เปิดเมนูหลัก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น 1 ใน 7 คณะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Engineering at Kamphaeng Saen
Kasetsart University
ที่อยู่1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
วันก่อตั้ง22 เมษายน พ.ศ. 2546
คณบดีรศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
สีประจำคณะ     สีเลือดหมู[1]
เว็บไซต์www.eng.kps.ku.ac.th

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ถือกำเนิดร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) จากโรงเรียนช่างชลประทาน กรมชลประทาน ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2481 โดยท่านหม่อมหลวงชูชาติ กำภู จนถึงปี พ.ศ. 2494 ได้สบทบเข้าเป็นเครือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเปลี่ยนเป็นคณะวิศวกรรมชลประทาน ในปี พ.ศ. 2497 จนกลายเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2509 ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้ย้ายภาควิชาวิศวกรรมเกษตร และภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน จากบางเขนมาดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2546 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้แยกการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ออกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ (บางเขน) และได้สถาปนาเป็น "คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน" อย่างเป็นทางการ จึงถือได้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยสมบูรณ์

หน่วยงานแก้ไข

หลักสูตรแก้ไข

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

ทำเนียบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ พันธุ์ ช. พหลโยธิน พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เชิญอักษร พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2559
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข