กรมหม่อนไหม เป็นส่วนราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อการอนุรักษ์ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาในเรื่องของหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม
The Queen Sirikit Department of Sericulture
ตรากรมหม่อนไหม
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง4 ธันวาคม พ.ศ. 2552
หน่วยงานก่อนหน้า
 • พ.ศ. 2525 สถาบันวิจัยหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร
 • พ.ศ. 2548 สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานใหญ่2175 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
งบประมาณต่อปี647.5079 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย [2], อธิบดี
 • วัชรพงษ์ แก้วหอม, รองอธิบดี
 • ศรัญญู พูลลาภ, รองอธิบดี
เว็บไซต์www.qsds.go.th

ประวัติ

แก้

กรมหม่อนไหม เดิมเรียกว่า "กรมช่างไหม" ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2446 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในอดีตให้ความสำคัญเรื่องไหมเป็นอย่างมาก แต่ในระยะต่อมาได้มีการยุบกรมดังกล่าวเข้ารวมเป็นกอง ในสังกัดกรมกสิกรรม จนกระทั่งเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงได้มีการยกฐานะสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในขณะนั้นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งเป็น "กรมหม่อนไหม" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในเรื่องของหม่อนไหมและเส้นใยต่างๆ

หน่วยงานในสังกัด

แก้

กรมหม่อนไหม แบ่งการบริหารออกเป็นหน่วยงานในส่วนกลาง 4 สำนัก 2 กลุ่ม หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคประกอบด้วยสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 5 สำนัก และ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 21 ศูนย์ ทั่วประเทศ ได้แก่[3]

 • สำนักบริหารกลาง
 • สำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม
 • สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 1 ถึง 5 ได้แก่
  • สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จังหวัดแพร่ มีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เครือข่าย 4 ศูนย์ ได้แก่
   • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่
   • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก
   • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน
   • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่
  • สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี มีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เครือข่าย 4 ศูนย์ ได้แก่
   • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย
   • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร
   • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย
   • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี
  • สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 จังหวัดขอนแก่น มีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เครือข่าย 4 ศูนย์ ได้แก่
   • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น
   • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ
   • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
   • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด
  • สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา มีศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เครือข่าย 6 ศูนย์ ได้แก่
   • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
   • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์
   • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
   • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี
   • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์
   • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี
  • สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร
   • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี
   • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร
   • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส

ตรานกยูงพระราชทาน

แก้
 
ตราสัญลักษณ์ "นกยูงพระราชทาน"

ตรานกยูงพระราชทาน เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ซึ่งสถาบันวิจัยหม่อนไหม (ชื่อเดิมของกรมหม่อนไหม ขณะนั้นสังกัดกรมวิชาการเกษตร) ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ได้ร่วมกันสัมมนาจนได้มาซึ่งข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองดังกล่าว[4]

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทย ให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผ้าไหมไทย 4 ชนิด ประกอบด้วย นกยูงสีทอง นกยูงสีเงิน นกยูงสีน้ำเงิน และนกยูงสีเขียว

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้