คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สัญลักษณ์ประจำคณะ คือ พังงา ซึ่งเป็นรูปพวงมาลัยที่ใช้บังคับทิศทางการเดินเรือพานิชย์ โดยสื่อความหมายถึง การนำทางให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่หวังไว้

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัญลักษณ์คณะบริหารธุรกิจ มก. แบบเหลี่ยม.jpg
ชื่ออังกฤษKasetsart Business School
ที่อยู่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
วันก่อตั้ง9 มีนาคม พ.ศ. 2509 - คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 - แยกออกจากคณะเศรษฐศาสตร์
คณบดีผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง (รักษาการแทนคณบดี)
วารสารวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์
(Kasetsart Applied Business Journal)
สีประจำคณะ     สีฟ้าใส
สัญลักษณ์พังงา
เว็บไซต์www.bus.ku.ac.th
เฟซบุ๊กคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart Business School logo with eng name.jpg

ประวัติแก้ไข

ก่อน พ.ศ. 2481 กรมสหกรณ์ในกระทรวงเกษตราธิการ ได้จัดอบรมวิชาสหกรณ์เนื้อหาการอบรมมุ่งเน้นการบริหารธุรกิจในรูปสหกรณ์ เช่น ปรัชญา แนวคิดของการรวมกลุ่มธุรกิจสหกรณ์ การจัดทำบัญชี การจัดการทั่วไป เป็นต้น โดยการจัดอบรมนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคณะสหกรณ์ในเวลาต่อมา

ในปี พ.ศ. 2481 กระทรวงเกษตราธิการ ต้องการให้มีการพัฒนาการเรียนอย่างจริงจัง จึงจัดตั้ง วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นเป็นองค์กรที่จัดหลักสูตรอย่างเป็นทางการ และเป็นอิสระในการบริหารการศึกษา ดังนั้นแผนกวิชาสหกรณ์ จึงถูกตั้งขึ้น โดยมหลักสูตรการศึกษา 3 ปี เริ่มรับนิสิตในต้นปี พ.ศ. 2482 และผลิตผู้สำเร็จวิชาสหกรณ์รุ่นแรก ออกมาในปลายปี พ.ศ. 2484 และจัดการศึกษาเรื่อยมาโดยแก้ไขหลักสูตรมาโดยตลอด

ต่อมาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถือกำเนิดขึ้น แผนกวิชาสหกรณ์จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "คณะสหกรณ์" ซึ่งนับเป็นคณะรุ่นแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเช่นกัน เปิดการสอนถึงขั้นอนุปริญญาสืบมาจน พ.ศ. 2495 และมีผู้จบอนุปริญญารุ่นแรกปี 2486 จำนวน 18 คน การศึกษาของคณะแยกเป็น 4 แผนก คือ แผนกวิชาสหกรณ์ แผนกวิชาบัญชี แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแผนกวิชานิติศาสตร์ โดยอาคารสถานที่เรียนในขณะนั้นอยู่ที่กรมสหกรณ์ท่าเตียน (ท่าราชวรดิฐ)[1][2]

พ.ศ. 2495 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และขยายการศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น 8 แผนก คือ สหกรณ์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์กสิกรรม สังคมวิทยา นิติศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และวิชาเบ็ดเตล็ด

ในปี พ.ศ. 2499 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 คณะฯ ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น "คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์" โดยแยกการเรียนการสอนเป็น 2 สาขาคือ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ และสาขาบัญชีและธุรกิจ พร้อมทั้งได้ย้ายเข้ามาทำการ ณ เกษตรกลาง บางเขน ทั้งหมด[3]

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2509 คณะฯ ได้เปลี่ยนชื่ออีกเป็นครั้งที่ 3 โดยใช้ชื่อว่า "คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ" และประกอบด้วย 7 แผนกวิชา คือ แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาบัญชี แผนกวิชาบริหารธุรกิจ แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร แผนกวิชาสหกรณ์ และแผนกวิชาสถิติ[4]

เมื่อปี พ.ศ 2535 ได้แยกคณะออกจากคณะเศรษฐศาสตร์เป็นอีกคณะหนึ่งชื่อว่า "คณะบริหารธุรกิจ" เป็นคณะหนึ่งในจำนวนสิบสามคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามประกาศ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 109 ตอนที่ 120 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ 2535 ทั้งนี้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535–2539) จึงเป็นผลให้มีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการเงิน ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาบัญชี ภาควิชาการตลาด และภาควิชาการจัดการการผลิต[5]

โดยคณะบริหารธุรกิจมีหน้าที่ให้ผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต จัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิชา การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยได้ดำเนินงานมา ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน[6][7]

หน่วยงานแก้ไข

ภาควิชา สำนัก สถาบัน และศูนย์ ภายในคณะบริหารธุรกิจ

ความร่วมมือแก้ไข

 
Kasetsart Business School Building
มหาวิทยาลัย
คณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายพันธมิตร กับสถาบันการศึกษา และองค์กรธุรกิจชั้นนำ ในการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป อย่างรวดเร็ว ในด้านของสถาบันการศึกษานั้น คณะบริหารธุรกิจมีความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำใน สหรัฐอเมริกา เช่น University of Oregon และ Oregon State University ขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์กับ มหาวิทยาลัยอื่นในภูมิภาคอื่นของโลก เช่น Royal Institute of Technology, The University of Western Australia, Murdoch University ณ นครเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น
สถาบัน/องค์กร
คณะบริหารธุรกิจได้ร่วมมือกับองค์กรธุรกิจชั้นนำต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษาทางด้าน บริหารธุรกิจของ ประเทศ องค์กรเหล่านี้ ประกอบด้วย เครือซีเมนต์ไทย กลุ่มโอสถสภา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น

หลักสูตรแก้ไข

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตบัณฑิต (บธ.บ.)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

 • นับแต่คณะบริหารธุรกิจก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ดังนี้
ทำเนียบคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ วินิจ วีรยางกูร พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2539
2. รองศาสตราจารย์ อรสา อร่ามรัตน์ พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ หุ่นพยนต์ พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2553
5. รองศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ รัศมีเทศ พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล มีอำพล พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

การรับรองมาตรฐานแก้ไข

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการรับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy; B.Acc.) และหลักสูตรปริญญาโท สาขาการเงินประยุกต์ (M.A. Applied Finance) ว่ามีความทันสมัยตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (International Education Standard: IES) จากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

สถาบันภายในประเทศ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ บัณฑิตจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อจบการศึกษาสามารถสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี

 
The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)
สถาบันต่างประเทศ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้รับการรับรอง (accredited) จาก Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 [8] ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกและเป็นสมาคมด้านการบัญชีเพื่อการบริหารระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน

ซึ่งการรับรองนี้ส่งผลให้ผู้ที่ศึกษาในชั้นปีสุดท้ายในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการยกเว้นการสอบ 8 รายวิชา จากทั้งหมด 9 รายวิชา[9] ในการสอบประกาศนียบัตรทางด้านการบัญชีเพื่อการบริหาร (Diploma in Management Accounting) ของ CIMA ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นับเป็นหลักสูตรแรกจากสถาบันการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองนี้[10]

 
CFA Institute

และหลักสูตรในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (Applied Finance) ยังได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจากสถาบันวุฒิบัตรนักวิเคราะห์การเงิน (Chartered Financial Analyst Institute) หรือ CFA ว่าเนื้อหาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ CFA Program Candidate Body of Knowledge และได้รับการตอบรับจากสถาบัน CFA ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโปรแกรมพันธมิตรระดับมหาวิทยาลัย หรือ University Affiliation Program (UAP) ด้วย[11]

อันดับและมาตรฐานแก้ไข

สาขาวิชา อันดับ
QS World University Rankings
by Subject
ปี 2019
Business & Management
Studies
451-500
THE World University Rankings
by Subject
ปี 2021
Business & Economics 601+

ผลการจัดอันดับตามสาขาจาก QS World University Ranking by Subject[12] โดย QS พบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลกในสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ (Business & Management Studies) รายละเอียดดังนี้

ผลการจัดอันดับ ประจำปี 2019

อันดับที่ 451-500 ของโลก

- สาขา Business & Management Studies

(ACADEMIC REPUTATION = 46, CITATIONS PER PAPER = 73, H-INDEX CITATIONS = 57.8, EMPLOYER REPUTATION = 51.9)

นอกจากนี้ผลการจัดอันดับตามสาขาจาก World University Rankings by Subject[13] ซึ่งจัดโดย Times Higher Education (THE) นั้น พบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับให้ติดอันดับโลกในสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business & Economics) รายละเอียดดังนี้

ผลการจัดอันดับ ประจำปี 2021

อันดับที่ 601+ ของโลก

- สาขา Business & Economics

(OVERALL = 8.5-22.4, CITATIONS = 39.4, INDUSTRY INCOME = 49.0, INTERNATIONAL OUTLOOK = 25.1, RESEARCH = 7.1, TEACHING = 7.0)

ศิษย์เก่าดีเด่นแก้ไข

 
ตึกคณะบริหารฯ มก.

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๔๘๖, เล่ม ๖๐, ตอน ๗, ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๖, หน้า ๒๓๘
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๔๘๖, เล่ม ๖๐, ตอน ๔๔, ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๖, หน้า ๑๒๘๘
 3. ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียกดูวันที่ 2020-06-06
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๐๙, เล่ม ๘๓, ตอน ๒๒, ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙, หน้า ๒๓๑
 5. ที่ระลึกพิธีเปิดอาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2553). ม.ป.ท: .
 6. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประวัติความเป็นมา เรียกดูวันที่ 2018-07-28
 7. 70 ปี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2556). ม.ป.ท: .
 8. ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิธีลงนามข้อตกลง (Memorandum of Agreement) เรียกดูวันที่ 2019-06-10
 9. CIMA global Exemptions from certain exams in the CIMA Certificate in Business Accounting and CIMA Professional Qualification : Kasetsart University เรียกดูวันที่ 2019-06-10
 10. CIMA global Exemptions : Kasetsart University, Thailand : Bachelor of Accountancy June 2015 to 2019 Completion เรียกดูวันที่ 2019-06-10
 11. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. หลักสูตรปริญญาโทการเงินของคณะบริหารธุรกิจถูกตอบรับให้เป็นหลักสูตรพันธมิตรของสถาบัน CFA. ข่าวสารและกิจกรรม. เรียกดูวันที่ 2020-11-01
 12. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/business-management-studies. "QS World University Rankings by Subject"
 13. https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/subject-ranking/business-and-economics#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats "World University Rankings 2021 by subject: business and economics"

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′52″N 100°34′15″E / 13.847747°N 100.57084°E / 13.847747; 100.57084