.com. สืบค้นเมื่อ 27 Aug 2020.
 53. 53.0 53.1 "2019 Global Ranking of Academic Subjects - Food Science & Technology". shanghairanking.com. สืบค้นเมื่อ 27 Aug 2020.
 54. 54.0 54.1 "2018 Global Ranking of Academic Subjects - Food Science & Technology". shanghairanking.com. สืบค้นเมื่อ 27 Aug 2020.
 55. 55.0 55.1 "2017 Global Ranking of Academic Subjects - Food Science & Technology". shanghairanking.com. สืบค้นเมื่อ 27 Aug 2020.
 56. "2020 Global Ranking of Academic Subjects - Agricultural Sciences". shanghairanking.com. สืบค้นเมื่อ 27 Aug 2020.
 57. "2019 Global Ranking of Academic Subjects - Agricultural Sciences". shanghairanking.com. สืบค้นเมื่อ 27 Aug 2020.
 58. "2018 Global Ranking of Academic Subjects - Agricultural Sciences". shanghairanking.com. สืบค้นเมื่อ 27 Aug 2020.
 59. "2017 Global Ranking of Academic Subjects - Agricultural Sciences". shanghairanking.com. สืบค้นเมื่อ 27 Aug 2020.
 60. "2020 Global Ranking of Academic Subjects - Chemical Engineering". shanghairanking.com. สืบค้นเมื่อ 27 Aug 2020.
 61. "2019 Global Ranking of Academic Subjects - Chemical Engineering". shanghairanking.com. สืบค้นเมื่อ 27 Aug 2020.
 62. "2018 Global Ranking of Academic Subjects - Chemical Engineering". shanghairanking.com. สืบค้นเมื่อ 27 Aug 2020.
 63. 63.0 63.1 "2019 Global Ranking of Academic Subjects - Biotechnology". shanghairanking.com. สืบค้นเมื่อ 27 Aug 2020.
 64. 64.0 64.1 "2018 Global Ranking of Academic Subjects - Biotechnology". shanghairanking.com. สืบค้นเมื่อ 27 Aug 2020.
 65. "Global Ranking of Academic Subject". ARWU. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-11-12. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 66. "CWTS Leiden Ranking 2020 - Kasetsart University". Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, The Netherlands. สืบค้นเมื่อ 18 January 2021.
 67. "CWTS Leiden Ranking 2019 - Kasetsart University". Centre for Science and Technology Studies, Leiden University, The Netherlands. สืบค้นเมื่อ 18 January 2021.
 68. "CWTS Leiden Ranking 2020". CWTS Leiden University. สืบค้นเมื่อ 2020-11-02.
 69. "CWTS Leiden Ranking 2019". CWTS Leiden University. สืบค้นเมื่อ 2020-11-02.
 70. "NTU Ranking by Field 2020 - Agriculture - Kasetsart University". National Taiwan University. สืบค้นเมื่อ 18 January 2021.
 71. "NTU Ranking by Field 2019 - Agriculture - Kasetsart University". National Taiwan University. สืบค้นเมื่อ 18 January 2021.
 72. "NTU Ranking by Field 2018 - Agriculture - Kasetsart University". National Taiwan University. สืบค้นเมื่อ 18 January 2021.
 73. "NTU Ranking by Field 2017 - Agriculture - Kasetsart University". National Taiwan University. สืบค้นเมื่อ 18 January 2021.
 74. "NTU Ranking by Field 2012 - Agriculture - Kasetsart University". National Taiwan University. สืบค้นเมื่อ 18 January 2021.
 75. "NTU Ranking by Subject 2020 - Agricultural Sciences - Kasetsart University". National Taiwan University. สืบค้นเมื่อ 18 January 2021.
 76. "NTU Ranking by Subject 2019 - Agricultural Sciences - Kasetsart University". National Taiwan University. สืบค้นเมื่อ 18 January 2021.
 77. "NTU Ranking by Subject 2018 - Agricultural Sciences - Kasetsart University". National Taiwan University. สืบค้นเมื่อ 18 January 2021.
 78. "NTU Ranking by Subject 2017 - Agricultural Sciences - Kasetsart University". National Taiwan University. สืบค้นเมื่อ 18 January 2021.
