คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคณะลำดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัย สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2536 ดำเนินการเรียน-การสอนใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต่อมา ปี พ.ศ. 2554 ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียน-การสอน ในวิทยาเขตสุพรรณบุรีด้วย

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Faculty of Liberal Arts and Science,
Kasetsart University
สถาปนา31 สิงหาคม พ.ศ. 2536
คณบดีผศ.ดร.อนามัย ดำเนตร
ที่อยู่
1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
เพลงมาร์ชศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สี███ สีเทาเงิน
เว็บไซต์www.flas.ku.ac.th

ประวัติแก้ไข

จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกำแพงแสนเพื่อย้ายนิสิตที่เรียนด้านเกษตรในคณะต่างๆมาเรียนในวิทยาเขตกำแพงแสน ต้องประสบปัญหาการต้องเดินทางระหว่างวิทยาเขตเพื่อเรียนวิชาพื้นฐานรายบางรายวิชาที่ไม่มีเปิดสอนในวิทยาเขตกำแพงแสน จึงทำให้นิสิตต้องใช้เวลาในการเดินทางไปเรียนยังวิทยาเขตบางเขน อีกทั้งยังเป็นข้ออ้างในการย้ายคณะเกษตรมาตั้ง ณ วิทยาเขตกำแพงแสนอีกด้วย การจัดตั้งหน่วยงานมาเปิดทำการสอนวิชาพื้นฐาน โดยเริ่มต้นจากอาจารย์ในคณะที่เปิดรายวิชาพื้นฐานที่มีความจำเป็นที่ต้องเปิดในวิทยาเขตกำแพงแสน โดยใช้ลักษณะให้อาจารย์เดินทางเช้าไป เย็นกลับและพักค้าง ณ วิทยาเขตกำแพงแสน แต่ก็ประสบปัญหาอื่นๆตามมา ต่อมาศาสตราจารย์ดร.สุจินต์ จินายน จึงได้วางแผนจัดตั้งคณะวิชา จำนวน 2 คณะ เพื่อเปิดการเรียนการสอนในวิทยาเขตกำแพงแสน ในด้านศาสตร์และศิลป์

คณะที่จะจัดตั้งได้แก่ คณะสารัตถศาสตร์ วิทยาลัยอุดมศึกษาและคณะศิลปศาสตร์ เพื่อเปิดสอนด้านพื้นฐาน ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ให้แก่ นิสิตคณะต่างๆในวิทยาเขต ทั้งนี้ภายหลังได้มีมติที่ประชุมให้ใช้ชื่อโครงการจัดต้องคณะศิลปศาสตร์ สำหรับพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ได้ทำโครงการจัดตั้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น ทั้งนี้จึงทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ เพื่อเสนอขออนุมัติบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 7(พ.ศ. 2535-2539) เสนอการจัดตั้งต่อคณะรัฐมนตรี แต่ได้รับการพิจารณาเพียงโครงการเดียวคือ โครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ แต่ด้วยความจำเป็นในการพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน และบรรเทาปัญหาที่กล่าวมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้พับโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปในแผนจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ด้วย เมื่อคณะกรรมการฯ จัดทำโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ เสร็จเรียบร้อย และนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ที่ประชุมคณบดี คราวประชุม ครั้งที่ 20/2533 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2533 มีมติให้ใช้ชื่อคณะศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( Faculty of Art Science and Technology ) และตัดฝ่ายกิจการนิสิตออกจากการแบ่งส่วนราชการ แล้วจึงนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ที่ประชุมภามหาวิทยาลัยคราวประชุม ครั้งที่ 1/2534 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2534 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขชื่อเป็น โครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( Faculty of Liberal Art and Science )

ต่อมา 10 กันยายนพ.ศ. 2535 คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย คราวประชุม ครั้งที่ 7/2535 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2535 พิจารณาเห็นชอบในหลักการให้ จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีการแบ่งส่วนราชการเป็นสำนักเลขานุการ โดยไม่มีการแบ่งส่วนราชการเป็นฝ่าย เนื่องจาก พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2511 จึงทำให้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่มีการแบ่งเป็นภาควิชา สำหรับชื่อคณะเห็นสมควรให้นำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาบัญญัติศัพท์อุดมศึกษา พิจารณาความเหมาะสม และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ทบวงมหาวิทยาลัยแจ้งว่าคณะอนุกรรมการบัญญัติศัพท์อุดมศึกษาคราวประชุม ครั้งที่ 8/2535 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2535 มีมติให้ใช้ชื่อคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสนอ

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ลงมติเห็นชอบ การจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จึงจัดเป็นหน่วยงานระดับคณะ ในลำดับที่ 13 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2536 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 121 เมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2536[1]

สัญลักษณ์ประจำคณะแก้ไข

 • ปรัชญา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิต ที่ตระหนักในความสำคัญของความรู้พื้นฐาน มีทักษะและรู้จักใช้หลักวิชาการในการทำงานและการแก้ปัญหา มีคุณธรรมในการดำรงชีพ และมีจิตสำนึกในการจรรโลงสังคม [2]
 • ปณิธาน สร้างบัณฑิตให้มีปัญญา คุณธรรม และความสุข [2]
 • วิสัยทัศน์ บูรณาการวิชาการ และสร้างงานวิจัยในระดับสากล [2]
 • สีประจำคณะ คือ สีเทาเงิน

หน่วยงานแก้ไข

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการในระดับคณะวิชา แบ่งหน่วยงานเป็น "ภาควิชา" เพื่อให้การบริหารงานด้านวิชาการมีความชัดเจน คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน มี 3 ภาควิชา กับ 7 โครงการจัดตั้งฯ ได้แก่

หลักสูตรแก้ไข

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้[3]

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการตลาด (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
 • สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร
 • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาวิทยาการพืช
 • สาขาวิชาพฤกษ์เศรษฐกิจ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • สาขาวิชาเคมี

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (นานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด)

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (นานาชาติ)


ทำเนียบคณบดีแก้ไข

ทำเนียบคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ กรึก นฤทุม 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 [4] - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แสงสุรีย์ สินธุวณิก 20 เมษายน พ.ศ. 2542 - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 [5]
3. รองศาสตราจารย์ ดร.คณพล จุฑามณี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 [6]
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานันก์ สุดสุข (วาระที่ 1) 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 [7]

(วาระที่ 2) 21 พฤษภาคม พ.ศ 2553 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 [8]

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร (วาระที่ 1) 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 - 23 มิถุนายน 2561 [9]

(วาระที่ 2) 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน [10]

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

บุคคลที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประวัติคณะ เก็บถาวร 2013-07-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (ไทย)
 2. 2.0 2.1 2.2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เก็บถาวร 2019-04-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูเมื่อ 2019-04-07
 3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการศึกษา เก็บถาวร 2019-04-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูเมื่อ 2019-04-07
 4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประวัติคณะ เก็บถาวร 2019-04-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2019-04-07
 5. คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 264/2545 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรียกดูเมื่อ 2019-04-07
 6. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 6/2545 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรียกดูเมื่อ 2019-04-07
 7. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 6/2549 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรียกดูเมื่อ 2019-04-07
 8. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 16/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรียกดูเมื่อ 2019-04-07
 9. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 6/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรียกดูเมื่อ 2019-04-07
 10. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 7/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เรียกดูวันที่ 2019-04-07
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น และนิสิตดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 เรียกดูเมื่อ 2022-11-24

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข