สถาบันสมทบ (อังกฤษ: affiliated institute) คือ สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ยุบสถาบันการศึกษาที่อยู่นอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดำเนินการสอนวิชาที่มีการสอนอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ และให้สถาบันการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับสถานศึกษาดังกล่าวเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย โดยสถาบันสมทบที่สังกัดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีดังนี้

รายชื่อสถาบันสมทบ แก้

 • สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก ชอนบอบ สาธารณรัฐเกาหลี
  • มหาปัญญาวิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  • มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาจิ้งเจี๋ย ไชนิสไทเป
  • วิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศศรีลังกา
  • วิทยาลัยพระพุทธศาสนา ประเทศสิงคโปร์
  • วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมะเกต ฮังการี

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ กรมตำรวจ เข้าสมทบในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๐, เล่ม ๑๐๔, ตอน ๒๖๙ ก ฉบับพิเศษ, ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐, หน้า ๘๔
 2. http://lib3.dss.go.th/fulltext/dss_j/2524_95_12.pdf
 3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีการับวิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐, เล่ม ๑๒๔, ตอน ๓๘ ก, ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๒๗
 4. ประกาศ มทส. เรื่อง การรับสถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคมเข้าเป็นสถาบันสมทบใน มทส 3 ตุลาคม พ.ศ. 2540
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๑๘, เล่ม ๙๒, ตอน ๑๑๙ ก, ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘, หน้า ๑๘๖
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยมหิดล, เล่ม ๑๐๓, ตอน ๑๐๙ ก ฉบับพิเศษ, ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙, หน้า ๓๐
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๗, เล่ม ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๕ ง, ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๒๓
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๓๗, เล่ม ๑๑๑, ตอน พิเศษ ๕๖ ง, ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๑๙
 9. 9.0 9.1 9.2 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ในกำกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๖๖, เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๒๑๙ ง, หน้า ๓๐
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ในสังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๔๑, เล่ม ๑๑๕ พิเศษ, ตอน ๙๖ ง, ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๘
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