 79. "NTU Ranking by Subject 2016 - Agricultural Sciences - Kasetsart University". National Taiwan University. สืบค้นเมื่อ 18 January 2021.
 80. "NTU Ranking by Subject 2015 - Agricultural Sciences - Kasetsart University". National Taiwan University. สืบค้นเมื่อ 18 January 2021.
 81. "NTU Ranking by Subject 2014 - Agricultural Sciences - Kasetsart University". National Taiwan University. สืบค้นเมื่อ 18 January 2021.
 82. "NTU Ranking by Subject 2013 - Agricultural Sciences - Kasetsart University". National Taiwan University. สืบค้นเมื่อ 18 January 2021.
 83. "NTU Ranking by Subject 2012 - Agricultural Sciences - Kasetsart University". National Taiwan University. สืบค้นเมื่อ 18 January 2021.
 84. "NTU Ranking by Subject 2011 - Agricultural Sciences - Kasetsart University". National Taiwan University. สืบค้นเมื่อ 18 January 2021.
 85. "NTU Ranking by Subject 2020 - Plant & Animal Science - Kasetsart University". National Taiwan University. สืบค้นเมื่อ 18 January 2021.
 86. "NTU Ranking by Subject 2019 - Plant & Animal Science - Kasetsart University". National Taiwan University. สืบค้นเมื่อ 18 January 2021.
 87. "NTU Ranking by Subject 2018 - Plant & Animal Science - Kasetsart University". National Taiwan University. สืบค้นเมื่อ 18 January 2021.
 88. "QS World University Rankings 2024". QS Top Universities. สืบค้นเมื่อ 30 June 2023.
 89. "QS World University Rankings 2023". QS Top Universities. สืบค้นเมื่อ 18 June 2022.
 90. "QS World University Rankings 2022 - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 9 June 2021.
 91. "QS World University Rankings 2021 - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 22 January 2021.
 92. "QS World University Rankings 2020 - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 22 January 2021.
 93. "QS World University Rankings 2019 - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 22 January 2021.
 94. "QS World University Rankings 2018 - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 22 January 2021.
 95. "QS World University Rankings 2017 - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 22 January 2021.
 96. "QS World University Rankings 2016 - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 22 January 2021.
 97. "QS World University Rankings 2015 - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 22 January 2021.
 98. "QS World University Rankings 2014 - Kasetsart University" (PDF). QS Quacquarelli Symonds. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-01-28. สืบค้นเมื่อ 22 January 2021.
 99. "QS World University Rankings 2013 - Kasetsart University" (PDF). QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 22 January 2021.[ลิงก์เสีย]
 100. "QS World University Rankings 2012 - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 22 January 2021.
 101. QS. QS World University Rankings: Methodology. September 11, 2015. http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/qs-world-university-rankings-methodology (accessed june 29, 2016).
 102. "QS Asia University Rankings 2023 - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 27 March 2023.
 103. "QS Asia University Rankings 2022 - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 21 April 2022.
 104. "QS Asia University Rankings 2021 - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 22 January 2021.
 105. "World University Rankings Asia 2020: The top 250 universities in Asia 2020 - Kasetsart University" (PDF). QS Quacquarelli Symonds. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-01-28. สืบค้นเมื่อ 22 January 2021.
 106. "QS Asia University Rankings 2020 - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 22 January 2021.
 107. "World University Rankings Asia 2029: The top 250 universities in Asia 2019 - Kasetsart University" (PDF). QS Quacquarelli Symonds. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-01-28. สืบค้นเมื่อ 22 January 2021.
 108. "QS Asia University Rankings 2019 - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 22 January 2021.
 109. "QS Asia University Rankings 2018 - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 22 January 2021.
 110. "QS Asia University Rankings 2017 - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 22 January 2021.
 111. "QS Asia University Rankings 2016 - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 22 January 2021.
 112. "QS Asia University Rankings 2015 - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 22 January 2021.
 113. "QS World University Rankings: Asia 2013 - Kasetsart University" (PDF). QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 22 January 2021.[ลิงก์เสีย]
 114. "QS Asia University Rankings 2013 - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 22 January 2021.
 115. "QS World University Rankings: Asia 2012 - Kasetsart University" (PDF). QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 22 January 2021.
 116. "QS World University Rankings: Asia 2011 - Kasetsart University" (PDF). QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 22 January 2021.
 117. "What Is QS Stars?". topuniversities.com. 20 March 2021. สืบค้นเมื่อ 22 July 2021.
 118. "QS STARS RATING ประเมินมาตรฐาน ม.เกษตรฯ ระดับ 5 ดาว ด้านเกษตรและป่าไม้ - การได้งานทำของบัณฑิต". สยามรัฐออนไลน์. 19 May 2021. สืบค้นเมื่อ 22 July 2021.
 119. "QS World University Rankings by Subject 2024 - Agriculture & Forestry - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 24 April 2024.
 120. "QS World University Rankings by Subject 2023 - Agriculture & Forestry - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 27 March 2023.
 121. "QS World University Rankings by Subject 2022 - Agriculture & Forestry - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 20 April 2022.
 122. "QS World University Rankings by Subject 2021 - Agriculture & Forestry - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 5 March 2021.
 123. "QS World University Rankings by Subject 2020 - Agriculture & Forestry - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 124. "QS World University Rankings by Subject 2019 - Agriculture & Forestry - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 125. "QS World University Rankings by Subject 2018 - Agriculture & Forestry - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 126. "QS World University Rankings by Subject 2017 - Agriculture & Forestry - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 127. "QS World University Rankings by Subject 2017: FEATURING 46 SUBJECTS AND 5 SUBJECT AREA RANKINGS" (PDF). QS Quacquarelli Symonds. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2021-06-17. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 128. "QS World University Rankings by Subject 2016 - Agriculture & Forestry - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 129. "QS World University Rankings by Subject 2016 - Agriculture & Forestry - Kasetsart University" (PDF). Stang Mongkolsuk Library & Information Division. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 130. "QS World University Rankings by Subject 2015 - Agriculture & Forestry - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 131. "QS World University Rankings by Subject 2014 - Agriculture & Forestry - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 132. "QS World University Rankings by Subject 2013 - Agriculture & Forestry - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 133. "QS World University Rankings by Subject 2024 - Environmental Sciences - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 24 April 2024.
 134. "QS World University Rankings by Subject 2023 - Environmental Sciences - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 27 March 2023.
 135. "QS World University Rankings by Subject 2022 - Environmental Sciences - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 20 April 2022.
 136. "QS World University Rankings by Subject 2021 - Environmental Studies - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 5 March 2021.
 137. "QS World University Rankings by Subject 2020 - Environmental Studies - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 138. "QS World University Rankings by Subject 2019 - Environmental Studies - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 139. "QS World University Rankings by Subject 2018 - Environmental Studies - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 140. "QS World University Rankings by Subject 2017 - Environmental Studies - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 141. "QS World University Rankings by Subject 2016 - Environmental Studies - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 142. "QS World University Rankings by Subject 2024 - Chemistry - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 24 April 2024.
 143. "QS World University Rankings by Subject 2023 - Chemistry - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 27 March 2023.
 144. "QS World University Rankings by Subject 2022 - Chemistry - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 20 April 2022.
 145. "QS World University Rankings by Subject 2021 - Chemistry - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 5 March 2021.
 146. "QS World University Rankings by Subject 2020 - Chemistry - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 147. "QS World University Rankings by Subject 2019 - Chemistry - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 148. "QS World University Rankings by Subject 2018 - Chemistry - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 149. "QS World University Rankings by Subject 2017 - Chemistry - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 150. "QS World University Rankings by Subject 2024 - Biological Sciences - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 24 April 2024.
 151. "QS World University Rankings by Subject 2023 - Biological Sciences - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 27 March 2023.
 152. "QS World University Rankings by Subject 2022 - Biological Sciences - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 20 April 2022.
 153. "QS World University Rankings by Subject 2021 - Biological Sciences - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 5 March 2021.
