รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา

เนื้อหาในหน้านี้เป็นบัญชีรายพระนามและรายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาประเภทต่าง ๆ ตามที่ปรากฏหลักฐานในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาจนถึงแต่รัชกาลปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะที่พระราชทานตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณ์สำหรับความดีความชอบเหรียญดุษฎีมาลา ปีมะเมีย จัตวาศก ศักราช 1244 และระยะที่พระราชทานตามพระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา พุทธศักราช 2484

เหรียญดุษฎีมาลา ประดับด้วยเข็มความชอบประเภทต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณ์สำหรับความดีความชอบเหรียญดุษฎีมาลา ปีมะเมีย จัตวาศก ศักราช 1244
หมายเหตุ
 • พระยศ/ยศ/บรรดาศักดิ์/คำนำหน้านาม ของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา ณ ที่นี้ เป็นพระยศ/ยศ/บรรดาศักดิ์/คำนำหน้านามที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา ณ เวลาที่ได้ตีพิมพ์ประกาศการพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
 • สำหรับหมายเหตุเกี่ยวกับนามสกุลซึ่งทำเป็นอักษรตัวเอนขนาดเล็ก (ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับไม่ระบุนามสกุลของผู้ได้รับพระราชทาน) เป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าเพิ่มเติมในแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อประกอบการศึกษา

พระราชทานตาม พ.ร.บ. เครื่องราชอิสสริยาภรณ์สำหรับความดีความชอบเหรียญดุษฎีมาลา ปีมะเมีย จัตวาศก ศักราช 1244 แก้

