มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

(เปลี่ยนทางจาก วิทยาเขตกำแพงแสน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นวิทยาเขตแห่งหนึ่งที่มีการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้การศึกษา สร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ ให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางด้านเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
Kasetsart University
Kamphaengsaen Campus
Logo KU-KPS.png
ชื่อย่อมก.กพส. / KU KPS
คติพจน์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (ทางการ)
ประชาชน คือ เจ้าของประเทศ เกษตรศาสตร์ คือ ภาษีของประชาชน (ไม่เป็นทางการ)
สถาปนา4 ธันวาคม พ.ศ. 2522
ประเภทวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองอธิการบดีรศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ [1]
ที่ตั้งเลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
เว็บไซต์www.kps.ku.ac.th

ประวัติแก้ไข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดตั้งเป็นวิทยาเขตลำดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการดำริของ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อธิการบดีในขณะนั้นได้พิจารณาเห็นว่าพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนคับแคบ ไม่สามารถจะขยายงานด้านการศึกษาทางเกษตรให้กว้างขวางเพื่อรับกับภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของชาติในอนาคตได้[2] มหาวิทยาลัยจึงจัดทำแผนและโครงการขยายกิจการต่าง ๆ ในด้านสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ ไปดำเนินการ ณ สถานที่ที่เหมาะสมแห่งใหม่ ในท้องที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อ พ.ศ. 2510 และรัฐบาลเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยใช้เงินกู้ธนาคารโลกส่วนหนึ่งและเงินงบประมาณของรัฐบาลสมทบอีกส่วนหนึ่ง โดยธนาคารโลกอนุมัติให้รัฐบาลกู้เงินจำนวน 320.3 ล้านบาท สมทบกับเงินงบประมาณจำนวน 269 ล้านบาท ดำเนินโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2515 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2521 และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเริ่มจัดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2522

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแก้ไข

ใน พ.ศ. 2486 รัฐบาลอันมี ฯพณฯจอมพล ป.พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาทางการเกษตรอย่างยิ่ง จึงได้ปรับปรุงและรวมกิจการของวิทยาลัยฯ ที่บางเขนกับโรงเรียนวนศาสตร์ มาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2486 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 60 ตอนที่ 7 (ดังนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงถือเอาวันที่ 2 กุมภาพันธ์ เป็นวันสถาปนา) ได้ปรับ ปรุงขยายงานการศึกษาออกเป็น 4 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะสหกรณ์ คณะวนศาสตร์ และคณะประมง โดยจัดการศึกษาเป็นหลักสูตร 5 ปี สำหรับปริญญาตรี และ 3 ปี สำหรับระดับอนุปริญญา การปรับปรุงกิจการครั้งนี้ พลเรือโทสินธุ์ กมลนาวิน ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการจึงได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถานที่ตั้งแก้ไข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ 6 บ้านทุ่งสมบัติ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73140 โดยมีพื้นที่ของวิทยาเขตครอบคลุม ตำบลกำแพงแสน ตำบลทุ่งบัว และตำบลรางพิกุล จำนวน 7,951 ไร่ 3 งาน ในอดีตพื้นที่ตำบลที่วิทยาเขตกำแพงแสนตั้งอยู่คือตำบลทุ่งกระพังโหม ซึ่งภายหลังได้มีการแบ่งแยกตำบล วิทยาเขตกำแพงแสนจึงได้อยู่ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมและพื้นที่บางส่วนอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว และองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล จังหวัดนครปฐม

คณะที่เปิดทำการสอนแก้ไข

การบริหารงานแก้ไข

คณะผู้บริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน [7]แก้ไข

รายนามผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [1][8]
ลำดับ รายนาม ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อตำแหน่งบริหาร ต้นสังกัด
1 น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองศาสตราจารย์ รองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์
2 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
3 ดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์ อาจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4 ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
5 ดร.นรุณ วรามิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
6 ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
7 ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
8 ดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
9 ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล อาจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


รายนามรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสนแก้ไข

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีรองอธิการบดีมาแล้ว 17 คน ดังรายนามต่อไปนี้ [9]

รายนามรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ลำดับ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
1 ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ 20 มกราคม 2519 – 31 มกราคม 2523
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ จันทนโอ 1 กันยายน 2523 – 5 มกราม 2524
3 รองศาสตราจารย์ ดร.สำอาง ศรีนิลทา 6 มกราคม 2524 – 7 กรกฎาคม 2525
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ 8 กรกฎาคม 2525 – 18 มิถุนายน 2527
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ 19 มิถุนายน 2527 – 31 กรกฎาคม 2529
6 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน 1 สิงหาคม 2529 – 7 มิถุนายน 2533
7 รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ โอสถสภา 18 มิถุนายน 2533 – 7 มิถุนายน 2535
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุม ขำเกลี้ยง 8 มิถุนายน 2535 – 30 มิถุนายน 2537
9 รองศาสตราจารย์ พันธ์ ช. พหลโยธิน 21 มิถุนายน 2537 – 7 มิถุนายน 2539
10 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล 8 มิถุนายน 2539 – 7 มิถุนายน 2545
11 รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มาลา 8 มิถุนายน 2545 – 1 มีนาคม 2550
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ฮงประยูร 2 มีนาคม 2550 – 16 กุมภาพันธ์ 2554
13 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ 16 กุมภาพันธ์ 2554 – 15 กุมภาพันธ์ 2558
14 รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์ (รักษาราชการ) 16 กุมภาพันธ์ 2558 – 15 สิงหาคม 2558 [1]
15 รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ (รักษาการ) 16 สิงหาคม 2558 – 15 กุมภาพันธ์ 2559 [2]
16 รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ (รักษาการ) 16 กุมภาพันธ์ 2559 – 25 มิถุนายน 2561