 154. "QS World University Rankings by Subject 2020 - Biological Sciences - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 155. "QS World University Rankings by Subject 2018 - Biological Sciences - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 156. "QS World University Rankings by Subject 2017 - Biological Sciences - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 157. "QS World University Rankings by Subject 2015 - Biological Sciences - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 158. "QS World University Rankings by Subject 2024 - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 24 April 2024.
 159. "QS World University Rankings by Subject 2023 - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 27 March 2023.
 160. "QS World University Rankings by Subject 2022 - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 20 April 2022.
 161. "QS World University Rankings by Subject 2021 - Engineering Mechanical, Aeronautical & Manufacturing - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 5 March 2021.
 162. "QS World University Rankings by Subject 2020 - Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 163. "QS World University Rankings by Subject 2019 - Engineering - Mechanical, Aeronautical & Manufacturing - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 164. "QS World University Rankings by Subject 2024 - Engineering Chemical - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 24 April 2024.
 165. "QS World University Rankings by Subject 2023 - Engineering Chemical - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 27 March 2023.
 166. "QS World University Rankings by Subject 2022 - Engineering Chemical - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 20 April 2022.
 167. "QS World University Rankings by Subject 2021 - Engineering Chemical - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 5 March 2021.
 168. "QS World University Rankings by Subject 2020 - Engineering Chemical - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 169. "QS World University Rankings by Subject 2024 - Business & Management Studies - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 24 April 2024.
 170. "QS World University Rankings by Subject 2023 - Business & Management Studies - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 27 March 2023.
 171. "QS World University Rankings by Subject 2022 - Business & Management Studies - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 20 April 2022.
 172. "QS World University Rankings by Subject 2021 - Business & Management Studies - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 5 March 2021.
 173. "QS World University Rankings by Subject 2019 - Business & Management Studies - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 174. "QS World University Rankings by Subject 2022 - Computer Science and Information Systems - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 20 April 2022.
 175. "QS World University Rankings by Subject 2016 - Computer Science and Information Systems - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 176. "QS World University Rankings by Subject 2024 - Electrical and Electronic Engineering - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 24 April 2024.
 177. "QS World University Rankings by Subject 2023 - Electrical and Electronic Engineering - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 27 March 2023.
 178. "QS World University Rankings by Subject 2022 - Electrical and Electronic Engineering - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 20 April 2022.
 179. "QS World University Rankings by Subject 2023 - Linguistics - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 27 March 2023.
 180. "QS World University Rankings by Subject 2024 - Modern Languages - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 24 April 2024.
 181. "QS World University Rankings by Subject 2024 - Economics & Econometrics - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 24 April 2024.
 182. "QS World University Rankings by Subject 2024 - Life Sciences & Medicine - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 24 April 2024.
 183. "QS World University Rankings by Faculty Area 2023 - Life Sciences & Medicine - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 27 March 2023.
 184. "QS World University Rankings by Faculty Area 2022 - Life Sciences & Medicine - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2022-04-20.
 185. "QS World University Rankings by Faculty Area 2018 - Life Sciences & Medicine - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 186. "QS World University Rankings by Faculty Area 2017 - Life Sciences & Medicine - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 187. "QS World University Rankings by Faculty Area 2012 - Life Sciences & Medicine - Kasetsart University". Stang Mongkolsuk Library & Information Division. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 188. "QS World University Rankings by Faculty Area 2011 - Life Sciences & Medicine - Kasetsart University". Stang Mongkolsuk Library & Information Division. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 189. "QS World University Rankings by Subject 2024 - Engineering & Technology - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 24 April 2024.
 190. "QS World University Rankings by Faculty Area 2017 - Engineering and Technology - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 191. "QS World University Rankings by Faculty Area 2015 - Engineering &Tech - Kasetsart University". Stang Mongkolsuk Library & Information Division. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 192. "QS World University Rankings by Faculty Area 2014 - Engineering & IT - Kasetsart University". Stang Mongkolsuk Library & Information Division. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 193. "QS World University Rankings by Faculty Area 2013 - Engineering & IT - Kasetsart University". Stang Mongkolsuk Library & Information Division. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 194. "QS World University Rankings by Faculty Area 2012 - Engineering & IT - Kasetsart University". Stang Mongkolsuk Library & Information Division. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 195. "QS World University Rankings by Faculty Area 2011 - Engineering & IT - Kasetsart University". Stang Mongkolsuk Library & Information Division. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 196. "QS World University Rankings by Faculty Area 2010 - Engineering & IT - Kasetsart University". Stang Mongkolsuk Library & Information Division. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 197. "QS World University Rankings by Subject 2024 - Natural Sciences - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 24 April 2024.
