คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 โดยเป็นคณะลำดับที่ 16 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหน้าที่ทำการเรียนการสอนด้านศิลปกรรมศาสตร์ อีกทั้งส่งเสริมการศึกษา การสร้างองค์ความรู้ และการให้บริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Emblem of Thammasat University.svg
ชื่ออังกฤษFaculty of Fine and Appiled Arts, Thammasat University
ที่อยู่ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
ศูนย์ลำปาง
248 หมู่ 2 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
วันก่อตั้ง26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 (20 ปี)
คณบดีผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์[1]
วารสาร• ศิลปกรรมสาร
สีประจําคณะ     สีทอง
เว็บไซต์http://www.fineart.tu.ac.th/

ประวัติแก้ไข

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งเนืองด้วยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 โดยเสนอขออนุมัติบรรจุโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ในแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535- 2539) ของทบวงมหาวิทยาลัย โดยยกฐานะสาขาวิชาการละคอน ในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขึ้นเป็นโครงการจัดตั้ง ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้บรรจุโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็น โครงการใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ต่อมามีการเสนอเพิ่มอีกสาขาวิชาคือสาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ โดยโอนความรับผิดชอบของทั้งสองหลักสูตรมาในโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ ต่อมาสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในคราวการประชุมครั้งที่ 12/2544 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีการบริหารงานเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ ซึ่งตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารงานคณะ ศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2544[2][3]

หลักสูตรแก้ไข

ปัจจุบัน คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ทำการสอนด้านศิลปกรรม ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการทำการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิตและศูนย์ลำปางดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี
(จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิต)
ปริญญาตรี
(จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ลำปาง)
ปริญญาโท ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

  • สาขาวิชาการละคร
  • สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ)

  • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม)

(อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศป.ด)

(อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร)

อ้างอิงแก้ไข