26 มิถุนายน 2561 - 1 กุมภาพันธ์ 2562

[3][4]
17 รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2562 - ปัจจุบัน [5]

ต้นไม้ทรงปลูกแก้ไข

ต้นนนทรีแก้ไข

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงปลูกต้นนนทรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2523 บริเวณด้านหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [10]

ต้นกัลปพฤกษ์แก้ไข

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิดศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ และทรงปลูกต้นกัลปพฤกษ์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2524 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ จึงกำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคม เป็นวันสถาปนาศูนย์ส่งเสริมอบรมการเกษตรแห่งชาติ มี ศ.ดร.ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ อธิการบดี และ รศ.พร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และ ผศ.พุม ขำเกลี้ยง หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ พร้อมบุคลากรเฝ้ารับเสด็จ [11]

ราชวงศ์จักรีกับกำแพงแสนแก้ไข

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแก้ไข

 • 20 ธันวาคม พ.ศ. 2523 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [12]
 • 16 ธันวาคม พ.ศ. 2537 เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานโคเนื้อแห่งชาติ ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [12]
 • 10 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2540 และ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สวนแสนปาล์ม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [12]
 • 8 สิงหาคม พ.ศ. 2544 เสด็จพระราชดำเนินนำคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชั้นปีที่ 5 วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และทรงปลูกต้นมะพร้าวทะเลแฝด ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [13]

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีแก้ไข

 • 16 ธันวาคม พ.ศ. 2524 เสด็จทรงเป็นประธานเปิดป้ายศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ และศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [14]

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถแก้ไข

 • 11 ธันวาคม พ.ศ. 2543 เสด็จเป็นองค์ประธานการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ KASETSART EQUESTRIAN OPEN 2000 ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมการแข่งขันฯด้วย [15]
 • 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เสด็จทรงเปิดงาน เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยยุคลบาท เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เฝ้ารับเสด็จ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน [16]
 • 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.25 น. เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 ถึง 11 ธันวาคม 2560 ภายใต้คำขวัญ "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน" เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้พสกนิกรน้อมนำมาใช้เป็นหลักการดำเนินชีวิตอย่างแพร่หลาย อีกทั้งเพื่อฉลองครบ 38 ปีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รวมทั้งเพื่อเผยแพร่และจัดแสดงความก้าวหน้าด้านการเกษตรอย่างครบวงจรไปสู่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง [17]
 • 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1- 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้ารับเสด็จฯ [18]

สนามกีฬาแก้ไข

สนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ตั้งจังหวัดนครปฐม
พื้นสนามหญ้า
ผู้ใช้งาน
นครปฐม เอฟซี
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

สนามกีฬากลาง 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นสนามฟุตบอลภายในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการแข่งขันฟุตบอล และ เป็นสนามเหย้าของ นครปฐม เอฟซี สนามกีฬานี้มีความจุ 4,000 ที่นั่ง

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 5/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เรียกดูวันที่ 2019-04-06
 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๑๕๓)
 4. "มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ต้นนนทรี". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2010-12-01. สืบค้นเมื่อ 2007-06-07.
 5. เพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์”
 6. http://www.gad.ku.ac.th/PDF/Summarize_Council/2554/2-%2054.pdf การประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ 2/2554 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
 7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การบริหารงาน เรียกดูวันที่ 2019-04-07
 8. คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 452/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน เรียกดูวันที่ 2019-04-06
 9. รายนามรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน รายนามรองอธิการบดี วิทยาเขตกำแพงแสน เรียกดูวันที่ 2019-04-06
 10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต้นไม้ทรงปลูก ต้นนนทรี เรียกดูวันที่ 2019-04-07
 11. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต้นไม้ทรงปลูก กัลปพฤกษ์ เรียกดูวันที่ 2019-04-07
 12. 12.0 12.1 12.2 หอจดหมายเหตุ มก.กพส.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรียกดูวันที่ 2019-04-07
 13. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรียกดูวันที่ 2019-04-07
 14. หอจดหมายเหตุ มก.กพส.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เรียกดูวันที่ 2019-04-07
 15. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ KASETSART EQUESTRIAN OPEN 2000 เรียกดูวันที่ 2019-04-07
 16. สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๕๙ เรียกดูวันที่ 2019-04-07
 17. สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 เรียกดูวันที่ 2019-04-07
 18. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดงาน เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส. เรียกดูวันที่ 2019-04-07