สถาบันสมทบ (อังกฤษ: affiliated institute) คือ สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ยุบสถาบันการศึกษาที่อยู่นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดำเนินการสอนวิชาที่มีการสอนอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ และให้สถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับสถานศึกษาดังกล่าวเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย โดยสถาบันสมทบที่สังกัดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีดังนี้

รายชื่อสถาบันสมทบแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ กรมตำรวจ เข้าสมทบในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๐, เล่ม ๑๐๔, ตอน ๒๖๙ ก ฉบับพิเศษ, ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐, หน้า ๘๔
 2. http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_j/2524_95_12.pdf
 3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐, เล่ม ๑๒๔, ตอน ๓๘ ก, ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๒๗
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๖, เล่ม ๑๒๐, ตอน ๓๕ ก, ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖, หน้า ๑
 5. ประกาศ มทส. เรื่อง การรับสถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคมเข้าเป็นสถาบันสมทบใน มทส 3 ตุลาคม พ.ศ. 2540
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๒, เล่ม ๑๑๖, ตอน ๗๓ ง, ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๑๕
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๑๘, เล่ม ๙๒, ตอน ๑๑๙ ก, ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘, หน้า ๑๘๖
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยมหิดล, เล่ม ๑๐๓, ตอน ๑๐๙ ก ฉบับพิเศษ, ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๓๐
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๗, เล่ม ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๕ ง, ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๒๓
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๗, เล่ม ๑๑๑, ตอน พิเศษ ๕๖ ง, ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๑๙
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๙ แห่ง เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๔๐, เล่ม ๑๑๔, ตอนพิเศษ ๕๔ ง, ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐, หน้า ๑๕
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เล่ม ๑๒๔, ตอนพิเศษ ๒๑ ง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๖
 13. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๐ วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนกนครราชสีมา สรรพสิทธิประสงค์ สุรินทร์ อุดรธานี และวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จำนวน ๕ แห่ง, เล่ม ๑๑๔, ตอน ๗๖ ก, ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐, หน้า ๑
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 15. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๖, เล่ม ๑๒๐, ตอน ๓๖ ก, ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖, หน้า ๑
 16. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙, เล่ม ๑๒๓, ตอน ๙๖ ก, ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙, หน้า ๑๐
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๖, ตอน ๑๖๔ ง, ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒, หน้า ๑
 18. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๔๑, เล่ม ๑๑๕ พิเศษ, ตอน ๙๖ ง, ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๘
 19. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การรับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, เล่ม ๑๒๖, ตอนพิเศษ ๑๖๐ ง, ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒, หน้า ๔๘