เปิดเมนูหลัก

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณะใหม่ที่ได้รับการจัดตั้ง ณ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2537 และเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2537 เป็นรุ่นแรก

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำแพงแสน
Kasetsart University logo thai green.png
องค์กรแห่งศาสตร์ด้านสุขภาพและความเป็นเลิศทางการกีฬา
ชื่ออังกฤษFaculty of Sport Science
Kasetsart University , Kamphaeng Saen Campus
ที่อยู่1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
วันก่อตั้ง24 มีนาคม พ.ศ. 2548
คณบดีผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล
สีประจำคณะ     สีเหลืองอมส้ม[1][2]
เพลงมาร์ชวิทยาศาสตร์การกีฬา
เว็บไซต์www.sps.kps.ku.ac.th
เฟซบุ๊กSports Science KU

ประวัติแก้ไข

2535 - 2547 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

ในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการจัดตั้ง ″ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา″ ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย[3]ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน[4] ตามการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 มุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในระดับมหาบัณฑิต ขณะเดียวกันในช่วงปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2546 ได้เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยใช้สถานที่ ณ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี[5] ต่อมาได้ย้ายนิสิตจากวิทยาเขตสุพรรณบุรีมาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน (คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์) และต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ดำเนินการโครงการขอจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาขึ้นเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2548 - ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

ด้วยการผลักดันของอธิการบดีในสมัยนั้น และ รศ.ดร.สุพิตร สมาหิโต ทำให้ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีมติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2548 ให้ยกฐานะ ″ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา″ ขึ้นเป็น ″คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา″ สังกัดวิทยาเขตกำแพงแสน ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2548 [6][7] และต่อมาในปี พ.ศ. 2550 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทำการเปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีในนามของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นรุ่นแรก โดยจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานแก้ไข

หลักสูตรแก้ไข

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาแอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคณบดีมาแล้ว 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553 (ครั้งที่ 1) [8]
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี เรืองไทย พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557 [9]
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน (ครั้งที่ 2) [10]

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

อันดับและมาตรฐานแก้ไข

Times Higher Education World University Rankings by subjects
ปี 2019
กลุ่ม Life Sciences
สาขา อันดับ
Sport Science[11] 501-600

ผลการจัดอันดับแยกตามสาขา The THE World University Ranking by Subject 2019[12] พบว่าในกลุ่ม Life Sciences สาขา Sport Science ที่เป็นสาขาของ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับในอันดับที่ 501-600 ของโลก[13]

บุคคลที่มีชื่อเสียงแก้ไข

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบุคลากรและนิสิตเก่าที่สร้างคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงด้านการกีฬาให้กับประเทศ สามารถดูรายนามนิสิตเก่าและบุคลากรที่มีชื่อเสียงได้ที่

อ้างอิงแก้ไข

 1. สัญลักษณ์คณะ
 2. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 4. Kasetsart University archives ข้อมูลพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 5. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประวัติ เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 6. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ เรื่องราวและวัฒนธรรมองค์กรฯ เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 7. Thailand e-Government คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (Faculty of Sports Science) ข้อมูลพื้นฐาน. เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 8. KU forest. Administrative Profile. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล. เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 9. KU forest. Administrative Profile. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี เรืองไทย. เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 10. KU forest. Administrative Profile. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล. เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 11. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-ranking/life-sciences#!/page/0/length/25/locations/TH/subjects/3054/name/Kasetsart%20University/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores "The THE World University Rankings by Subject 2019 : Life Sciences - Sport Science"
 12. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject. "The THE World University Rankings by Subject 2019"
 13. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-ranking/life-sciences#!/page/0/length/25/locations/TH/subjects/3054/name/Kasetsart%20University/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores "The THE World University Rankings by Subject 2019 : Life Sciences - Sport Science"
 14. Sanook Online ต้อนรับสมาชิกใหม่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : Dr.Choi Young Seuk ผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทคควันโดทีมชาติไทย เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 15. MGR Online ชื่นมื่น "บัวขาว" รับป.โท วิทย์กีฬา เกษตร เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 16. Sanook Online "หนึ่งฤทัย" ปลื้มชบาแก้ว เบิกสกอร์แรกในบอลโลก ตั้งเป้าเก็บแต้มให้ได้เกมฟัดชิลี เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 17. ดร.ตระการ พันธุมเลิศรุจ ประวัติ เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 18. ทีกรุ๊ป (TGroup) นายตระการ พันธุมเลิศรุจี (ต้น) เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 19. ดร.ตระการ พันธุมเลิศรุจ ประวัติส่วนตัว เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 20. ตระการ พันธุมเลิศรุจี. (2556) การบริหารจัดการแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลอาชีพเพื่อการระดมทุน. วิทยานิพนธ์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital วช. เรียกดูวันที่ 2019-08-09
 21. ไทยรัฐออนไลน์ แด่...ดร.“เป็ด เชิญยิ้ม” ด้วยความยินดีและยกย่อง เรียกดูวันที่ 2019-08-09

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข