อันดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

อันดับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยในที่นี้ เป็นการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยโดยหน่วยงานของไทยเอง และนิตยสารของต่างประเทศ

สำหรับหน่วยงานของไทย ในปี พ.ศ. 2549 นี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีการจัดลำดับมหาวิทยาลัยรัฐในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดย 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สำหรับในต่างประเทศได้มีการจัดทำอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกจากทั้ง นิตยสารไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์ นิตยสารเอเชียวีก บริษัท แควกเควเรลลี ไซมอนด์ส จำกัด, CWTS, CWUR ฯลฯ รวมทั้งการจัดอันดับความเป็นอิเล็กทรอนิกส์และการเข้าถึงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจากเว็บไซต์เว็บโอเมตริกซ์ โดยมหาวิทยาลัยในประเทศไทยบางส่วนได้ถูกเสนอชื่อเข้าไปในนั้น ในขณะที่บางลำดับเช่นจาก มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวถง ไม่มีรายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแต่อย่างใด

จุดประสงค์ในการจัดอันดับ

แก้

จุดประสงค์ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแตกต่างกันไปตามหน่วยงานหรือนิตยสารที่จัด โดยทาง สกอ. ให้เหตุผลว่าจัดเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้กับนักเรียนที่จะใช้ในการเลือกสอบเข้าเรียนในสถาบันต่างๆ ขณะที่ สมศ. ให้เหตุผลว่าจัดเพื่อในการประเมินตนเองและประกันคุณภาพ ในขณะที่เว็บไซต์เว็บโอเมตริกซ์มีจุดประสงค์เพื่อการประเมินตนเองในด้านการเข้าถึงอย่างเปิดกว้างของข้อมูล (Open Access) ของสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

เช่นเดียวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั่วไป นิตยสารได้มีจุดขายในการโฆษณาหนังสือของตนเอง ขณะที่มีการให้ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงทางบริษัทที่จะจ้างงานบุคคลจากมหาวิทยาลัยนั้น

การจัดอันดับระดับชาติ

แก้

การจัดอันดับโดย สกอ. (พ.ศ. 2549)

แก้

การจัดอันดับโดย สกอ. ได้มีการจัดทำเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549 ในการจัดทำอันดับมหาวิทยาลัยรัฐ โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 50 มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่เข้าร่วมแต่เสนอว่าไม่ต้องการอยู่ในอันดับ และมหาวิทยาลัยเอกชนไม่ได้ร่วมด้วยเนื่องจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยแจ้งว่ายังไม่ให้ข้อมูลในปีนั้น

การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยโดย สกว.

แก้

การประเมินครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2554) [1]

แก้
ผลการประเมิน
แก้
กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินมีจำนวน 77 หน่วยงาน
สาขาวิชา ระดับ 5
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมระบบการผลิต
 • ไม่มี
วิศวกรรมเครื่องกล
Agricultural/Irrigation/Water Resources Engineering และ Other Engineering Disciplines
Telecommunication/Communication Engineering
กลุ่มสาขาเทคโนโลยี
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินมีจำนวน 54 หน่วยงาน
สาขาวิชา ระดับ 5
เทคโนโลยีพลังงาน และ เทคโนโลยีการจัดการ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ การป่าไม้
เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ Informatics
Material Technology / Material และ Mining Engineering
เทคโนโลยีชีวภาพ
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินมีจำนวน 110 หน่วยงาน
สาขาวิชา ระดับ 5
ชีววิทยา
 • ไม่มี
เคมี
ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ไม่มี
Earth System และ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ไม่มี
ชีวเคมี
จุลชีววิทยา และ อณูชีววิทยา
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินมีจำนวน 69 หน่วยงาน
สาขาวิชา ระดับ 5
Plant and Soil Science
Pest Management
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สัตวศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
การประมง
 • ไม่มี
กลุ่มสาขาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินมีจำนวน 62 หน่วยงาน
สาขาวิชา ระดับ 5
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ศัลยศาสตร์
อายุรศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
อื่น ๆ
 • ไม่มี
ทันตแพทยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินมีจำนวน 77 หน่วยงาน
สาขาวิชา ระดับ 5
พรีคลินิก
เภสัชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์
กายภาพบำบัด
 • ไม่มี
พยาบาลศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
 • ไม่มี


การจัดอันดับระดับนานาชาติ

แก้

การจัดอันดับโดย Quacquarelli Symonds (QS)

แก้

Quacquarelli Symonds (QS) ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคเอเชียและระดับโลก แบ่งเป็นโดยภาพรวม และจัดแยกสาขาออกเป็น 5 สาขา (สาขาละ 100 อันดับ) ได้แก่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์ สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และสาขาสังคมศาสตร์ โดยสถาบันอุดมศึกษาไทยได้รับการจัดอันดับ ดังนี้

ระดับภูมิภาคเอเชีย

แก้
ดัชนีชี้วัด
แก้

ดัชนีชี้วัดสำหรับการจัดอันดับของ QS Asia university ranking[2] ได้แก่

ภาพรวม
แก้
ภาพรวม
อันดับมหาวิทยาลัย 2016[3] 2015[4] 2014[5] 2013 2012 2011 2010 2009
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45
53
48
48
43
47
44
35
มหาวิทยาลัยมหิดล
61
44
40
42
38
34
28
30
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
101
143
134
107
110
88
91
85
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
104
99
92
98
91
67
79
81
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
129
171-180
151-160
171-180
191- 200
120
126
108
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
161
171-180
181-190
161-170
161-170
181- 190
201
201
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
165
171-180
171-180
161-170
171-180
114
122
113
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
185
191-200
142
146
145
95
101
109
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
251-300
-
-
251-300
251-300
201
201
201
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
301-350
-
-
-
-
-
-
-
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
301-350
-
-
-
-
-
-
-
มหาวิทยาลัยนเรศวร
301-350
251-300
-
-
-
-
-
-
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
301-350
251-300
251-300
251-300
251-300
201
201
201
มหาวิทยาลัยบูรพา
-
251-300
201-250
191-200
191- 200
181- 190
201
151
การจัดอันดับแบบแยกสาขาวิชา
แก้

ระดับโลก

แก้
ดัชนีชี้วัด
แก้

ดัชนีชี้วัดสำหรับการจัดอันดับของ QS world university ranking[16] ได้แก่

อันดับมหาวิทยาลัย
แก้

หมายเหตุ : การจัดอันดับระหว่างปี ค.ศ. 2004 - ค.ศ. 2009 เป็นการจัดร่วมกันระหว่าง THES และ QS ส่วนปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นไป เป็นการจัดอันดับเฉพาะของ QS เท่านั้น

ภาพรวม
อันดับมหาวิทยาลัย 2016 2015 2014[17] 2013[18] 2012[19] 2011[20] 2010[21] 2009[22] 2008[23] 2007[24] 2006[25] 2005[26]
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[27] 252 253 243 239 201 171 180 138 166 223 161 121
มหาวิทยาลัยมหิดล[28] 283 295 257 283 255 229 228 220 251 284 322 -
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่[29] 551-600 551-600 501-550 551-600 501-550 501-550 401-450 401-500 401-500 463 418 418
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์[30] 601-650 601-650 601-650 601-650 551-600 501-550 451-500 401-500 401-500 447 317 317
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[31] 701+ 651-700 651-700 651-700 601+ 551-600 401-500 400 447 404 404 -
มหาวิทยาลัยขอนแก่น[32] 701+ 701+ 701+ 701+ 601+ 551-600 501-600 501+ 531 475 475 -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี[33] 701+ 701+ 701+ 701+ 601+ 601+ - - - - - -
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[34] 701+ 701+ 701+ 701+ 601+ 601+ 501-600 501+ 525 481 481 -
สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[27] 224 - - 113 69 78 49 119 136 - -
มหาวิทยาลัยมหิดล[28] 389 - - - 268 208 216 - 434 - -
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[27] 140 123 134 106 104 101 78 86 100 95 100
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 240 - - - - - - - - - -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี[35] 369 379 281 352 353 - - - - - -
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[31] 400 389 380 373 375 301-350 - - 346 - -
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล[28] 147 117 190 75 75 112 101 113 118 - -
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[27] 246 248 258 92 78 130 51 108 138 80 82
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่[29] 394 306 - 372 302 - 237 - - - -
สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[27] 230 281 240 140 138 186 136 171 159 - -
สาขาสังคมศาสตร์และการจัดการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[27] 161 127 115 80 68 78 51 72 83 73 46
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [30] 268 264 206 182 168 169 169 199 197 - -
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 336 - - - - - - - - - -
มหาวิทยาลัยมหิดล[28] 370 374 355 279 246 - 292 - 303 - -


การจัดอันดับโดยนิตยสารไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์

แก้
ไทมส์ไฮเออร์
ไทมส์ไฮเออร์

นิตยสารไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์ (THES) ได้จัดทำอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยแบ่งเป็นโดยภาพรวม และจัดแยกสาขาออกเป็น 5 สาขา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยี (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาเวชชีวศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ โดยมีชื่อมหาวิทยาลัยไทยอยู่ในอันดับ ตามปี และสาขาต่อไปนี้

THES-QS (ค.ศ. 2004 - ค.ศ. 2009)

แก้

ไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชันซัปพลีเมนต์ร่วมมือกับ Quacquarelli Symonds ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกระหว่างปี ค.ศ. 2004 - ค.ศ. 2009 โดยดูผลการจัดอันดับดังกล่าวได้ที่ THES-QS

THES-Thomson Reuters (ค.ศ. 2010 - ปัจจุบัน)

แก้
ดัชนีชี้วัด
แก้

การจัดอันดับของ THES-Thomson Reuters ใช้ดัชนีชี้วัด ดังนี้[36]

ระดับโลก
แก้
ภาพรวม
อันดับมหาวิทยาลัย 2015 [37] 2014 [38] 2013 [39] 2012[40] 2011[41] 2010
1. มหาวิทยาลัยมหิดล 501-600 - - - 351-400 306
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 601-800 - - - - -
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 601-800 - - - - 341
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 601-800 - - - - -
2. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 601-800 351-400 301-350 351-400 - -
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 601-800 - - - - -
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 601-800 - - - - -
ระดับเอเชีย
แก้
ภาพรวม
อันดับมหาวิทยาลัย 2015[42] 2014[43] 2013[44]
1. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 55 50 55
2. มหาวิทยาลัยมหิดล 91 82 61
3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - - 82
ระดับกลุ่มประเทศ BRICS & Emerging Economies
แก้
ภาพรวม
อันดับมหาวิทยาลัย 2015[45] 2014[46]
1. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 49 29
2. ม.มหิดล 63 52
3. จุฬาฯ 90 85
4. ม.เชียงใหม่ - 82
5. ม.สงขลานครินทร์ - 89

Round University Rankings[47]

แก้

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Round University Rankings 2016 โดย RUR Rankings Agency ของประเทศรัสเซีย เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (a ranking of leading world universities) ในปี ค.ศ. 2016 มีเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับโดยการพิจารณาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยใน ระดับสากล 4 ด้าน 20 ตัวชี้วัด คือด้านการสอน (Teaching) 5 ตัวชี้วัด คิดเป็น 40% การวิจัย (Research) 5 ตัวชี้วัด 40% ด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity) 5 ตัวชี้วัด 10% และด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) 5 ตัวชี้วัด 10%[48]

สถาบัน 2016[49]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 424
มหาวิทยาลัยมหิดล 2 484
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 618
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 626
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 637
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 641
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 7 653
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 8 674

การจัดอันดับโดย University Ranking by Academic Performance (URAP)

แก้

University Ranking by Academic Performance หรือ “URAP” เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ก่อตั้งขึ้นโดยสถาบันสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคนิคตะวันออกกลาง (Informatics Institute of Middle East Technical University) ประเทศตุรกี ในปี ค.ศ.2009 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการที่จะพัฒนาระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยมีพื้นฐานทางด้านวิชาการตรงตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คุณภาพและปริมาณของบทความตีพิมพ์ทางวิชาการ บทความวิจัย การเผยแพร่ และการอ้างอิง เป็นต้น โดยเริ่มทำการเผยแพร่งานวิจัยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา

สถาบัน อันดับในประเทศ (ในวงเล็บคืออันดับโลก)
2014[50] 2013[51] 2012[52] 2011[53] 2010[54]
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 (437) 1 (368) 1 (356) 1 (340) 1 (351)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 (479) 2 (439) 2 (418) 2 (408) 2 (429)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 (730) 3 (648) 3 (621) 3 (653) 3 (652)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 (838) 4 (802) 5 (805) 6 (888) 5 (875)
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 5 (880) - - - -
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 6 (937) 5 (820) 4 (775) 4 (789) 4 (872)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7 (995) 6 (931) 6 (903) 5 (869) 6 (878)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 8 (1073) 7 (1285) 7 (1230) 8 (1300) 9 (1477)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 (1370) 8 (1344) 8 (1293) 7 (1167) 7 (1295)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10 (1390) 9 (1485) 9 (1458) 10 (1541) 10 (1626)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 11 (1584) 11 (1566) 11 (1536) 11 (1544) 13 (1762)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 12 (1591) 10 (1563) 10 (1465) 9 (1460) 8 (1329)
มหาวิทยาลัยนเรศวร 13 (1625) 12 (1588) 12 (1570) 12 (1549) 11 (1643)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14 (1720) 13 (1717) 14 (1711) 14 (1740) 14 (1780)
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 15 (1754) 15 (1872) 16 (1867) 17 (1985) -
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16 (1767) 16 (1880) 15 (1761) 15 (1863) 15 (1934)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 17 (1856) 14 (1767) 13 (1654) 13 (1634) 12 (1732)

การจัดอันดับโดย U.S. News & World Report

แก้

U.S. News & World Report นิตยสารการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับมากที่สุดของสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกล่าสุด “2016 Best Global Universities Rankings” จากการสำรวจมหาวิทยาลัย 60 ประเทศทั่วโลก และมีเกณฑ์จัดอันดับหลายด้าน เช่น ชื่อเสียงการวิจัยในระดับโลก และระดับภูมิภาค สื่อสิ่งพิมพ์ การถูกนำไปอ้างอิง ความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวนบุคลากรระดับปริญญาเอก เป็นต้น โดยมีมหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับเพียง 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบัน อันดับ
2016[55]
มหาวิทยาลัยมหิดล 1 (529)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 (579)

การจัดอันดับโดย SCImago Institutions Ranking (SIR)

แก้

SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ใด้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น

อันดับของสถาบันในประเทศไทยจากการจัดอันดับสถาบันทั่วโลก ได้แก่

สถาบัน อันดับในประเทศ (ในวงเล็บคืออันดับโลก)
2014[56] 2013[57] 2012[58] 2011[59] 2010[60] 2009[61]
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 (479) 1 (475) 1 (480) 1 (492) 1 (527) 3 (566)
มหาวิทยาลัยมหิดล 2 (519) 2 (519) 2 (538) 2 (521) 2 (539) 2 (507)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 (878) 3 (891) 3 (942) 3 (914) 3 (981) 4 (954)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 (1044) 4 (1063) 4 (1153) 5 (1241) 6 (1416) 7 (1278)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 (1164) 5 (1132) 5 (1185) 4 (1170) 4 (1298) 6 (1205)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 (1180) 7 (1246) 7 (1341) 6 (1288) 7 (1462) 8 (1362)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 7 (1281) 6 (1230) 8 (1449) 10 (1665) 9 (1780) -
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 8 (1282) 8 (1266) 6 (1293) 7 (1605) 8 (1763) -
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 (1575) 9 (1617) 10 (1850) 13 (2409) 11 (2220) 10 (1816)
โรงพยาบาลศิริราช 10 (1652) 10 (1669) 9 (1795) 9 (1635) 5 (1316) 5 (1154)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 11 (1829) 11 (1729) 11 (1936) 11 (2064) 10 (1917) 9 (1497)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 12 (1928) 12 (2000) 13 (2478) 14 (2618) 12 (2562) -
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13 (2155) 14 (2227) 15 (2863) 15 (2867) 14 (2807) -
โรงพยาบาลรามาธิบดี 14 (2173) 13 (2092) 12 (2332) 12 (2188) - -
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 15 (2244) 15 (2228) - - - -
มหาวิทยาลัยนเรศวร 16 (2265) 16 (2234) - - - -
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 17 (2266) 17 (2240) 14 (2849) - - -
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 18 (2278) 18 (2246) - - - -
มหาวิทยาลัยศิลปากร 19 (2363) 19 (2347) 16 (3014) 16 (2942) 13 (2806) -
กระทรวงสาธารณสุข 20 (2404) - - - - -
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 21 (2467) 20 (2462) 17 (3124) - - -
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 22 (2611) - - - - -
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 24 (2846) 23 (2777) - - - -
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ - 22 (2738) - - - -
ไววานิชกิจ - 21 (2526) 18 (3281) - - -
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ - - - 8 (1609) - -
มหาวิทยาลัยเอเชียน - - - - - 1 (432)

การจัดอันดับโดย Webometrics

แก้

การจัดอันดับของ Webometrics จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก อันดับ Webometrics จะบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของสถาบัน โดยพิจารณาจากจำนวน Link ที่เชื่อมโยงเข้าสู่เว็บนั้นๆจากเว็บภายนอกโดยวัดจากการสืบค้นด้วยSearch Engine และนับจำนวนเอกสารตีพิมพ์ออนไลน์ในกลุ่มของไฟล์ .pdf .ps .ppt และ .doc และจำนวนเอกสารที่มีการอ้างอิง (Citation) แบบออนไลน์ผ่านกูเกิลสกอลาร์ (Google Scholar) โดยจะจัดอันดับปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ เดือนมกราคม และ เดือนกรกฎาคม

อันดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทย 10 อันดับแรกของประเทศ ได้แก่

สถาบัน อันดับในประเทศ (ในวงเล็บคืออันดับโลก)
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
ก.ค. ม.ค. ก.ค. ม.ค.[62] ก.ค.[63] ม.ค. ก.ค.[64] ม.ค.[65] ก.ค.[66] ม.ค.[67] ก.ค.[68] ม.ค.[69] ก.ค.[70] ม.ค.[71] ก.ค.[72] ม.ค.[73] ก.ค.[74] ม.ค.[75]
ม.เกษตรศาสตร์ 1 (213) 2 (340) 7 (459) 4 (412) 3 (299) 1 (167) 1 (140) 1 (316) 3 (440) 1 (310) 1 (229) 3 (346) 3 (418) 3 (542) 3 (477) 1 (516) 2 (577)
ม.มหิดล 2 (308) 1 (273) 2 (294) 3 (288) 2 (246) 2 (202) 3 (202) 3 (443) 4 (499) 4 (481) 3 (381) 4 (411) 4 (548) 4 (739) 5 (802) 9 (916) 7 (909)
จุฬาฯ 3 (482) 3 (433) 3 (339) 1 (217) 1 (169) 3 (209) 2 (173) 2 (334) 2 (418) 2 (388) 4 (398) 2 (320) 2 (369) 2 (442) 2 (443) 2 (527) 1 (505)
ม.เชียงใหม่ 4 (505) 4 (502) 1 (280) 2 (281) 4 (383) 4 (232) 6 (236) 5 (510) 5 (606) 5 (505) 5 (478) 6 (587) 5 (633) 7 (877) 7 (841) 5 (805) 4 (861)
ม.ขอนแก่น 5 (578) 7 (630) 5 (416) 7 (481) 5 (436) 5 (236) 5 (233) 6 (580) 7 (766) 6 (619) 6 (567) 7 (664) 7 (680) 9 (837) 9 (883) 8 (887) 8 (1,009)
ม.สงขลานครินทร์ 6 (668) 6 (593) 4 (341) 6 (462) 6 (499) 6 (298) 4 (228) 4 (448) 1 (324) 3 (392) 2 (338) 1 (175) 1 (295) 1 (384) 1 (309) 3 (672) 6 (896)
ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
7 (838) 5 (527) 12 (752) 8 (546) 8 (596) 7 (482) 7 (576) 8 (771) 8 (933) 10 (982) 9 (822) 8 (789) 9 (868) 11 (1,383) 10 (1,256) 11 (1,666) 10 (1,419)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 8 (845) 22 (2,032) 11 (497) - - 12 (806) 15 (1,388) 16 (1,244) 10 (1,025) 13 (1,190) - 14 (1,124) 11 (1,171) 20 (1,943) 20 (1,984) 22 (2,338) 22 (2,204)
ม.เทคโนโลยี
สุรนารี
9 (900) 8 (724) 10 (731) - 10 (725) 13 (817) 11 (764) 12 (1,073) 9 (958) 14 (1,232) 13 (1,101) 9 (985) 15 (1,271) 12 (1,579) 12 (1,421) 12 (1,675) 12 (1,735)
ม.ธรรมศาสตร์ 10 (917) 10 (822) 8 (524) 10 (677) 7 (514) 8 (605) 8 (638) 7 (617) 6 (656) 7 (752) 7 (700) 5 (505) 6 (675) 6 (850) 6 (806) 6 (866) 5 (894)
 • ( - ) หมายถึง ไม่มีข้อมูล

Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies (CWTS) หรือ CWTS Leiden University[76]

แก้

เป็นการจัดอันดับโดยอาศัยข้อมูลจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรสารที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของ Web of Science ซึ่งเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก รวมทั้งหมด 842 มหาวิทยาลัย จาก 53 ประเทศทั่วโลก

สถาบัน 2016[77]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 432
มหาวิทยาลัยมหิดล 2 440
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 691
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 767
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 822

การจัดอันดับโดย Center for World University Rankings (CWUR)

แก้

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ CWUR พิจารณาจากคุณภาพการศึกษา การมีงานทำของบัณฑิต ผลงานของคณาจารย์ที่ได้รับรางวัล การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของคณาจารย์ ฯลฯ โดยเริ่มจัดอันดับตั้งแต่ปี 2012 โดยในปี 2012 และปี 2013 จะจัดอันดับ 100 อันดับมหาวิทยาลัยของโลก และตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา จะจัดอันดับ 1,000 อันดับ โดยมีมหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับ 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่

สถาบัน อันดับในประเทศ (ในวงเล็บคืออันดับโลก)
2016[78] 2015[79] 2014[80] 2013 2012
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 (320) 1 (311) 1 (283) - -
มหาวิทยาลัยมหิดล 2 (522) 2 (532) 2 (550) - -
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 (808) 3 (818) 3 (871) - -

Nature Index

แก้

Nature Index จัดโดยวารสารในเครือ Nature Publishing Group ซึ่งเป็นวารสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงชั้นนำของโลก โดยการนับจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ต่อปีในวารสารที่ในเครือ Nature Publishing Group

สถาบัน 2016[81]
อันดับในประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
มหาวิทยาลัยมหิดล 2
มหาวิทยาลัยนเรศวร 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 5
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 8
มหาวิทยาลัยศิลปากร 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 10
มหาวิทยาลัยบูรพา 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 13
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 14
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 15
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 17
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 19
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 20
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 21

UI GreenMetric World University Ranking[82]

แก้

เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ใช้ดัชนีชี้วัดดังนี้[83]

สถาบัน 2015[84]
อันดับในประเทศ อันดับโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2 52
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 54
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4 61
มหาวิทยาลัยมหิดล 5 71
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 6 73
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 7 77
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 8 78
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9 95
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 10 124
มหาวิทยาลัยนเรศวร 11 156
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 12 185
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 13 200
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 14 216
มหาวิทยาลัยศิลปากร 15 230
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 16 287
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 17 312
มหาวิทยาลัยบูรพา 18 330
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 19 353