รัชกาลที่ 5 แก้

พระนาม/นามผู้ได้รับพระราชทาน สังกัด/ตำแหน่งในทางราชการ ชนิดเหรียญ ชนิดเข็ม เหตุแห่งการพระราชทาน วันทีได้รับพระราชทาน
แขกอะบูรามซามี ชาติเชื้อพราหมณ์เกิดเมืองปีนัง เหรียญดุษฎีมาลา ศิลปวิทยา ในความชอบที่ได้เปนครูพระเจ้าลูกเธอทรงเรียนอักษรภาษาอังกฤษหลายพระองค์ วันเสาร์ เดือนยี่ ขึ้น 11 ค่ำ
ปีวอก ฉศก จ.ศ. 1246
(27 ธันวาคม พ.ศ. 2427)[1]
หลวงวาทิตบรเทศ นายแตรในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา ได้รับราชการฉลองพระเดชพระคุณเปนทหารแตรไปรเวตในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์มาช้านาน แลได้เรียนวิชาชำนิชำนาญในการโน้ตแตรเสมอกับชาวยุโรปคนหนึ่ง ได้รับราชการหัดแตรในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ แลในกรมทหารรักษาพระบรมมหาราชวัง แลในกรมทหารน่าทั้งสามกรม วันจันทร์ เดือน 10 ขึ้น 6 ค่ำ
ปีระกา สัปตศก จ.ศ. 1247
(14 กันยายน พ.ศ. 2428)[2]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์
พระยาภักดีรจนา
หม่อมดำรงรามฤทธิ
พระผดุงศุลกฤต
พระรจนารังสรรค์
พระวิเสศสุวรรณกิจ
พระชำนิรจนา
หลวงบัญชาวรรณกิจ
หลวงลัญจกรโลหกิจ
หลวงสุวรรณสิทธิ
หลวงพิศณุกรรม
หลวงพิจิตรนฤมล
นายรองไชยขรรค์
นายเทศ
นายขำ
นายเหมือน
นายอิ้ม
เหรียญดุษฎีมาลา ศิลปวิทยา วันพฤหัสบดี เดือนยี่ แรม 12 ค่ำ
ปีจอ อัฐศก จ.ศ. 1248
(20 มกราคม พ.ศ. 2429 ค.ศ. 1886)[3]
มิศเตอทอมซัน
ขุนนคร กรมการเมืองเพชรบุรี
ขุนศรีวิเศษ กรมการเมืองเพชรบุรี
ขุนรองปลัด กรมการเมืองเพชรบุรี
จีนจู เปนที่ขุนอุดมเดชภักดี กรมการเมืองเพชรบุรี
เหรียญดุษฎีมาลา ราชการแผ่นดิน ในความชอบที่ได้ช่วยคนในเรือต่อสู้ไพรินทร์เมื่อเวลาที่เปนอันตราย วันพฤหัสบดี เดือน 3 แรม 10 ค่ำ
ปีจอ อัฐศก จ.ศ. 1248 (17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2429 ค.ศ. 1887)[4]
นายเปล่ง หลานเจ้าพระยาพลเทพ (ฉิม)
หมายเหตุ: สกุลเวภาระ
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา เล่าเรียนวิชาเนติยบัณฑิต ฤๅหมอกฎหมาย
(หมายเหตุ: สำเร็จการศึกษาจากสำนักมิดเดิลเทมเปิล ประเทศอังกฤษ)
วันอาทิตย์ เดือน 10 แรม 2 ค่ำ
ปีกุน นพศก จ.ศ. 1249
(4 กันยายน พ.ศ. 2430)[5][6]
หม่อมราชวงษ์ใหญ่สุวพรรณ ในพระองค์เจ้าสายสนิทวงษ
หมายเหตุ: ราชสกุลสนิทวงศ์
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา ไปเรียนวิชาหมอในประเทศยุโรปได้สำเรจตลอด วันพฤหัสบดี เดือน 10 แรม 6 ค่ำ
ปีกุนนพศก จ.ศ. 1249
(8 กันยายน พ.ศ. 2430)[7]
นายมนู บุตรนายโหมด กระสาปนกิจโกศล มหาดเล็ก
หมายเหตุ: สกุลอมาตยกุล
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา มีวิชาแช่เครื่องเงินเครื่องทองอย่างดีหนึ่ง วันพฤหัสบดี เดือน 10 แรม 6 ค่ำ
ปีกุนนพศก จ.ศ. 1249
(8 กันยายน พ.ศ. 2430)[8]
นายร้อยโท หม่อมราชวงษ์สนิท ศิลปวิทยา มีความรู้วิชาช่าง ได้ทำการเปนนายช่างในที่ทั้งปวง มีโรงพยาบาลเปนต้น สำเร็จมาแล้วเปนอันมาก วันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น 7 ค่ำ
ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. 1250
(10 ธันวาคม พ.ศ. 2431)[9]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงษ์วะโรประการ
หมายเหตุ: ต้นราชสกุลเทวกุล
เหรียญดุษฎีมาลาเงินกาไหล่ทอง ศิลปวิทยา วิชาเลข แต่งประติทินเปนต้น 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[10]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพสาตรศุภกิจ
หมายเหตุ: ต้นราชสกุลทองแถม
เหรียญดุษฎีมาลาเงินกาไหล่ทอง ศิลปวิทยา วิชาช่าง 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[10]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ
หมายเหตุ: ต้นราชสกุลดิศกุล
เหรียญดุษฎีมาลาเงินกาไหล่ทอง ศิลปวิทยา ตำราเรียน 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[10]
พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์
หมายเหตุ: ต้นราชสกุลจิตรพงศ์
เหรียญดุษฎีมาลาเงินกาไหล่ทอง ศิลปวิทยา วิชาช่างเขียน 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[10]
หลวงเลขาวิจารณ์ ช่างเขียน เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[10]
ขุนฉายาสาทิศกร (ทองดี)
หมายเหตุ: สกุลจิตราคนี บุตรหลวงอัคนีนฤมิตร (ฟรานซิส จิตร จิตราคนี)
ช่างถ่ายรูป เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[10]
นายทอง ช่างเขียน เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[10]
นายจ่าง ช่างเขียน เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[10]
นายใหญ่ ช่างเขียน เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[10]
นายแวว ช่างปั้น เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[10]
นายเชน ช่างแกะ เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[10]
นายเอม ช่างทอง เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[10]
นายคำขาว ช่างทอง เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[10]
นายทิม ช่างทอง เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[10]
นายกัน ช่างทอง เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[10]
นายและ ช่างทอง เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[10]
ขุนประเสริฐอักษรนิติ์ (แพ)
หมายเหตุ: สกุลตาละลักษมณ์
กรมศึกษาธิการ ศิลปวิทยา 10 ตุลาคม ร.ศ. 111
(พ.ศ. 2435 ค.ศ. 1892)[11]
ขุนพรหมรักษา (กร)
หมายเหตุ: สกุลหงสกุล
ปลัดกรมช่างทหารในไทยขวา ศิลปวิทยา 22 มกราคม ร.ศ. 111
(พ.ศ. 2435 ค.ศ. 1893)[12]
พระเจ้าอินทรวิชยานนท์ พระเจ้านครเชียงใหม่ เหรียญดุษฎีมาลาเงินกาไหล่ทอง ราชการแผ่นดิน 20 พฤษภาคม ร.ศ. 112
(พ.ศ. 2436 ค.ศ. 1893)[13]
พระยาฤทธิสงครามรามภักดี (อับดุลฮามิด) พระยาไทรบุรี เหรียญดุษฎีมาลาเงินกาไหล่ทอง ราชการแผ่นดิน 20 พฤษภาคม ร.ศ. 112
(พ.ศ. 2436 ค.ศ. 1893)[13]
เจ้าพระยารัตนบดินทร์ (รอด)
หมายเหตุ: สกุลกัลยาณมิตร
ที่สมุหนายก ราชการแผ่นดิน 20 มิถุนายน ร.ศ. 112
(พ.ศ. 2436 ค.ศ. 1893)[14]
พระยาเพ็ชราภิบาลนฤเบศร (ทัด) เจ้าเมืองหนองจิก ราชการแผ่นดิน 13 มิถุนายน ร.ศ. 113
(พ.ศ. 2437 ค.ศ. 1894)[15]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโศภณ
หมายเหตุ: ต้นราชสกุลสวัสดิวัตน์
เหรียญดุษฎีมาลาเงินกาไหล่ทอง ราชการแผ่นดิน 30 มกราคม ร.ศ. 113
(พ.ศ. 2437 ค.ศ. 1895)[16]
ศิลปวิทยา 30 มกราคม ร.ศ. 113
(พ.ศ. 2437 ค.ศ. 1895)[16]
พระยาวิสุทธ์สุริยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เปีย)
หมายเหตุ: ราชสกุลมาลากุล
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 30 มกราคม ร.ศ. 113
(พ.ศ. 2437 ค.ศ. 1895)[16]
หมอบาสเตียน เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา ความชอบในวิชาแต่งหนังสือ 20 เมษายน ร.ศ. 115
(พ.ศ. 2439 ค.ศ. 1896)[17]
นายชื่น มหาดเล็ก บุตรพระยาทิพย์โกษา ราชการในพระองค์ 6 พฤศจิกายน ร.ศ. 115
(พ.ศ. 2439 ค.ศ. 1896)[18]
ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน ร.ศ. 115
(พ.ศ. 2439 ค.ศ. 1896)[18]
พระยาสีหราชเดโชไชย (โต) ราชการในพระองค์ 21 กันยายน ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1897)[19]
พระรัตนโกษา (เล็ก) ราชการในพระองค์ 21 กันยายน ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1897)[19]
นายกวด หุ้มแพร (หม่อมหลวงวราห์) ราชการในพระองค์ 21 กันยายน ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1897)[19]
นายพินัยราชกิจ หุ้มแพร (อ้น) ราชการในพระองค์ 21 กันยายน ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1897)[19]
นายสุดจินดา หุ้มแพร (ชม) ราชการในพระองค์ 21 กันยายน ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1897)[19]
นายเพิ่ม มหาดเล็ก ราชการในพระองค์ 21 กันยายน ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1897)[19]
พระยาวุฒิการบดี (หม่อมราชวงษ์คลี่) จางวางธรรมการ ราชการแผ่นดิน 8 มกราคม ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1898)[20]
พระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (ตนกูอับดลอาศิศ) รายามุดาเมืองไทรบุรี ราชการแผ่นดิน 8 มกราคม ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1898)[20]
หลวงรำไพพงษ์บริพัตร (จิตร) กรมรถไฟ เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 23 มกราคม ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1898)[21]
หลวงโทรเลขธุรการี (เข็ม) เจ้ากรม กรมโทรเลข เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 23 มกราคม ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1898)[21]
หลวงไปรสนีย์ธุรานุรักษ์ (เหม) เจ้ากรม กรมไปรสนีย์ เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 23 มกราคม ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1898)[21]
นายชู เปรียญ กระทรวงธรรมการ เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 23 มกราคม ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1898)[21]
พระยาราชวรานุกูล (อ่วม) ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ราชการแผ่นดิน 24 มกราคม ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1898)[21]
นายลออ มหาดเล็ก บุตรพระยาเพ็ชรรัตน เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 26 มกราคม ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1898)[21]
พระยาวิชิตภักดี (ขำ) ผู้ว่าราชการเมืองไชยา เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ราชการแผ่นดิน 11 มกราคม ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1898)[22]
พระยามนูเนติบรรหาร (จีน) กระทรวงยุติธรรม เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 22 พฤศจิกายน ร.ศ. 117
(พ.ศ. 2441 ค.ศ. 1898)[23]
มองสิเออร์เรคามี ผู้ตรวจการชั่งเขียน กรุงปารีศ เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 21 เมษายน ร.ศ. 118
(พ.ศ. 2442 ค.ศ. 1899)[24]
หลวงไพศาลศิลปสาตร (สนั่น)
หมายเหตุ: ราชสกุลเทพหัสดิน
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 21 กันยายน ร.ศ. 118
(พ.ศ. 2442 ค.ศ. 1899)[25]
นายชำนาญกระบวน (พัน) กระทรวงมหาดไทย เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ราชการแผ่นดิน 30 กันยายน ร.ศ. 118
(พ.ศ. 2442 ค.ศ. 1899)[26]
เจ้าบุญวาทยวงษ์มานิต (บุญวงษ์) เมืองนครลำปาง ราชการแผ่นดิน 18 มกราคม ร.ศ. 118
(พ.ศ. 2442 ค.ศ. 1900)[27]
ขุนอุดมภักดี (กลั่น) กระทรวงกระลาโหม เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ราชการแผ่นดิน 19 มกราคม ร.ศ. 118
(พ.ศ. 2442 ค.ศ. 1900)[28]
นายตาด มหาดเล็ก บุตรหลวงชำนิบรรณาคม
หมายเหตุ: สกุลจารุรัตน
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 9 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 118
(พ.ศ. 2442 ค.ศ. 1900)[29]
พระยาวิเชียรคีรี ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา ศิลปวิทยา 28 พฤษภาคม ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1900)[30]
มิสเตอร์ยอนซัน สารวัตรใหญ่ในกรมศึกษาธิการ ศิลปวิทยา 7 กรกฎาคม ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1900)[31]
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงษ์
หมายเหตุ: ต้นราชสกุลอาภากร
ศิลปวิทยา 23 กรกฎาคม ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1900)[32]
หลวงประสิทธิปฏิมา ศิลปวิทยา 2 สิงหาคม ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1900)[33]
นายเรือโท หลวงประฎิยัตินาวายุทธ์ ศิลปวิทยา 14 สิงหาคม ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1900)[34]
หม่อมภารตราชา (โต)
หมายเหตุ: ราชสกุลมนตรีกุล
ศิลปวิทยา 24 กันยายน ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1900)[35]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ราชการในพระองค์ 2 ตุลาคม ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1900)[36]
ขุนวิจารณ์จักรกิจ (วิลเลียม)
หมายเหตุ: สกุลบุญยรัตกลิน
กรมทหารเรือ ศิลปวิทยา 2 ตุลาคม ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1900)[36]
หม่อมชาติเดชอุดม (สท้านกลาง) ศิลปวิทยา 11 ตุลาคม ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1900)[37]
หลวงสารสาสนพลขันธ์ (ยี,อี,เยรินี) ศิลปวิทยา 31 ตุลาคม ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1900)[37]
ขุนฉายาสาทิศกร (สอาด)
หมายเหตุ: สกุลจิตราคนี
ศิลปวิทยา 1 พฤศจิกายน ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1900)[37]
พระยาวิเศษสงคราม (สดสะปี) เจ้าเมืองปลิด ราชการแผ่นดิน 29 พฤศจิกายน ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1900)[38]
หม่อมเจ้าปรานี ในพระเจ้าบรมวงษเธอ กรมหลวงมหิศรวรินทรามเรศม์
หมายเหตุ: ราชสกุลมหากุล
ศิลปวิทยา 3 มกราคม ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1901)[39]
หมอ เอช, อาดัมเซน ศิลปวิทยา 3 มกราคม ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1901)[39]
พระวาสุเทพ (ยี,เชา) เจ้ากรมตำรวจภูธร ราชการแผ่นดิน 11 ตุลาคม ร.ศ. 120
(พ.ศ. 2444 ค.ศ. 1901)[40]
จีนซัน นายช่างไม้ กรมทหารเรือ ศิลปวิทยา 25 พฤศจิกายน ร.ศ. 120
(พ.ศ. 2444 ค.ศ. 1901)[41]
นายร้อยโท หม่อมเจ้าบวรเดช
หมายเหตุ: ราชสกุลกฤดากร
กรมทหารบก ศิลปวิทยา 15 ธันวาคม ร.ศ. 120
(พ.ศ. 2444 ค.ศ. 1901)[42]
นายร้อยเอก หลวงชิตสรการ (จิตร์)
หมายเหตุ: สกุลมัธยมจันทร์
ราชการแผ่นดิน 11 พฤษภาคม ร.ศ. 121
(พ.ศ. 2445 ค.ศ. 1902)[43]
ขุนฤทธิสรเพลิง นายเวรช่างพลพัน ศิลปวิทยา 2 ตุลาคม ร.ศ. 121
(พ.ศ. 2445 ค.ศ. 1902)[44]
พระสถิตย์นิมานการ (หม่อมราชวงศ์ชิด)
หมายเหตุ: ราชสกุลอิศรศักดิ์
ศิลปวิทยา 6 ธันวาคม ร.ศ. 121
(พ.ศ. 2445 ค.ศ. 1902)[45]
พระยาอนุชิตชาญไชย (สาย)
หมายเหตุ: สกุลสิงหเสนี
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ราชการแผ่นดิน 19 กันยายน ร.ศ. 122
(พ.ศ. 2446 ค.ศ. 1903)[46]
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เหรียญดุษฎีมาลาทองคำ ศิลปวิทยา 21 กันยายน ร.ศ. 122
(พ.ศ. 2446 ค.ศ. 1903)[46]
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตร์สุขุมพันธุ์ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต
หมายเหตุ: ต้นราชสกุลบริพัตร
เหรียญดุษฎีมาลาทองคำ ศิลปวิทยา 21 กันยายน ร.ศ. 122
(พ.ศ. 2446 ค.ศ. 1903)[46]
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
หมายเหตุ: ต้นราชสกุลจักรพงษ์
เหรียญดุษฎีมาลาทองคำ ศิลปวิทยา 21 กันยายน ร.ศ. 122
(พ.ศ. 2446 ค.ศ. 1903)[46]
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระภาณุพันธุวงษ์วรเดช
หมายเหตุ: ต้นราชสกุลภาณุพันธุ์
เหรียญดุษฎีมาลาทองคำ
(พระราชทานแทนของเดิม)
ศิลปวิทยา 21 กันยายน ร.ศ. 122
(พ.ศ. 2446 ค.ศ. 1903)[46]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
หมายเหตุ: ต้นราชสกุลทองใหญ่
เหรียญดุษฎีมาลาเงินกาไหล่ทอง ศิลปวิทยา 21 กันยายน ร.ศ. 122
(พ.ศ. 2446 ค.ศ. 1903)[46]
หม่อมราชวงศ์ศุข ในพระวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ
หมายเหตุ: ราชสกุลดารากร
ช่างกลึง ศิลปวิทยา 28 กันยายน ร.ศ. 122
(พ.ศ. 2446 ค.ศ. 1903)[47]
นายจัน ช่างเขียน ศิลปวิทยา 28 กันยายน ร.ศ. 122
(พ.ศ. 2446 ค.ศ. 1903)[47]
หลวงโลกทีป (ชุ่ม) เจ้ากรมโหรน่า ศิลปวิทยา 20 ตุลาคม ร.ศ. 122
(พ.ศ. 2446 ค.ศ. 1903)[48]
ขุนหลวงพระไกรสี (เทียม)
หมายเหตุ: สกุลบุนนาค
กระทรวงยุติธรรม เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 13 มกราคม ร.ศ. 122
(พ.ศ. 2446 ค.ศ. 1904)[49]
นายชด กระทรวงยุติธรรม เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 22 มกราคม ร.ศ. 122
(พ.ศ. 2446 ค.ศ. 1904)[50]
มิสเตอร์คาเตอ ศิลปวิทยา 7 เมษายน ร.ศ. 123
(พ.ศ. 2447 ค.ศ.1904)[51]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์ ราชการในพระองค์ 23 กันยายน ร.ศ. 123
(พ.ศ. 2447 ค.ศ.1904)[52]
ขุนสมานธาตุวิสุทธิ์ (เปลี่ยน)
หมายเหตุ: สกุลกาญจนรันย์
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 26 มิถุนายน ร.ศ. 124
(พ.ศ. 2448 ค.ศ.1905)[53]
หม่อมนเรนทรราชา (หม่อมราชวงศ์สิทธิ์) ราชนิกุล
หมายเหตุ: ราชสกุลสุทัศน์
ศิลปวิทยา 17 สิงหาคม ร.ศ. 124
(พ.ศ. 2448 ค.ศ. 1905)[54]
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตร์ไชยากร เหรียญดุษฎีมาลาทองคำ ศิลปวิทยา 20 กันยายน ร.ศ. 124
(พ.ศ. 2448 ค.ศ. 1905)[55]
พระยาสุริยานุวัตร (เกิด)
หมายเหตุ: สกุลบุนนาค
แทนเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 กันยายน ร.ศ. 124
(พ.ศ. 2448 ค.ศ. 1905)[55]
ราชการแผ่นดิน 20 กันยายน ร.ศ. 124
(พ.ศ. 2448 ค.ศ. 1905)[55]
นายหลี ช่างสลัก เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 2 ตุลาคม ร.ศ. 124
(พ.ศ. 2448 ค.ศ. 1905)[56]
นายพลโท เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม)
หมายเหตุ: สกุลแสง-ชูโต
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ราชการในพระองค์ 6 กันยายน ร.ศ. 125
(พ.ศ. 2449 ค.ศ.1906)[57]
ราชการแผ่นดิน 6 กันยายน ร.ศ. 125
(พ.ศ. 2449 ค.ศ.1906)[57]
กล้าหาญ 6 กันยายน ร.ศ. 125
(พ.ศ. 2449 ค.ศ.1906)[57]
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร เหรียญดุษฎีมาลาทองคำ ศิลปวิทยา 21 กันยายน ร.ศ. 125
(พ.ศ. 2449 ค.ศ.1906)[58]
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ เหรียญดุษฎีมาลาทองคำ ศิลปวิทยา 21 กันยายน ร.ศ. 125
(พ.ศ. 2449 ค.ศ.1906)[58]
พระระถาจารณ์ประจักษ์ (โมรา) เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 24 มกราคม ร.ศ. 126
(พ.ศ. 2450 ค.ศ. 1908)[59]
ขุนเสนาะดุริยางค์ (แช่ม)
หมายเหตุ: สกุลสุนทรวาทิน
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 18 มีนาคม ร.ศ. 126
(พ.ศ. 2450 ค.ศ. 1908)[60]
หลวงจินดาภิรมย์ (เรียบ) ศิลปวิทยา 9 มิถุนายน ร.ศ. 127
(พ.ศ. 2451 ค.ศ. 1908)[61]
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ เหรียญดุษฎีมาลาทองคำ ศิลปวิทยา 20 กันยายน ร.ศ. 127
(พ.ศ. 2451 ค.ศ. 1908)[62]
พระราชเดชภักดี (บัว) เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 18 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 127
(พ.ศ. 2452 ค.ศ. 1909)[63]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธพงษ์ เหรียญดุษฎีมาลาเงินกาไหล่ทอง ศิลปวิทยา 14 เมษายน ร.ศ. 128
(พ.ศ. 2452 ค.ศ. 1909)[64]
นายพันโท หลวงภูวนารถนฤบาล (ผาด)
หมายเหตุ: ราชสกุลเทพหัสดิน
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 9 มกราคม ร.ศ. 128
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1910)[65]
หลวงพฤฒิสารประสิทธิ์ (อัมพร) เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 13 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 128
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1910)[66]
หม่อมเจ้าดำรง ในพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
หมายเหตุ: ราชสกุลปราโมช
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 16 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 128
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1910)[66]
หม่อมเจ้าอนุชาติศุขสวัสดิ์ ในพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมเดช
หมายเหตุ: ราชสกุลศุขสวัสดิ์
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 17 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 128
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1910)[66]
นายจัน ช่างลงยา เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 17 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 128
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1910)[66]
มิสเตอร์เกรเลิต ช่างทอง เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 28 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 128
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1910)[66]
หม่อมเจ้าฉลาดลภเลอสรร ในพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร
หมายเหตุ: ราชสกุลกมลาสน์
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 9 มิถุนายน ร.ศ. 129
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1910)[67]
หม่อมราชวงศ์โต๊ะ บุตร์หม่อมเจ้าถนอม ในพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ
หมายเหตุ: ราชสกุลนพวงษ์
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 9 มิถุนายน ร.ศ. 129
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1910)[67]
หม่อมเจ้าชาติชูศักดิ์ ในพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์
หมายเหตุ: ราชสกุลทวีวงศ์
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 กันยายน ร.ศ. 129
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1910)[68]
หลวงนิพัทธกุลพงษ์ (ชิน) เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 กันยายน ร.ศ. 129
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1910)[68]
หลวงสมิทธิ์เลขา (ปลั่ง) เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 กันยายน ร.ศ. 129
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1910)[68]

รัชกาลที่ 6 แก้

พระนาม/นามผู้ได้รับพระราชทาน สังกัด/ตำแหน่งในทางราชการ ชนิดเหรียญ ชนิดเข็ม เหตุแห่งการพระราชทาน วันทีได้รับพระราชทาน
หม่อมอนุรุธเทวา (หม่อมราชวงศ์สายหยุด)
หมายเหตุ: ราชสกุลสนิทวงศ์
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม ร.ศ. 129
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1910)[69]
หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ในพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมขุนสรรพสาตรศุภกิจ
หมายเหตุ: ราชสกุลทองแถม
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 2 มกราคม ร.ศ. 129
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1911)[69]
หลวงเทพรจนา (สิน)
หมายเหตุ: สกุลปฏิมาประกร
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 8 มกราคม ร.ศ. 129
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1911)[70]
หลวงประสานดุริยศัพท์ (แปลก)
หมายเหตุ: สกุลประสานศัพท์
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 14 มกราคม ร.ศ. 129
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1911)[71]
นายพลตรี พระยาสโมสรสรรพการ (ทัด)
หมายเหตุ: สกุลศิริสัมพันธ์
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 16 มกราคม ร.ศ. 129
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1911)[71]
หลวงระบำภาษา (ทองใบ)
หมายเหตุ: สกุลสุวรรณภารต
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 26 สิงหาคม ร.ศ. 130
(พ.ศ. 2454 ค.ศ. 1911)[72]
หลวงนัฏกานุรักษ์ (ทองดี)
หมายเหตุ: สกุลสุวรรณภารต
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 26 สิงหาคม ร.ศ. 130
(พ.ศ. 2454 ค.ศ. 1911)[72]
หลวงพำนักนัจนิกร (เพิ่ม)
หมายเหตุ: สกุลสุครีวกะ
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 26 สิงหาคม ร.ศ. 130
(พ.ศ. 2454 ค.ศ. 1911)[72]
หม่อมเจ้าเสรฐศิริ ในพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
หมายเหตุ: ราชสกุลกฤดากร
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 25 พฤศจิกายน ร.ศ. 130
(พ.ศ. 2454 ค.ศ. 1911)[73]
นายพันตรี หม่อมเจ้าพันธุประวัติ ในพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมหมื่นพรหมวรานุรักษ์
หมายเหตุ: ราชสกุลเกษมสันต์
ศิลปวิทยา 18 มกราคม ร.ศ. 130
(พ.ศ. 2454 ค.ศ. 1912)[74]
นายร้อยเอก หลวงอภิบาลภูวนารถ (จำรัส) ศิลปวิทยา 18 มกราคม ร.ศ. 130
(พ.ศ. 2454 ค.ศ. 1912)[74]
หลวงพินิตนิตินัย (บุญช่วย)
หมายเหตุ: สกุลวณิกกุล
ศิลปวิทยา 30 ธันวาคม ร.ศ. 131
(พ.ศ. 2455 ค.ศ. 1912)[75]
หลวงจินดาภิรมย์ (จิตร)
หมายเหตุ: สกุล ณ สงขลา
ศิลปวิทยา 30 ธันวาคม ร.ศ. 131
(พ.ศ. 2455 ค.ศ. 1912)[75]
นายหัศบำเรอ หุ้มแพรพิเศษ (สหัด) ศิลปวิทยา 30 ธันวาคม ร.ศ. 131
(พ.ศ. 2455 ค.ศ. 1912)[75]
หลวงเทพยนต์ (จำรัส)
หมายเหตุ: สกุลยันตระประกร
ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม ร.ศ. 131
(พ.ศ. 2455 ค.ศ. 1912)[75]
หลวงประดิษฐ์พิจารณ์การ (ก้อน)
หมายเหตุ: สกุลหุตะสิงห์
ศิลปวิทยา 1 มกราคม ร.ศ. 131
(พ.ศ. 2455 ค.ศ. 1913)[75]
พระอภิรักษ์ราชฤทธิ์ (สอน)
หมายเหตุ: สกุลศรเกตุ
โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 10 มกราคม ร.ศ. 131
(พ.ศ. 2455 ค.ศ. 1913)[76]
หลวงอภิบาลบุริมศักดิ์ (หม่อมหลวงทศทิศ)
หมายเหตุ: ราชสกุลอิศรเสนา
โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 10 มกราคม ร.ศ. 131
(พ.ศ. 2455 ค.ศ. 1913)[76]
หลวงราชดรุณรักษ์ (เสริญ)
หมายเหตุ: สกุลปันยารชุน
โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 10 มกราคม ร.ศ. 131
(พ.ศ. 2455 ค.ศ. 1913)[76]
หลวงเพลงไพเราะ (สม) กรมมหรสพ เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 10 มกราคม ร.ศ. 131
(พ.ศ. 2455 ค.ศ. 1913)[76]
นายบัว กรมมหรสพ เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 131
(พ.ศ. 2455 ค.ศ. 1913)[76]
ขุนทิพจักษุสาตร์ (นิ่ม) กระทรวงวัง เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 10 มกราคม ร.ศ. 131
(พ.ศ. 2455 ค.ศ. 1913)[77]
นายร้อยโท หม่อมเจ้าทองทีฆายุ ในพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
หมายเหตุ: ราชสกุลทองใหญ่
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 24 มีนาคม พ.ศ. 2455
(ค.ศ. 1913)[78]
พระยาเมธาธิบดี (สาตร์ สุทธเสถียร) เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1913)[79]
พระทิพจักษุสาตร์ (สุ่น สุนทรเวช) เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1913)[79]
พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชคุปต์) เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 1 มกราคม พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1914)[80]
พระยาบุรีนวราษฐ์ (ชวน สิงหเสนี) เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 1 มกราคม พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1914)[80]
พระนรินทราภรณ์ (เปลี่ยน สุวรรณประกร) เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 1 มกราคม พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1914)[80]
นายหลุย เกอลอเน ช่างเขียนกรมศุขาภิบาล เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 11 มกราคม พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1914)[80]
นายพันโท หลวงศักดิศัลยาวุธ (สุณี สุวรรณประทีป) กระทรวงกลาโหม เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 13 มกราคม พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1914)[80]
พระผดุงสาครศาสตร์ (สรรเสริญ สุขยางค์) ศิลปวิทยา 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1914)[81]
นายนาวาโท หลวงประดิยัตินาวายุทธ (ศรี กมลนาวิน) ศิลปวิทยา 21 ธันวาคม พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1914)[82]
นายนาวาตรี หลวงหาญสมุทร (บุญมี พันธุมนาวิน) ศิลปวิทยา 21 ธันวาคม พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1914)[83]
นายนาวาตรี หลวงนิเทศกลกิจ (อิน) ศิลปวิทยา 21 ธันวาคม พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1914)[84]
นายเรือเอก หลวงไชยนาวา (ถนอม ศุกรคุปต์) ศิลปวิทยา 21 ธันวาคม พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1914)[85]
หม่อมเจ้าสิทธิพร ในพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
หมายเหตุ: ราชสกุลกฤดากร
ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1914)[86]
นายพันโท หลวงยอดอาวุธ (รัตน อาวุธ) กระทรวงกระลาโหม ศิลปวิทยา 1 มกราคม พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1915)[86]
นายพันตรี หลวงอาวุธสิขิกร (หลง สินศุข) กระทรวงกระลาโหม ศิลปวิทยา 1 มกราคม พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1915)[86]
นายร้อยเอก หลวงทยานพิฆาฏ (ทิพย์ เกตุทัต) ศิลปวิทยา 1 มกราคม พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1915)[86]
นาย อี. มันเฟรดี กรมศิลปากร ศิลปวิทยา 16 สิงหาคม พ.ศ. 2458
(ค.ศ. 1915)[87]
รองอำมาตย์เอก แอบ รักตประจิต ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2458
(ค.ศ. 1915)[88]
นาย อี. ฮิลลี ศิลปวิทยา 2 มกราคม พ.ศ. 2458
(ค.ศ. 1916)[88]
นาย แอล.อาร์. เดอร์ลามะโฮติแอร์ นายช่างศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล ศิลปวิทยา 18 มิถุนายน พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)[89]
รองเสวกโท หลวงชำนาญโยธา (แดง จุลเสน) ศิลปวิทยา 26 มิถุนายน พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)[90]
จางวางตรี พระยาบุษยรถบดี (ทับทิม อมาตยกุล) ศิลปวิทยา 25 ตุลาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)[91]
จ่า หลวงประชานกลกิจ (เปล่ง โชติมัย) ศิลปวิทยา 25 ตุลาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)[91]
จ่า หลวงนาวีวราสา (ยืน นาวีเสถียร) ศิลปวิทยา 25 ตุลาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)[91]
รองหุ้มแพร ขุนดนตรีบรรเลง (อุ่น ดุรยะชีวิน) ศิลปวิทยา 25 ตุลาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)[91]
นายลิโกลี ช่างกรมศิลปากร ศิลปวิทยา 25 ตุลาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)[91]
นายร้อยเอก หลวงศักดาพลรักษ์ (ชื่น พุทธิแพทย์) ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)[92]
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกวีพจนสุปรีชา
หมายเหตุ: ต้นราชสกุลกัลยาณะวงศ์
ศิลปวิทยา 6 มกราคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1917)[93]
อำมาตย์โท พระยาพจนสุนทร (เรือง อติเปรมานนท์) ศิลปวิทยา 6 มกราคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1917)[93]
รองอำมาตย์โท หลวงเจนจีนอักษร (สุดใจ)
หมายเหตุ: สกุลตัณฑากาศ
ศิลปวิทยา 6 มกราคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1917)[93]
หม่อมเจ้าธานีนิวัต ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 4 กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
หมายเหตุ: ราชสกุลโสณกุล
ศิลปวิทยา 19 มีนาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1917)[94]
มหาเสวกตรี พระยานนทิเสนสุเรนทรภักดี (แม๊ก เศียนเสวี) ศิลปวิทยา 19 มีนาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1917)[94]
จ่า พระสุนทรลิขิต (ต่อม บุนนาค) ศิลปวิทยา 19 มีนาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1917)[94]
หม่อมเจ้าเขจรจรัสฤทธิ์ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์
หมายเหตุ: ราชสกุลกฤดากร
ศิลปวิทยา 25 มิถุนายน พ.ศ. 2460
(ค.ศ. 1917)[95]
รองอำมาตย์เอก หลวงศรีบัญชา (ทวน ธรรมชีวะ) ศิลปวิทยา 25 มิถุนายน พ.ศ. 2460
(ค.ศ. 1917)[95]
หลวงสฤษดิการบรรจง (สมาน ปันยารชุน) ศิลปวิทยา 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2460
(ค.ศ. 1917)[96]
หลวงประกาศกลศิลป์ (ผิน บุรณยุกติ) ศิลปวิทยา 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2460
(ค.ศ. 1917)[96]
นายพันโท หลวงยุทธการบัญชา (เจือ อุดมศิลป์) ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2460
(ค.ศ. 1917)[97]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสิงหวิกรมเกรียงไกร (ได้รับพระราชทานเหรียญมาก่อนแล้ว) ราชการแผ่นดิน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2460
(ค.ศ. 1917)[98]
จ่า พระประชานกลกิจ (ชุ่ม ยันตรโกวิท) ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2460
(ค.ศ. 1917)[98]
หุ้มแพร หลวงอภิบาลบุริมศักดิ์ (เพียร ไตติลานนท์) ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2460
(ค.ศ. 1917)[98]
จางวางเอก พระยาประสิทธิ์ศุภการ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ ณ กรุงเทพ) ศิลปวิทยา 1 มกราคม พ.ศ. 2460
(ค.ศ. 1918)[99]
นายร้อยเอก หลวงจบกระบวนยุทธ (ชิต ยุวนะเตมีย์) ราชการแผ่นดิน 1 มกราคม พ.ศ. 2460
(ค.ศ. 1918)[99]
นาย เอ. มากัน กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ศิลปวิทยา 21 มกราคม พ.ศ. 2460
(ค.ศ. 1918)[99]
นายเรือตรี เนียม วัชรเสถียร ศิลปวิทยา 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2460
(ค.ศ. 1918)[100]
เสวกเอก อาร์. ปัวซ์ แพทย์ประจำพระองค์ ศิลปวิทยา 9 สิงหาคม พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)[101]
หัวหมื่น พระบรมบาทบำรุง (พิณ ศริวรรธนะ) ศิลปวิทยา 26 ธันวาคม พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)[102]
นายพันตรี ดำริห์ อมาตยกุล ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)[103]
นายร้อยเอก หลวงทรงวิชัย (เจริญ จันฉาย) ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)[103]
หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
หมายเหตุ: ราชสกุลกฤดากร
ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)[104]
หม่อมเจ้าวิบูลย์สวัสดิ์วงศ์ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 4 กรมพระสมมตอมรพันธุ์
หมายเหตุ: ราชสกุลสวัสดิกุล
ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)[104]
จ่า พระประดิษฐไพเราะ (เอวัน วารศิริ) ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)[104]
เสวกตรี พระมานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)[104]
อำมาตย์ตรี หลวงอรรถกัลยาณวากย์ (วัน จามรมาน) ศิลปวิทยา 1 มกราคม พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1919)[105]
รองหุ้มแพร ขุนประเสริฐหัตถกิจ (สาย ลิมปิรังษี) ศิลปวิทยา 2 มกราคม พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1919)[106]
มหาเสวกตรี พระยาพจนปรีชา (หม่อมราชวงศ์สำเริง อิศรศักดิ์ ณ กรุงเทพ) ศิลปวิทยา 1 เมษายน พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1919)[107]
นายร้อยเอก หลวงกำจรจตุรงค์ (อาจ อินทรโยธิน) ศิลปวิทยา 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1919)[108]
มหาอำมาตย์เอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร อรรคราชทูตสยาม ณ กรุงปารีส ราชการแผ่นดิน 21 กันยายน พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1919)[109]
นายพันเอก พระเฉลิมอากาศ เจ้ากรมอากาศยานทหารบก ราชการแผ่นดิน 21 กันยายน พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1919)[109]
นายพันโท หม่อมเจ้าอมรทัต ผู้ช่วยทูตในราชการทหารบกในยุโหรป ราชการแผ่นดิน 21 กันยายน พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1919)[109]
นายร้อยเอก เหม ยศธร นักบินประจำกองบินทหารบกซึ่งออกไปราชการสงครามนอกพระราชอาณาเขต ศิลปวิทยา 21 กันยายน พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1919)[109]
นายร้อยโท ชิต รวดเร็ว นักบินประจำกองบินทหารบกซึ่งออกไปราชการสงครามนอกพระราชอาณาเขต ศิลปวิทยา 21 กันยายน พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1919)[109]
นายพันตรี หลวงรามฤทธิรงค์ ผู้บังคับกองทหารบกรถยนต์ซึ่งออกไปราชการสงครามนอกพระราชอาณาเขต ราชการแผ่นดิน
ศิลปวิทยา
21 กันยายน พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1919)[109]
นายร้อยเอก ศิริ อินทรผล ศิลปวิทยา 29 ธันวาคม พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1919)[110]
จอมพล เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล ณ กรุงเทพ) ราชการแผ่นดิน 30 ธันวาคม พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1919)[111]
มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร (หม่อมราชวงศ์ลพ สุทัศน์ ณ กรุงเทพ) ราชการแผ่นดิน 30 ธันวาคม พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1919)[111]
มหาเสวกเอก เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล ณ กรุงเทพ) ราชการแผ่นดิน 30 ธันวาคม พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1919)[111]
มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์ ณ กรุงเทพ) ราชการแผ่นดิน 30 ธันวาคม พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1919)[111]
อำมาตย์ตรี หลวงอินทปัญญา (วงศ์ ลัดพลี) ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1919)[111]
รองเสวกตรี หลวงนิมิตเลขา (ฉาย เทียมศิลปไชย) ศิลปวิทยา 1 มกราคม พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1920)[111]
นาย เอ. โตนาเรลี กรมศิลปากร ศิลปวิทยา 1 มกราคม พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1920)[111]
มหาดเล็กวิเศษ หลวงกลการเจนจิต (เภา วสุวัต) ศิลปวิทยา 15 มกราคม พ.ศ. 2463
(ค.ศ. 1921)[112]
หม่อมเจ้าสุขปรารภ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร
หมายเหตุ: ราชสกุลกมลาศน์
ศิลปวิทยา 16 มกราคม พ.ศ. 2463
(ค.ศ. 1921)[112]
อำมาตย์ตรี หลวงเสถียรฐาปนกิจ (ดวง บุนนาค) ศิลปวิทยา 16 มกราคม พ.ศ. 2463
(ค.ศ. 1921)[112]
รองอำมาตย์เอก โยน ใยประยูร ศิลปวิทยา 16 มกราคม พ.ศ. 2463
(ค.ศ. 1921)[112]
รองอำมาตย์เอก วงจันทร์ วิมุกตานนท์ ศิลปวิทยา 21 มีนาคม พ.ศ. 2463
(ค.ศ. 1921)[113]
จอมพล สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต เสนาธิการทหารบก (ได้รับพระราชทานเหรียญมาก่อนแล้ว) ราชการแผ่นดิน 4 ธันวาคม พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1921)[114]
นายพันตรี หลวงณรงค์สงคราม (เทพ พันธุมเสน) ศิลปวิทยา 4 ธันวาคม พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1921)[115]
รองอำมาตย์เอก ชม อุบลรามโกมุท ศิลปวิทยา 4 ธันวาคม พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1921)[115]
ศาสตราจารย์ ยอชส์ เซเดส์ กระทรวงศึกษาธิการ ศิลปวิทยา 30 ธันวาคม พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1921)[116]
หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ์
หมายเหตุ: ราชสกุลวรวรรณ
ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1921)[116]
จ่า พระอนุกรมจิตรายนต (พุ่ม สุจริตระกะ) ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1921)[116]
มหาดเล็กสำรอง ขุนเทพลักษณเลขา (สระ หุตะพร) ศิลปวิทยา 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1922)[117]
หม่อมเจ้านิลประภัศร ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 4 กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ
หมายเหตุ: ราชสกุลเกษมศรี
กระทรวงกระลาโหม ศิลปวิทยา 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1922)[118]
นายเซซิล โทมัส ศิลปวิทยา เนื่องในการที่แกะพระรูป ณ กรุงลอนดอน 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1922)[119]
อำมาตย์โท หลวงพรหมบัญชา (พร้อม สุวรรณเสถียร) ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1922)[120]
รองอำมาตย์เอก หลวงโศภณพิทยาภรณ์ (หม่อมหลวงอุไร อิศรเสนา ณ กรุงเทพ) ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1922)[120]
หุ้มแพร หลวงยงเยี่ยงครู (จิ๋ว รามนัฏ) ศิลปวิทยา 1 มกราคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[121]
รองหุ้มแพร ขุนทรงนัจวิธี (หรุ่น อรุณะนัฏ) ศิลปวิทยา 1 มกราคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[121]
รองเสวกโท หลวงสุวรรณกิจชำนาญ (เวศ ศิลปีกุล) ศิลปวิทยา 2 มกราคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[121]
ว่าที่นายนาวาโท หลวงชำนิกลการ (ฉา โพธิทัพ) ศิลปวิทยา 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[122]
นายนาวาเอก พระปรีชาชลจร (วัน จารุภา) ศิลปวิทยา 13 มีนาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[123]
นายนาวาเอก พระฤทธิคำรณ (เทียบ นายเรือ) ศิลปวิทยา 13 มีนาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[123]
นายนาวาโท หลวงชลัมพิสัยเสนี (แฉล้ม สถีรศิลปิน) ศิลปวิทยา 13 มีนาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[123]
นายนาวาโท หลวงแม่นศรจักร์ (แม้น ปรีดิขนิษฐ์) ศิลปวิทยา 13 มีนาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[123]
นายนาวาตรี หลวงสิทธิเดชสมุทรขันธ์ (สาย นพเสถียร) ศิลปวิทยา 13 มีนาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[123]
นายนาวาตรี หลวงจักรานุกรกิจ (วงศ์ สุจริตกุล) ศิลปวิทยา 13 มีนาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[123]
นายนาวาตรี หลวงกลพิทย์ประพิณ (ผาด ผาตินาวิน) ศิลปวิทยา 13 มีนาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[123]
นายนาวาตรี หลวงสาครยุทธวิชัย (สาคร สิทธิศิริ) ศิลปวิทยา 13 มีนาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[123]
นายนาวาตรี หลวงเจียรเจนสมุทร์ (เจียร บุตรานนท์) ศิลปวิทยา 13 มีนาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[123]
อำมาตย์ตรี หลวงมนูภาณวิมลศาสตร์ (ชม จามรมาน) กระทรวงยุติธรรม ศิลปวิทยา 30 เมษายน พ.ศ. 2466
(ค.ศ. 1923)[124]
นายประสพ ตีระนันทน์ บุตร์หลวงวิจิตรเจียรไน (ทองสุก ตีระนันทน์) ศิลปวิทยา 15 มกราคม พ.ศ. 2466
(ค.ศ. 1924)[125]
นายเรือเอก สวัสดิ์ นีละนิธี กระทรวงทหารเรือ ไม่ระบุ 1 กันยายน พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)[126]
อำมาตย์เอก พระยาอนุสาสน์พณิชยการ (แฉล้ม คุปตารักษ์) ศิลปวิทยา 30 ธันวาคม พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)[127]
อำมาตย์ตรี หลวงสาโรชรัตนนิมมานก์ (สาโรช สุขยางค์) ศิลปวิทยา 30 ธันวาคม พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)[127]

รัชกาลที่ 7 แก้

พระนาม/นามผู้ได้รับพระราชทาน สังกัด/ตำแหน่งในทางราชการ ชนิดเหรียญ ชนิดเข็ม เหตุแห่งการพระราชทาน วันทีได้รับพระราชทาน
อำมาตย์เอก พระประสาทธาตุการย์ (กิมบี๊ ประนิช) กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ศิลปวิทยา 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469
(ค.ศ. 1926)[128]
รองอำมาตย์เอก หลวงสุทธิอรรถนฤมนตร์ (สุธ เลขยานนท์) กระทรวงยุติธรรม ศิลปวิทยา 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469
(ค.ศ. 1926)[128]
พระเจนดุริยางค์ (ปีเตอร์ ไฟท์ วาทยะกร) ศิลปวิทยา 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469
(ค.ศ. 1927)[129]
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ศิลปวิทยา
ราชการแผ่นดิน
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[130]
นายพลโท หม่อมเจ้าอลงกฎ
หมายเหตุ: ราชสกุลศุขสวัสดิ
ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[131]
นายพลตรี พระยารามรณรงค์ (หม่อมหลวงชวย ฉัตรกุล ณ อยุธยา) ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[131]
นายพันเอก พระโลหะอาวุธ (จู วัชรเสถียร) ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[131]
นายพันโท หม่อมเจ้าตรีทิเพศพงศ์
หมายเหตุ: ราชสกุลเทวกุล
ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[131]
นายพันโท พระศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ) ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[131]
นายพันโท หลวงเวชยันต์รังสฤต (มุนี มหาสันทนะ) ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[131]
นายพันตรี หม่อมเจ้านักขัตรมงคล
หมายเหตุ: ราชสกุลกิติยากร
ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[131]
นายพันตรี หม่อมสนิทวงศ์เสนี (หม่อมราชวงศ์ตัน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[131]
นายพันตรี หลวงวิภัติภูมิประเทศ (ฮะ หุตานุกรม) ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[131]
นายพันตรี หลวงพสุธาวิภาค (สด เจนภูมิศาสตร์) ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[131]
นายพันตรี หลวงบริภัณฑ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ) ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[131]
นายพันตรี หลวงพิศาลศัลยกรณ์ (หม่อมหลวงอังกาบ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[131]
นายพันตรี หลวงอาทรธุราวุธ (หม่อมหลวงอภิรุม ชุมสาย ณ อยุธยา) ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[131]
นายพันตรี หลวงเนรมิตไพชยนต์ (เซี้ยง ศุษิลวรณ์) ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[131]
อำมาตย์เอก พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) ศิลปวิทยา 8 มีนาคม พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1928)[132]
นายพันตรี พระวิทยาสารรณยุต ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2471
(ค.ศ. 1928)[133]
นายพันตรี หลวงจรัญโรควิจารณ์ ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2471
(ค.ศ. 1928)[133]
มหาอำมาตย์เอก พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ศิลปวิทยาราชการแผ่นดิน 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2471
(ค.ศ. 1928)[133]
รองเสวกเอก หลวงประดิษฐไพเราะ (สอน ศิลปบรรเลง) ศิลปวิทยา 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2472
(ค.ศ. 1929)[134]
นายพันโท หลวงอำนวยสงคราม (ถม เกษะโกมล) กล้าหาญ เสียชีวิตในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ จากเหตุการณ์กบฎบวรเดช 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[135]
นายร้อยเอก ขุนศุกรนาคเสนีย์ (เจือ ศุกรนาค) กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[135]
นายร้อยโท น่วม ทองจรรยา กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[135]
นายดาบ ละมัย แก้วนิมิต กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[135]
นายดาบ สมบุญ บัวชม กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[135]
จ่านายสิบ หล่อ วงพราม กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[135]
จ่านายสิบ แฉล้ม ศักดิ์ศิริ กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[135]
นายสิบเอก ชั้ว เผือกทุ่งใหญ่ กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[135]
นายสิบเอก ทองอิน เผือกผาสุก กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[135]
นายสิบเอก เช้า สุขสวย กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[135]
นายสิบเอก พัน ยังสว่าง กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[135]
นายสิบเอก จัน ศุขเนตร กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[135]
นายสิบเอก บุญช่วย สุมาลย์มาศ กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[135]
นายสิบเอก ดา ทูคำมี กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[135]
นายสิบเอก หลิม เงินเจริญ กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[135]
นายร้อยตำรวจเอก ขุนประดิษฐสกลการ (ไปล่ จันทประดิษฐ) กล้าหาญ เสียชีวิตในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ระหว่างไปทำการสืบราชการที่จังหวัดนครราชสีมา 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[136]
นายร้อยตำรวจตรี ทอง แก่นอบเชย กล้าหาญ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[136]
นายร้อยโท ขุนอันเวสวีรยุทธ (อั้น ขำเดช) กระทรวงกลาโหม ศิลปวิทยา 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1934)[137]
นายพันตรี หลวงกาจสงคราม (เทียน เก่งระดมยิง) กล้าหาญ 28 เมษายน พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[138]
นายร้อยโท ขุนพจน์ศรศักดิ์ (พจน์ ชุณหะวัณ) กล้าหาญ 28 เมษายน พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[138]
นายร้อยตรี กระแส พงศ์สุพัฒน์ กล้าหาญ 28 เมษายน พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[138]
นายร้อยตรี ตุ๊ จารุเสถียร กล้าหาญ 28 เมษายน พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[138]
นายสิบเอก สุก สังไพรวัน กล้าหาญ 28 เมษายน พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[138]
นายสิบโท หนุน เอี่ยมบริสุทธิ์ กล้าหาญ 28 เมษายน พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[138]
นายสิบโท ด่วน อินวงศ์ กล้าหาญ 28 เมษายน พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[138]
นายสิบตรี มาไล อุปภูติ กล้าหาญ 28 เมษายน พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[138]
นายสิบตรี สิงห์โต สังกาศ กล้าหาญ 28 เมษายน พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[138]
นายสิบตรี ไส ชูประทุม กล้าหาญ 28 เมษายน พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[138]
นายสิบตำรวจโท นุช อังโสภา กล้าหาญ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[139]
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) นายกรัฐมนตรี ราชการแผ่นดิน 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[140]
นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขิตตะสังคะ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ราชการแผ่นดิน 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[140]
นายพันโท หลวงอดุลเดชจรัส (บัตร พึ่งพระคุณ) รองอธิบดีกรมตำรวจ ราชการแผ่นดิน 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1935)[141]

รัชกาลที่ 8 แก้

พระนาม/นามผู้ได้รับพระราชทาน สังกัด/ตำแหน่งในทางราชการ ชนิดเหรียญ ชนิดเข็ม เหตุแห่งการพระราชทาน วันทีได้รับพระราชทาน
นายพันตรี หลวงละออภูมิลักษณ์ (ละออ บุนนาค) กระทรวงกลาโหม เหรียญดุษฎีมาลา ศิลปวิทยา 29 มิถุนายน พ.ศ. 2478
(ค.ศ. 1935)[142]
นายพันโท พระอร่ามรณชิต (อ๊อด จุลานนท์) กระทรวงเศรษฐการ เหรียญดุษฎีมาลา ศิลปวิทยา 6 กันยายน พ.ศ. 2478
(ค.ศ. 1935)[143]
นายพันเอก พระเริงรุกปัจจามิตร (ทอง รักสงบ) เหรียญดุษฎีมาลา ราชการแผ่นดิน (พระราชทานเป็นเกียรติยศแก่ศพ) 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478
(ค.ศ. 1935)[144]
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) เหรียญดุษฎีมาลา ราชการแผ่นดิน 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481
(ค.ศ. 1939)[145]
หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ (ได้รับพระราชทานเหรียญมาก่อนแล้ว) ราชการแผ่นดิน 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481
(ค.ศ. 1939)[146]
นายร้อยตำรวจโท ชื่น นิมิตตะ กระทรวงมหาดไทย เหรียญดุษฎีมาลา กล้าหาญ 5 กันยายน พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)[147]
นายสนิท ตุงคะมณี กระทรวงเศรษฐการ เหรียญดุษฎีมาลา ศิลปวิทยา 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)[148]
ว่าที่นายเรืออากาศเอก ศานิต นวลมณี เหรียญดุษฎีมาลา กล้าหาญ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)[149]
ว่าที่นายเรืออากาศเอก จวน สุขเสริม เหรียญดุษฎีมาลา กล้าหาญ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)[149]
ว่าที่นายเรืออากาศตรี เฉลิม ดำสัมฤทธิ์ เหรียญดุษฎีมาลา กล้าหาญ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)[149]

พระราชทานตามพระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา พุทธศักราช 2484 แก้

ตามพระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา พุทธศักราช 2484 ได้กำหนดให้ปรับเปลี่ยนลักษณะเหรียญบางส่วน และพระราชทานเฉพาะเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เท่านั้น

รัชกาลที่ 8 แก้

พระนาม/นามผู้ได้รับพระราชทาน สังกัด/ตำแหน่งในทางราชการ สาขา วันทีได้รับพระราชทาน
นายพันเอก สงวน โรจนวงศ์ กระทรวงกลาโหม 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484[150]
นายพันตรี หลวงนิตย์เวชชวิศิษฏ์ (นิตย์ เปาเวทย์) กระทรวงมหาดไทย 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484[150]
นายพันตรี ประจักษณ์ ทองประเสริฐ กระทรวงศึกษาธิการ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484[150]

รัชกาลที่ 9 แก้

พระนาม/นามผู้ได้รับพระราชทาน สังกัด/ตำแหน่งในทางราชการ สาขา พระราชทานประจำปี วันทีได้รับพระราชทาน
นาวาโท พระพิจารณ์กลจักร (สวัสดิ์ พันธุมคุปต์) กรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการซ่อมเครื่องกำเหนิดไฟฟ้าของการไฟฟ้าหลวงและการประปากรุงเทพฯ 13 กันยายน พ.ศ. 2492[151]
นายพร ศรีจามร กรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการซ่อมเครื่องกำเหนิดไฟฟ้าของการไฟฟ้าหลวงและการประปากรุงเทพฯ 13 กันยายน พ.ศ. 2492[151]
นาวาตรี แสวง หาสตะนันทน์ กรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการซ่อมเครื่องกำเหนิดไฟฟ้าของการไฟฟ้าหลวงและการประปากรุงเทพฯ 13 กันยายน พ.ศ. 2492[151]
หลวงยุกตเสวีวิวัฒน์ (ศรี ยุกตะเสวี) กรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเหลือในการซ่อมสะพานพระพุทธยอดฟ้า 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492[152]
หลวงสัมฤทธิวิศวกรรม (โกศล ศุขประยูร) กรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเหลือในการซ่อมสะพานพระพุทธยอดฟ้า 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492[152]
นายอุทัย วุฒิกุล กระทรวงคมนาคม 12 กันยายน พ.ศ. 2493[153]
พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ อนุมานราชธน) สำนักนายกรัฐมนตรี 29 มกราคม พ.ศ. 2496[154]
นายเสริม วินิจฉัยกุล สำนักนายกรัฐมนตรี 29 มกราคม พ.ศ. 2496[154]
นายหยุด แสงอุทัย สำนักนายกรัฐมนตรี 29 มกราคม พ.ศ. 2496[154]
นายศิลป พีระศรี กระทรวงวัฒนธรรม 29 มกราคม พ.ศ. 2496[154]
นายจ่าง รัตนะรัต กระทรวงอุตสาหกรรม 29 มกราคม พ.ศ. 2496[154]
ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม 24 กันยายน พ.ศ. 2499[155]
นาวาเอก ประยูร พิณสวัสดิ์ กระทรวงกลาโหม 3 ตุลาคม พ.ศ. 2499[156]
นายสมาน บุณยรัตพันธุ์ กระทรวงคมนาคม 3 ตุลาคม พ.ศ. 2499[156]
นายเลื่อน พงษ์โสภณ กระทรวงอุตสาหกรรม 3 ตุลาคม พ.ศ. 2499[156]
พระวรเวทย์พิสิฐ (วรเวทย์ ศิวะศริยานนท์) กระทรวงศึกษาธิการ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2502[157]
พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) กระทรวงยุติธรรม 6 ตุลาคม พ.ศ. 2502[158]
หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล กระทรวงเกษตร 23 ธันวาคม พ.ศ. 2503[159]
พลเรือโท ศรี ดาวราย กระทรวงกลาโหม 20 เมษายน พ.ศ. 2503[160]
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ รัตนากร กระทรวงสาธารณสุข แพทยศาสตร์ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2504[161]
หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2507[162]
นายโชติ สุวัตถิ สำนักนายกรัฐมนตรี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508[163]
นายอวย เกตุสิงห์ สำนักนายกรัฐมนตรี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509[164]
นายฝน แสงสิงแก้ว กระทรวงสาธารณสุข 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509[164]
พันเอก ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2509[165]
หลวงพิณพากยพิทยาเภท (พิณ เมืองแมน) กระทรวงสาธารณสุข แพทยศาสตร์ 21 เมษายน พ.ศ. 2509[166]
นายเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย แพทยศาสตร์ 21 เมษายน พ.ศ. 2509[166]
นายสุด แสงวิเชียร สำนักนายกรัฐมนตรี 15 กันยายน พ.ศ. 2509[167]
หลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้อ ปัทมจินดา) สำนักนายกรัฐมนตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509[168]
นายสมบุญ ผ่องอักษร กระทรวงสาธารณสุข 24 มีนาคม พ.ศ. 2510 [169]
นายเฉลิม พรมมาส กระทรวงสาธารณสุข 24 มีนาคม พ.ศ. 2510 [169]
นายดิเรก ชัยนาม ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี 5 เมษายน พ.ศ. 2510[170]
นายอุดม โปษะกฤษณะ สำนักนายกรัฐมนตรี 29 กันยายน พ.ศ. 2510 [171]
นายวีกิจ วีรานุวัตติ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 29 กันยายน พ.ศ. 2510 [171]
นายบุญรอด บิณฑสันต์ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ 8 เมษายน พ.ศ. 2511[172]
นายระพี สาคริก สำนักนายกรัฐมนตรี 26 กันยายน พ.ศ. 2511[173]
นายประกอบ ตู้จินดา กระทรวงสาธารณสุข แพทยศาสตร์ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512[174]
นายโกมล เพ็งศรีทอง กระทรวงสาธารณสุข แพทยศาสตร์ 19 เมษายน พ.ศ. 2512[175]
นายสัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2512[176]
หลวงจำรูญเนติศาสตร์ (จำรูญ โปษยานนท์) สำนักนายกรัฐมนตรี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2512[176]
นายเดือน บุนนาค สำนักนายกรัฐมนตรี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2512[176]
นายประวัติ ปัตตพงศ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2512[176]
นายประมูล สุวรรณศร สำนักนายกรัฐมนตรี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2512[176]
พระนิติการณ์ประสม (สงวน ชัยเฉนียน) สำนักนายกรัฐมนตรี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2512[176]
นายก่าน ขลวิจารณ์ กระทรวงเกษตร 6 ธันวาคม พ.ศ. 2512 [177]
คุณหญิงศรีประไพ ผ่องอักษร สภากาชาดไทย พ.ศ. 2512 [178]
นายจรัส ยามะรัต สำนักนายกรัฐมนตรี 30 มกราคม พ.ศ. 2513[179]
นายสตางค์ มงคลสุข สำนักนายกรัฐมนตรี 30 มกราคม พ.ศ. 2513[179]
พลโท อัมพร ศรีไชยยันต์ กระทรวงยุติธรรม 12 เมษายน พ.ศ. 2513[180]
ร้อยตำรวจโท แสง มนวิทูร กระทรวงศึกษาธิการ 12 เมษายน พ.ศ. 2513[180]
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2514[178]
พันตรี พินิจ ปัตตพงศ์ กระทรวงกลาโหม 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514[181]
นาวาอากาศตรี พิศิษฐ บูรณศิริ กระทรวงกลาโหม 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514[181]
นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ กระทรวงศึกษาธิการ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514[181]
นายมนตรี ตราโมท กระทรวงศึกษาธิการ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514[181]
นางแผ้ว สนิทวงศ์เสนี กระทรวงศึกษาธิการ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514[181]
นายเอิบ ณ บางช้าง กระทรวงสาธารณสุข 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514[181]
นายประกอบ หุตะสิงห์ นิติศาสตร์ 19 มีนาคม พ.ศ. 2517[182]
นายจิตติ ติงศภัทิย์ นิติศาสตร์ 19 มีนาคม พ.ศ. 2517[182]
นายอดุล วิเชียรเจริญ รัฐศาสตร์และการบริหาร 19 มีนาคม พ.ศ. 2517[182]
นายกษาน จาติกวนิช แพทย์ 19 มีนาคม พ.ศ. 2517[182]
นายชัชวาล โอสถานนท์ แพทย์ 19 มีนาคม พ.ศ. 2517[182]
นายร่มไทร สุวรรณิก แพทย์ 19 มีนาคม พ.ศ. 2517[182]
พันเอก อภิธัม สมานทรัพย์ วิศวกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 19 มีนาคม พ.ศ. 2517[182]
นายเชาวน์ ณศิลวันต์ วิศวกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 19 มีนาคม พ.ศ. 2517[182]
นายกำธร พันธุลาภ นิติศาสตร์ 22 กันยายน พ.ศ. 2523[183]
นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล สังคมศาสตร์ 22 กันยายน พ.ศ. 2523[183]
นายวิทูร โอสถานนท์ แพทยศาสตร์ 22 กันยายน พ.ศ. 2523[183]
นายสมาน มันตาภรณ์ แพทยศาสตร์ 22 กันยายน พ.ศ. 2523[183]
นายประเสริฐ ณ นคร มนุษยศาสตร์ 22 กันยายน พ.ศ. 2523[183]
หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล มนุษยศาสตร์ 22 กันยายน พ.ศ. 2523[183]
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ รักงาม วิศวกรรมศาสตร์ 22 กันยายน พ.ศ. 2523[183]
นาวาอากาศเอก มรกต ชาญสำรวจ วิศวกรรมศาสตร์ 22 กันยายน พ.ศ. 2523[183]
นาวาอากาศโท สมหมาย ยอดประสิทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ 22 กันยายน พ.ศ. 2523[183]
นาวาอากาศโท พินิจ สุระกุล วิศวกรรมศาสตร์ 22 กันยายน พ.ศ. 2523[183]
นายจำลอง หะริณสุต แพทยศาสตร์ 9 มกราคม พ.ศ. 2524[184]
นายเต็ม สมิตินันท์ วิทยาศาสตร์ 9 มกราคม พ.ศ. 2524[184]
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ศึกษาศาสตร์ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2525[185]
นายอารีย์ สิทธิมังค์ เกษตรศาสตร์ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2525[185]
นายประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล วิทยาศาสตร์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2526[186]
นายอารี วัลยะเสวี แพทยศาสตร์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2526[186]
พันโท ดุษฎี อุปถัมภ์ วิศวกรรมศาสตร์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2526[186]
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช นิติศาสตร์ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2527[187]
คุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต แพทยศาสตร์ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2527[187]
นายณัฐ ภมรประวัติ แพทยศาสตร์ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2527[187]
นายประเวศ วะสี แพทยศาสตร์ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2527[187]
นายวิศิษฏ์ สิตปรีชา แพทยศาสตร์ 16 เมษายน พ.ศ. 2528[188]
นาวาเอก นิรันดร์ ชิตานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ 16 เมษายน พ.ศ. 2528[188]
นาวาเอก วิโรจน์ ชมชื่นจิตต์ วิศวกรรมศาสตร์ 16 เมษายน พ.ศ. 2528[188]
นายเกษม จาติกวณิช วิศวกรรมศาสตร์และการบริหาร 16 เมษายน พ.ศ. 2528[188]
ศาสตราจารย์นายแพทย์ กัมพล ประจวบเหมาะ แพทยศาสตร์ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2529[189]
พลเอก สัมผัส พาสนยงภิญโญ วิศวกรรมศาสตร์ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2529[189]
หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร แพทยศาสตร์ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2530[190]
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช วรรณศิลป์ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2530[191]
นายธีระ รามสูต แพทยศาสตร์ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2530[191]
นายสง่า สรรพศรี วิทยาศาสตร์และการบริหาร 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2530[191]
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2531 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2532[192]
นายสุพร เกิดสว่าง แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2533 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2534[193]
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 14 มกราคม พ.ศ. 2535[194]
นางภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2535 21 มิถุนายน พ.ศ. 2537[195]
นางสาวสาคร ธนมิตต์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2535 21 มิถุนายน พ.ศ. 2537[195]
นายอรุณ เผ่าสวัสดิ์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2536 19 ธันวาคม พ.ศ. 2537[196]
นายอำพล เสนาณรงค์ เกษตรศาสตร์ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2538[197]
นายจอมจักร จันทรสกุล แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2538 18 ตุลาคม พ.ศ. 2539[198]
นายพันธุ์พิษณุ์ สาครพันธ์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2538 18 ตุลาคม พ.ศ. 2539[198]
นายศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2539 22 สิงหาคม พ.ศ. 2540[199]
นายชัยอนันต์ สมุทวณิช สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2540 12 สิงหาคม พ.ศ. 2541[200]
นายประยูร กาญจนดุล นิติศาสตร์ พ.ศ. 2540 12 สิงหาคม พ.ศ. 2541[200]
นายอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2540 12 สิงหาคม พ.ศ. 2541[200]
นายภิญโญ สุวรรณคีรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2541 16 เมษายน พ.ศ. 2542[201]
นายไพบูลย์ นัยเนตร วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2541 16 เมษายน พ.ศ. 2542[201]
นายปริญญา สากิยลักษณ์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2541 16 เมษายน พ.ศ. 2542[201]
นายบุญชอบ พงษ์พานิช แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2541 16 เมษายน พ.ศ. 2542[201]
นายประภาศน์ อวยชัย นิติศาสตร์ พ.ศ. 2541 16 เมษายน พ.ศ. 2542[201]
นายพนัส สิมะเสถียร สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2541 16 เมษายน พ.ศ. 2542[201]
นายอมร รักษาสัตย์ สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2542 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543[202]
นายประเวศ ลิมปรังษี วิจิตรศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทย) พ.ศ. 2542 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543[202]
นายพินิจ สุวรรณะบุณย์ วิจิตรศิลป์ (ด้านการออกแบบประยุกต์ศิลป์) พ.ศ. 2542 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543[202]
นายเสรี หวังในธรรม วิจิตรศิลป์ (ด้านนาฏศิลป์ไทย) พ.ศ. 2542 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543[202]
นายสถิตย์ สิริสิงห วิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน) พ.ศ. 2542 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543[202]
นายมนตรี ตู้จินดา แพทยศาสตร์ (ด้านโรคภูมิแพ้ในเด็ก) พ.ศ. 2542 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543[202]
นายเสฐียรพงษ์ วรรณปก มนุษยศาสตร์ (ด้านศาสนา) พ.ศ. 2543 9 เมษายน พ.ศ. 2545[203]
นายจำนงค์ ทองประเสริฐ มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2544 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546[204]
นายศักดิ์ศรี แย้มนัดดา (ถึงแก่อนิจกรรม) มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2544 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546[204]
นายมานะ พิทยาภรณ์ (ถึงแก่อนิจกรรม) นิติศาสตร์ พ.ศ. 2544 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546[204]
นายวิทิต มันตาภรณ์ นิติศาสตร์ พ.ศ. 2544 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546[204]
นายสวัสดิ์ ตันติสุข วิจิตรศิลป์ พ.ศ. 2544 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546[204]
นางชนิกา ตู้จินดา แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2544 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546[204]
นายเทอดชัย ชีวะเกตุ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2544 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546[204]
นางสุมน อมรวิวัฒน์ ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2545 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2547[205]
นายสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2545 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2547[205]
นายศุภชัย ไชยธีรพันธุ์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2545 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2547[205]
นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2546 27 ธันวาคม พ.ศ. 2547[206]
นายเดชา บุญค้ำ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2546 27 ธันวาคม พ.ศ. 2547[206]
หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2548 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550[207]
นายธารา ตริตระการ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2549 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550[207]
นายยงยุทธ วัชรดุลย์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2549 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550[207]
นายอุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2549 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550[207]
นางเจริญใจ สุนทรวาทิน มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2549 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550[207]
นายนิยะดา เหล่าสุนทร มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2550 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551[208]
นายลิขิต ธีรเวคิน สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2550 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551[208]
นางเกษรี ณรงค์เดช สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2550 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551[208]
นางสาวพิไล พูลสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2550 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551[208]
นายสมศักดิ์ ปัญญาแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551[208]
นายยง ภู่วรวรรณ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2550 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551[208]
นายสุรพล อิสรไกรศีล แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2550 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551[208]
นางมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด เศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2550 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551[208]
นายไชยยศ เหมะรัชตะ นิติศาสตร์ พ.ศ. 2551 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552[209]
นายวินัย ดะห์ลัน วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552[209]
นายสุทัศน์ ฟู่เจริญ วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552[209]
นายสกล พันธุ์ยิ้ม วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552[209]
นายสมชาย วงศ์วิเศษ วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552[209]
นายอรุณ ชัยเสรี วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552[209]
นายวินัย สุวัตถี แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2551 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552[209]
นายสุนทร ตัณฑนันท์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2551 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552[209]
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ นิติศาสตร์ พ.ศ. 2552 4 มีนาคม พ.ศ. 2553[210]
นายระวี ภาวิไล วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2552 4 มีนาคม พ.ศ. 2553[210]
นายสำรวย ช่วงโชติ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2552 4 มีนาคม พ.ศ. 2553[210]
นายปัญญา บริสุทธิ์ มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2553 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554[211]
นายสุรพล วิรุฬห์รักษ์ สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2553 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554[211]
นายประพนธ์ วิไลรัตน์ วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2553 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554[211]
นางวันเพ็ญ ชัยคำภา วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2553 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554[211]
นายสมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554[211]
นายสมหวัง ด่านชัยวิจิตร แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2553 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554[211]
นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2553 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554[211]
ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี ภู่ตระกูล แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2553 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554[211]
นายเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2554 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555[212]
นายวิษณุ เครืองาม นิติศาสตร์ พ.ศ. 2554 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555[212]
นายนิกร ดุสิตสิน แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2554 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555[212]
คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2554 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555[212]
นายวัชระ กสิณฤกษ์ เทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2554 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555[212]
พันเอก ชูชาติ พิทักษากร ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2555 25 มีนาคม พ.ศ. 2556[213]
นายประเสริฐ โศภน วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555 25 มีนาคม พ.ศ. 2556[213]
นายวิชัย ริ้วตระกูล วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555 25 มีนาคม พ.ศ. 2556[213]
นายบูรณะ ชวลิตธำรง แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2555 25 มีนาคม พ.ศ. 2556[213]
นางสาวทัศน์ยานี จันทนยิ่งยง แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2555 25 มีนาคม พ.ศ. 2556[213]
นายสายชล เกตุษา เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 25 มีนาคม พ.ศ. 2556[213]
นางเพ็ชรี สุมิตร ประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2555 25 มีนาคม พ.ศ. 2556[213]
นายมติ ตั้งพานิช สถาปัตยกรรม พ.ศ. 2555 25 มีนาคม พ.ศ. 2556[213]
นางศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2556 11 เมษายน พ.ศ. 2557[214]
นางสดใส พันธุมโกมล มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2556 11 เมษายน พ.ศ. 2557[214]
นายสมชาย ทองเต็ม วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2556 11 เมษายน พ.ศ. 2557[214]
คุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2556 11 เมษายน พ.ศ. 2557[214]
นางสาวอังกาบ ปราการรัตน์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2556 11 เมษายน พ.ศ. 2557[214]
นายสุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 11 เมษายน พ.ศ. 2557[214]
นางสาวปราณี กุลละวณิชย์ มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2557 20 มีนาคม พ.ศ. 2558[215]
นายอมเรศ ภูมิรัตน วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2557 20 มีนาคม พ.ศ. 2558[215]
นายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 20 มีนาคม พ.ศ. 2558[215]
พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557 20 มีนาคม พ.ศ. 2558[215]
นายพูนพิศ อมาตยกุล ดนตรี พ.ศ. 2557 20 มีนาคม พ.ศ. 2558[215]
นางสาวรื่นฤทัย สัจจพันธุ์ มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2558 25 เมษายน พ.ศ. 2559[216]
นางสาวนงลักษณ์ วิรัชชัย ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2558 25 เมษายน พ.ศ. 2559[216]
นางสาวพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 25 เมษายน พ.ศ. 2559[216]
นายสุธี อักษรกิตติ์ วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 25 เมษายน พ.ศ. 2559[216]
นายเกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2558 25 เมษายน พ.ศ. 2559[216]
นายกำแหง จาตุรจินดา แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2558 25 เมษายน พ.ศ. 2559[216]
นายธีระ ทองสง แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2558 25 เมษายน พ.ศ. 2559[216]
พันเอกหญิง ถนอมศรี ศรีชัยกุล แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2558 25 เมษายน พ.ศ. 2559[216]
ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2558 25 เมษายน พ.ศ. 2559[216]