 198. "QS World University Rankings by Faculty Area 2011 - Engineering & IT - Kasetsart University". Stang Mongkolsuk Library & Information Division. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 199. "QS World University Rankings by Faculty Area 2013 - Engineering & IT - Kasetsart University". Stang Mongkolsuk Library & Information Division. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 200. "QS Graduate Employability Rankings 2022 - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2021-11-17.
 201. "QS Graduate Employability Rankings 2020 - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2021-01-10.
 202. "QS Graduate Employability Rankings 2019 - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2021-01-10.
 203. "QS Graduate Employability Rankings 2020 - Kasetsart University". QS Quacquarelli Symonds. สืบค้นเมื่อ 2021-01-10.
 204. "Scimago Institutions Rankings 2020 - Kasetsart University". Scimago. สืบค้นเมื่อ 2021-01-10.
 205. "Scimago Institutions Rankings 2019 - Kasetsart University". Scimago. สืบค้นเมื่อ 2021-01-10.
 206. "Scimago Institutions Rankings 2018 - Kasetsart University". Scimago. สืบค้นเมื่อ 2021-01-10.
 207. "Scimago Institutions Rankings 2017 - Kasetsart University". Scimago. สืบค้นเมื่อ 2021-01-10.
 208. "Scimago Institutions Rankings 2016 - Kasetsart University". Scimago. สืบค้นเมื่อ 2021-01-10.
 209. "Scimago Institutions Rankings 2015 - Kasetsart University". Scimago. สืบค้นเมื่อ 2021-01-10.
 210. "Scimago Institutions Rankings 2014 - Kasetsart University". Scimago. สืบค้นเมื่อ 2021-01-10.
 211. "Scimago Institutions Rankings 2013 - Kasetsart University". Scimago. สืบค้นเมื่อ 2021-01-10.
 212. "Scimago Institutions Rankings 2012 - Kasetsart University". Scimago. สืบค้นเมื่อ 2021-01-10.
 213. "Scimago Institutions Rankings 2011 - Kasetsart University". Scimago. สืบค้นเมื่อ 2021-01-10.
 214. "Scimago Institutions Rankings 2010 - Kasetsart University". Scimago. สืบค้นเมื่อ 2021-01-10.
 215. "Scimago Institutions Rankings 2009 - Kasetsart University". Scimago. สืบค้นเมื่อ 2021-01-10.
 216. "Scimago Institutions Rankings 2020 - Kasetsart University". Scimago. สืบค้นเมื่อ 2021-01-10.
 217. "THE World University Rankings 2021 - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-09.
 218. "THE Asia University Rankings 2018 - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-09.
 219. "THE World University Rankings 2023 - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-28.
 220. "THE World University Rankings 2022 - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-28.
 221. "THE World University Rankings 2021 - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-09.
 222. "THE World University Rankings 2020 - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-09.
 223. "THE World University Rankings 2019 - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-09.
 224. "THE World University Rankings 2018 - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-09.
 225. "THE World University Rankings 2016-2017 - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-09.
 226. "THE Asia University Rankings 2022 - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-28.
 227. "THE Asia University Rankings 2021 - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-28.
 228. "THE Asia University Rankings 2020 - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-09.
 229. "THE Asia University Rankings 2019 - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-09.
 230. "THE Asia University Rankings 2018 - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-09.
 231. "THE Asia University Rankings 2017 - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-09.
 232. "THE World University Rankings 2023 by subject: life sciences - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-27.
 233. "THE World University Rankings 2022 by subject: life sciences - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-27.
 234. "THE World University Rankings 2021 by subject: life sciences - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-20.
 235. "THE World University Rankings 2020 by subject: life sciences - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-20.
 236. "THE World University Rankings 2019 by subject: life sciences - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-20.
 237. "THE World University Rankings 2023 by subject: computer science - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-27.