อ้างอิง

แก้
 1. "สกว.ประเมินครั้งที่ 3 พ.ศ. 2554". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-28. สืบค้นเมื่อ 2013-04-26.
 2. "QS Asia University Rankings: Indicators". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-06-06. สืบค้นเมื่อ 2014-10-02.
 3. QS University Rankings: Asia 2016
 4. QS University Rankings: Asia 2015
 5. QS University Rankings: Asia 2014
 6. Top 50 universities in Asia for arts & humanities, 2014
 7. Top 50 Universities in Asia for Arts & Humanities
 8. Top 50 universities in Asia for life sciences & medicine, 2014
 9. Top 50 Universities in Asia for Life Sciences & Medicine
 10. Top universities in Asia for natural sciences, 2014
 11. Top 10 Universities in Asia for Natural Sciences
 12. universities in Asia for social sciences and management, 2014
 13. Top 10 Universities in Asia for Social Sciences & Management
 14. Top 50 universities in Asia for engineering & technology, 2014
 15. Top 50 Universities in Asia for Engineering & Technology
 16. QS World University Rankings: Methodology
 17. QS World University Rankings® 2014/15
 18. QS World University Rankings 2013
 19. QS World University Rankings Results 2012
 20. QS World University Rankings Results 2011
 21. QS World University Rankings Results 2010
 22. "THES - QS World University Rankings 2009". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-01-25. สืบค้นเมื่อ 2009-10-09.
 23. THES - QS World University Rankings 2008
 24. THES - QS World University Rankings 2007
 25. THES - QS World University Rankings 2006
 26. THES - QS World University Rankings 2005
 27. 27.0 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 Topuniversities:Chulalongkorn University
 28. 28.0 28.1 28.2 28.3 Topuniversities:Mahidol University
 29. 29.0 29.1 Topuniversities:Chaing Mai university
 30. 30.0 30.1 [1]
 31. 31.0 31.1 KASETSART UNIVERSITY RANKINGS
 32. KHON KAEN UNIVERSITY RANKINGS
 33. King Mongkut's University of Technology Thonburi
 34. PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY RANKINGS
 35. Topuniversities:KMUTT
 36. World University Rankings 2014-2015 methodology
 37. [2]
 38. THES: THE World University Rankings 2014-2015
 39. THES: THE World University Rankings 2013-2014
 40. THES: THE World University Rankings 2012-2013
 41. THES: THE World University Rankings 2011-2012
 42. THE:Asia University Rankings 2015 Top 100
 43. THE:Asia University Rankings 2014 Top 100
 44. THE:Asia University Rankings 2013 Top 100
 45. THE:BRICS & Emerging Economies 2015 Top 100
 46. THE:BRICS & Emerging Economies 2014 Top 100
 47. http://roundranking.com/
 48. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-10-21. สืบค้นเมื่อ 2016-09-28.
 49. http://roundranking.com/ranking.html
 50. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-08-18. สืบค้นเมื่อ 2015-07-22.
 51. http://www.urapcenter.org/2013/country.php?ccode=TH&rank=all เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน]
 52. http://www.urapcenter.org/2012/country.php?ccode=TH&rank=all[ลิงก์เสีย]
 53. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-07-22.
 54. http://www.urapcenter.org/2010/country.php?ccode=TH&rank=all[ลิงก์เสีย]
 55. http://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings
 56. "SIR World Report 2014". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2014-09-16.
 57. SIR World Report 2013[ลิงก์เสีย]
 58. "SIR World Report 2012" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2013-03-06. สืบค้นเมื่อ 2012-08-19.
 59. "SIR World Report 2011" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-10-07. สืบค้นเมื่อ 2011-10-04.
 60. "SIR World Report 2010" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2010-11-21. สืบค้นเมื่อ 2010-11-08.
 61. "SIR World Report 2009" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-07-16. สืบค้นเมื่อ 2011-01-12.
 62. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-03-16. สืบค้นเมื่อ 2016-09-28.
 63. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-08-29. สืบค้นเมื่อ 2016-09-19.
 64. Webometrics:Ranking Web Universities: July 12[ลิงก์เสีย], Mahidol University, เข้าถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558
 65. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-06-30. สืบค้นเมื่อ 2016-09-28.
 66. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-08-29. สืบค้นเมื่อ 2016-09-28.
 67. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-06-30. สืบค้นเมื่อ 2016-09-19.
 68. Webometrics:Ranking Web Universities: July 10 เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Mahidol University, เข้าถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558
 69. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-08-29. สืบค้นเมื่อ 2016-09-28.
 70. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-08-29. สืบค้นเมื่อ 2016-09-28.
 71. Webometrics:Ranking Web Universities: Jan 09 เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Mahidol University, เข้าถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558
 72. Webometrics:Ranking Web Universities: July 08 เก็บถาวร 2009-02-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Mahidol University, เข้าถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558
 73. Webometrics:Ranking Web Universities: Jan 08 เก็บถาวร 2009-02-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Mahidol University, เข้าถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558
 74. Webometrics:Ranking Web Universities: July 07 เก็บถาวร 2009-02-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Mahidol University, เข้าถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558
 75. Webometrics:Ranking Web Universities: Jan 07 เก็บถาวร 2009-02-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, Mahidol University, เข้าถึงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558
 76. http://www.leidenranking.com/
 77. http://www.leidenranking.com/ranking/2016/list
 78. http://cwur.org/2016.php#
 79. http://cwur.org/2015.php
 80. http://cwur.org/2014.php
 81. http://www.natureindex.com/annual-tables/2016/institution/academic/all/countries-Thailand
 82. http://greenmetric.ui.ac.id/
 83. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-10-12. สืบค้นเมื่อ 2016-09-28.
 84. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-10-27. สืบค้นเมื่อ 2016-09-28.

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้