คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณะใหม่ที่ได้รับการจัดตั้ง ณ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 และเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2537 เป็นรุ่นแรก

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Sports and Health Science,
Kasetsart University
คติพจน์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นแหล่งผลิตบุคลากรและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูและการเคลื่อนไหว และการจัดการกีฬา ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
สถาปนาวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2548
(19 ปี 88 วัน)
คณบดีผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล
ที่อยู่
1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
เพลงมาร์ชวิทยาศาสตร์การกีฬา
สี███ สีเหลืองอมส้ม[1][2]
มาสคอต
องค์พระพิรุณทรงนาค ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เว็บไซต์ss.kps.ku.ac.th/

ประวัติ

แก้
2535 - 2547 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

ในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการจัดตั้ง ″ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา″ ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย[3]ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน[4] ตามการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 มุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในระดับมหาบัณฑิต ขณะเดียวกันในช่วงปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546 ได้เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยใช้สถานที่ ณ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี[5] ต่อมาได้ย้ายนิสิตจากวิทยาเขตสุพรรณบุรีมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน (คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์) และต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ดำเนินการโครงการขอจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาขึ้นเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2548 - 2567 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยการผลักดันของอธิการบดีในสมัยนั้น และ รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต ทำให้ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2548 ให้ยกฐานะ ″ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา″ ขึ้นเป็น ″คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา″ สังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2548 [6][7] และต่อมาในปี พ.ศ. 2550 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทำการเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีในนามของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นรุ่นแรก โดยจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ปี พ.ศ. 2567 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวที่ประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2567 ไดัมีมติให้เปลี่ยนชื่อคณะ เป็น “คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ทั้งนี้ จะได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไป

หน่วยงาน

แก้

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

หลักสูตร

แก้
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
 • สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)

ทำเนียบคณบดี

แก้

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคณบดีมาแล้ว 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มาลา (รักษาการคณบดี) 1 เมษายน พ.ศ. 2548 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2548 [8]
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล เก็บถาวร 2020-10-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 22 สิงหาคม พ.ศ. 2549 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553 (ครั้งที่ 1) [8]
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชงลิต ฮงประยูร (รักษาการคณบดี) 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553 - 27 กันยายน พ.ศ. 2553 [8]
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี เรืองไทย เก็บถาวร 2020-09-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 28 กันยายน พ.ศ. 2553 - 27 กันยายน พ.ศ. 2557 [8]
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล เก็บถาวร 2020-10-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 28 กันยายน พ.ศ. 2557 - 27 กันยายน พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) [8]
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร (รักษาการคณบดี) 28 กันยายน พ.ศ. 2561 - 27 มกราคม พ.ศ. 2562 [8]
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล เก็บถาวร 2020-10-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 28 มกราคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน (ครั้งที่ 3) [8]
ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล เก็บถาวร 2020-10-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 28 มกราคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน (ครั้งที่ 3) [8]

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อันดับและมาตรฐาน

แก้
Times Higher Education World University Rankings by subjects
ปี 2019
กลุ่ม Life Sciences
สาขา อันดับ
Sport Science[9] 501-600

ผลการจัดอันดับแยกตามสาขา The THE World University Ranking by Subject 2019[10] พบว่าในกลุ่ม Life Sciences สาขา Sport Science ที่เป็นสาขาของ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับในอันดับที่ 501-600 ของโลก[11]

บุคคลที่มีชื่อเสียง

แก้

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบุคลากรและนิสิตเก่าที่สร้างคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงด้านการกีฬาให้กับประเทศ สามารถดูรายนามนิสิตเก่าและบุคลากรที่มีชื่อเสียงได้ที่

อ้างอิง

แก้
 1. สัญลักษณ์คณะ
 2. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 4. Kasetsart University archives ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา[ลิงก์เสีย] เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 5. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประวัติ เก็บถาวร 2019-09-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 6. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ เรื่องราวและวัฒนธรรมองค์กรฯ เก็บถาวร 2019-08-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 7. Thailand e-Government คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (Faculty of Sports Science) เก็บถาวร 2019-08-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ข้อมูลพื้นฐาน. เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 เว็บไซด์อย่างเป็นทางการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. [./Http://sps.kps.ku.ac.th/t/index.php/story เก็บถาวร 2020-02-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ทำเนียบคณบดี]. เรียกดูวันที่ 2020-02-26
 9. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-ranking/life-sciences#!/page/0/length/25/locations/TH/subjects/3054/name/Kasetsart%20University/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores "The THE World University Rankings by Subject 2019 : Life Sciences - Sport Science"
 10. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject. "The THE World University Rankings by Subject 2019"
 11. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-ranking/life-sciences#!/page/0/length/25/locations/TH/subjects/3054/name/Kasetsart%20University/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores "The THE World University Rankings by Subject 2019 : Life Sciences - Sport Science"
 12. Sanook Online ต้อนรับสมาชิกใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : Dr.Choi Young Seuk ผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทคควันโดทีมชาติไทย เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 13. MGR Online ชื่นมื่น "บัวขาว" รับป.โท วิทย์กีฬา เกษตร เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 14. Sanook Online "หนึ่งฤทัย" ปลื้มชบาแก้ว เบิกสกอร์แรกในบอลโลก ตั้งเป้าเก็บแต้มให้ได้เกมฟัดชิลี เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 15. ดร.ตระการ พันธุมเลิศรุจ ประวัติ[ลิงก์เสีย] เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 16. ทีกรุ๊ป (TGroup) นายตระการ พันธุมเลิศรุจี (ต้น) เก็บถาวร 2019-08-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 17. ดร.ตระการ พันธุมเลิศรุจ ประวัติส่วนตัว[ลิงก์เสีย] เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 18. ตระการ พันธุมเลิศรุจี. (2556) การบริหารจัดการแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลอาชีพเพื่อการระดมทุน. วิทยานิพนธ์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital วช. เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 19. ไทยรัฐออนไลน์ แด่...ดร.“เป็ด เชิญยิ้ม” ด้วยความยินดีและยกย่อง เรียกดูวันที่ 2019-08-09

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้