 238. "THE World University Rankings 2022 by subject: computer science - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-27.
 239. "THE World University Rankings 2021 by subject: computer science - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-20.
 240. "THE World University Rankings 2020 by subject: computer science - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-20.
 241. "THE World University Rankings 2019 by subject: computer science - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-20.
 242. "THE World University Rankings 2023 by subject: engineering - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-28.
 243. "THE World University Rankings 2022 by subject: engineering - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-28.
 244. "THE World University Rankings 2021 by subject: engineering - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-20.
 245. "THE World University Rankings 2020 by subject: engineering - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-20.
 246. "THE World University Rankings 2019 by subject: engineering - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-20.
 247. "THE World University Rankings 2023 by subject: physical sciences - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-28.
 248. "THE World University Rankings 2022 by subject: physical sciences - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-28.
 249. "THE World University Rankings 2021 by subject: physical sciences - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-20.
 250. "THE World University Rankings 2019 by subject: physical sciences - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-20.
 251. "THE World University Rankings 2023 by subject: business and economics - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-27.
 252. "THE World University Rankings 2022 by subject: business and economics - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-27.
 253. "THE World University Rankings 2021 by subject: business and economics - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-20.
 254. "THE World University Rankings 2023 by subject: social sciences - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-27.
 255. "THE World University Rankings 2022 by subject: social sciences - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-27.
 256. "THE World University Rankings 2021 by subject: social sciences - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-20.
 257. "THE World University Rankings 2023 by subject: clinical and health - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2023-03-27.
 258. "THE Emerging Economies University Rankings 2020 - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-20.
 259. "THE Emerging Economies University Rankings 2019 - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-20.
 260. "THE Emerging Economies University Rankings 2018 - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-20.
 261. "THE Emerging Economies University Rankings 2017 - Kasetsart University". Times Higher Education. สืบค้นเมื่อ 2020-11-20.
 262. "University Ranking by Academic Performance - Home". URAP Research Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-12-17. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 263. "2019-2020 URAP WORLD RANKING". URAP Research Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-11-30. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 264. "2018-2019 URAP WORLD RANKING". Stang Mongkolsuk Library & Information Division. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 265. "2017-2018 URAP WORLD RANKING" (PDF). URAP Research Laboratory. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.[ลิงก์เสีย]
 266. "2016-2017 URAP WORLD RANKING" (PDF). URAP Research Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-06. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 267. "2015-2016 URAP WORLD RANKING" (PDF). URAP Research Laboratory. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.[ลิงก์เสีย]
 268. "2014-2015 URAP WORLD RANKING" (PDF). URAP Research Laboratory. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.[ลิงก์เสีย]
 269. "2013-2014 URAP WORLD RANKING" (PDF). URAP Research Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-06. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 270. "2012-2013 URAP WORLD RANKING". Stang Mongkolsuk Library & Information Division. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 271. "2016-2017 URAP WORLD RANKING" (PDF). URAP Research Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-06. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 272. "2019-2020 URAP Field Based Ranking - Food Engineering". URAP Research Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-06. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 273. "2018-2019 URAP Field Based Ranking - Food Engineering". URAP Research Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-25. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 274. "2016-2017 URAP Field Based Ranking - Food Engineering". URAP Research Laboratory. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.[ลิงก์เสีย]
 275. "2015-2016 URAP Field Based Ranking - Food Engineering". URAP Research Laboratory. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.[ลิงก์เสีย]
 276. "2019-2020 URAP Field Based Ranking - Biological Sciences". URAP Research Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-08. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 277. "2018-2019 URAP Field Based Ranking - Biological Sciences". URAP Research Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-08. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 278. "2016-2017 URAP Field Based Ranking - Biological Sciences". URAP Research Laboratory. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.[ลิงก์เสีย]
 279. "2015-2016 URAP Field Based Ranking - Biological Sciences". URAP Research Laboratory. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.[ลิงก์เสีย]
 280. "2019-2020 URAP Field Based Ranking - Engineering". URAP Research Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-06. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 281. "2018-2019 URAP Field Based Ranking - Engineering". URAP Research Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-08. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 282. "2016-2017 URAP Field Based Ranking - Engineering". URAP Research Laboratory. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.[ลิงก์เสีย]
 283. "2015-2016 URAP Field Based Ranking - Engineering". URAP Research Laboratory. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.[ลิงก์เสีย]
 284. "2019-2020 URAP Field Based Ranking - Chemical Sciences". URAP Research Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-06. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 285. "2018-2019 URAP Field Based Ranking - Chemical Sciences". URAP Research Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-08. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 286. "2016-2017 URAP Field Based Ranking - Chemical Sciences". URAP Research Laboratory. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.[ลิงก์เสีย]
 287. "2015-2016 URAP Field Based Ranking - Chemical Sciences". URAP Research Laboratory. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.[ลิงก์เสีย]
 288. "2019-2020 URAP Field Based Ranking - Technology". URAP Research Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-06. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 289. "2018-2019 URAP Field Based Ranking - Technology". URAP Research Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-08. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 290. "2018-2019 URAP Field Based Ranking - Agriculture". URAP Research Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-06-08. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 291. "2016-2017 URAP WORLD RANKING" (PDF). URAP Research Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-06-06. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 292. "2018-2019 URAP Field Based Ranking - Architecture". URAP Research Laboratory. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-12. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.
 293. "2016-2017 URAP Field Based Ranking - Chemical Engineering". URAP Research Laboratory. สืบค้นเมื่อ 2020-08-27.[ลิงก์เสีย]
 294. "Best Global Universities 2023 - Kasetsart University". U.S. News & World Report. สืบค้นเมื่อ 2023-03-28.
 295. "Best Global Universities 2022 - Kasetsart University". U.S. News & World Report. สืบค้นเมื่อ 2021-11-08.
 296. "Best Global Universities 2021 - Kasetsart University". U.S. News & World Report. สืบค้นเมื่อ 2020-11-09.
 297. "2023 Best Global Universities in Asia - Kasetsart University". U.S. News & World Report. สืบค้นเมื่อ 2023-03-28.
 298. "2022 Best Global Universities in Asia - Kasetsart University". U.S. News & World Report. สืบค้นเมื่อ 2020-11-08.
 299. "2021 Best Global Universities in Asia - Kasetsart University". U.S. News & World Report. สืบค้นเมื่อ 2020-11-09.
 300. "Best Global Universities for Agricultural Sciences 2023 - Kasetsart University". U.S. News & World Report. สืบค้นเมื่อ 2023-03-28.
 301. "Best Global Universities for Agricultural Sciences 2022 - Kasetsart University". U.S. News & World Report. สืบค้นเมื่อ 2020-11-08.
 302. "Best Global Universities for Agricultural Sciences 2021 - Kasetsart University". U.S. News & World Report. สืบค้นเมื่อ 2020-11-09.
 303. "Best Global Universities for Plant and Animal Science 2023 - Kasetsart University". U.S. News & World Report. สืบค้นเมื่อ 2023-03-28.
 304. "Best Global Universities for Plant and Animal Science 2022 - Kasetsart University". U.S. News & World Report. สืบค้นเมื่อ 2020-11-08.
 305. "Best Global Universities for Plant and Animal Science 2021 - Kasetsart University". U.S. News & World Report. สืบค้นเมื่อ 2020-11-09.
 306. "Best Global Universities for Chemistry 2023 - Kasetsart University". U.S. News & World Report. สืบค้นเมื่อ 2023-03-28.
 307. "Best Global Universities for Chemistry 2022 - Kasetsart University". U.S. News & World Report. สืบค้นเมื่อ 2021-11-08.
 308. "Best Global Universities for Chemistry 2020 - Kasetsart University". U.S. News & World Report. สืบค้นเมื่อ 2020-03-05.
 309. "Best Global Universities for Food Science and Technology 2023 - Kasetsart University". U.S. News & World Report. สืบค้นเมื่อ 2023-03-28.
 310. "Best Global Universities for Food Science and Technology 2022 - Kasetsart University". U.S. News & World Report. สืบค้นเมื่อ 2021-11-08.
 311. "Best Global Universities for Engineering 2023 - Kasetsart University". U.S. News & World Report. สืบค้นเมื่อ 2023-03-28.