รัชกาลที่ 10 แก้

พระนาม/นามผู้ได้รับพระราชทาน สังกัด/ตำแหน่งในทางราชการ สาขา พระราชทานประจำปี วันทีได้รับพระราชทาน
นางนววรรณ พันธุเมธา มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2559 16 มีนาคม พ.ศ. 2560[217]
นายวิทย์ พิณคันเงิน วิจิตรศิลป์ พ.ศ. 2559 16 มีนาคม พ.ศ. 2560[217]
นายวิชา มหาคุณ นิติศาสตร์ พ.ศ. 2559 16 มีนาคม พ.ศ. 2560[217]
นายจรัส สุวรรณเวลา แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2559 16 มีนาคม พ.ศ. 2560[217]
นายเจริญ โชติกวณิชย์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2559 16 มีนาคม พ.ศ. 2560[217]
นายรัชตะ รัชตะนาวิน แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2559 16 มีนาคม พ.ศ. 2560[217]
นายสันติ เล็กสุขุม มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2560 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[218]
นางกุลวดี มกราภิรมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2560 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[218]
นายปิยะสาร ประเสริฐธรรม วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[218]
นายธีระวัฒน์ เหมะจุฑา แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[218]
นางฉวีวรรณ บุนนาค แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[218]
นางวันดี วราวิทย์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[218]
นายนิวัตน์ มณีกาญจน์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[218]
นายนิพนธ์ ฉัตรทิพากร แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[218]
นายสมชัย ปทุมาสูตร แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[218]
นายพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[218]
นายสุจินต์ จินายน เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[218]
นายกีรติ บุญเจือ จริยศาสตร์ พ.ศ. 2560 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[218]
นายธานินทร์ กรัยวิเชียร สาขานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561 23 มกราคม พ.ศ. 2562[219]
นายทิโมที วิลเลี่ยม ฟลีเกล สาขาวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2561 23 มกราคม พ.ศ. 2562[219]
นายศกรณ์ มงคลสุข สาขาวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2561 23 มกราคม พ.ศ. 2562[219]
นางศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย สาขาวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2561 23 มกราคม พ.ศ. 2562[219]
นางสายสมร ลำยอง สาขาวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2561 23 มกราคม พ.ศ. 2562[219]
นายประมุข มุทิรางกูร สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 23 มกราคม พ.ศ. 2562[219]
นายพลรัตน์ วิไลรัตน์ สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 23 มกราคม พ.ศ. 2562[219]
นายอภิวัฒน์ มุทิรางกูร สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 23 มกราคม พ.ศ. 2562[219]
นายสุพรรณ ฟู่เจริญ สาขาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2561 23 มกราคม พ.ศ. 2562[219]
นางกุสุมา รักษมณี สาขามนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2562 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563[220]
นางประคอง นิมมานเหมินท์ สาขามนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2562 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563[220]
นางสาวสุวิไล เปรมศรีรัตน์ สาขามนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2562 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563[220]
นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม สาขาสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563[220]
นายสุรพงษ์ โสธนะเสถียร สาขาสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2562 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563[220]
นายบุญเสริม วิทยชำนาญกุล สาขาวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2562 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563[220]
นายสุธี ยกส้าน สาขาวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2562 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563[220]
นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2562 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563[220]
นายชายชาญ โพธิรัตน์ สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2562 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563[220]
นางสาวศศิธร ผู้กฤตยาคามี สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2562 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563[220]
นางประพิณ มโนมัยวิบูลย์ สาขามนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2563 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[221]
นางปิยนาถ บุนนาค สาขามนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2563 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[221]
นายวิจิตร ศรีสอ้าน สาขาศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2563 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[221]
นายสมศักดิ์ ปัญหา สาขาวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2563 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[221]
นางสาวนริสา ฟูตระกูล สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[221]
นางพรรณี ปิติสุทธิธรรม สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[221]
นายภิเษก ลุมพิกานนท์ สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[221]
นายวรวิทย์ เลาห์เรณู สาขาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564[221]
นางกาญจนา นาคสกุล สาขามนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2564 5 เมษายน พ.ศ. 2565[222]
นางณัชชา พันธุ์เจริญ สาขาวิจิตรศิลป์ (ดุริยางคศิลป์) พ.ศ. 2564 5 เมษายน พ.ศ. 2565[222]
นายประนอม จันทรโณทัย สาขาวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2564 5 เมษายน พ.ศ. 2565[222]
นายภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ สาขาวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2564 5 เมษายน พ.ศ. 2565[222]
นายภิญโญ พานิชพันธ์ สาขาวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2564 5 เมษายน พ.ศ. 2565[222]
นางสิริพร ฉัตรทิพากร สาขาวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์การแพทย์) พ.ศ. 2564 5 เมษายน พ.ศ. 2565[222]
นายวิสิฐ จะวะสิต สาขาวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร) พ.ศ. 2564 5 เมษายน พ.ศ. 2565[222]
นายสุทธวัฒน์ เบญจกุล สาขาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564 5 เมษายน พ.ศ. 2565[222]
นางเยาวมาลย์ ค้าเจริญ สาขาเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564 5 เมษายน 2565[222]

อ้างอิง แก้

 1. "พระราชทานตราความชอบ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 1 (ตอน 3): หน้า 20. 15 กุมภาพันธ์ 1884. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2019.
 2. พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
 3. "บัญชีพระราชทานตราเครื่องราชอิสริยยศ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 3 (ตอน 47): หน้า 391. 22 มีนาคม 1886. สืบค้นเมื่อ 31 กรกฎาคม 2019.
 4. "ข่าวราชการ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 3 (ตอน 49): หน้า 406. 6 มีนาคม 2429. สืบค้นเมื่อ 4 สิงหาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 5. "ราชกิจจานุเบกษา. 4 (021): 163" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-13. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 6. "ราชกิจจานุเบกษา. 4 (023): 180" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-25. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 7. "ราชกิจจานุเบกษา. 4 (024): 191" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 8. "ราชกิจจานุเบกษา. 4 (024): 191" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 9. "ราชกิจจานุเบกษา. 5 (038): 326" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 10. 10.00 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 10.15 "ราชกิจจานุเบกษา. 7 (043): 392" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 11. "ราชกิจจานุเบกษา. 9 (029): 237" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 12. "ราชกิจจานุเบกษา. 9 (044): 387" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 13. 13.0 13.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 10 (009): 115" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 14. "ราชกิจจานุเบกษา. 10 (013): 159" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 15. "ราชกิจจานุเบกษา. 11 (013): 99" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 16. 16.0 16.1 16.2 "ราชกิจจานุเบกษา. 11 (045): 384" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 17. "ราชกิจจานุเบกษา. 13 (004): 48" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-11. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 18. 18.0 18.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 13 (032): 365" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 19. 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 "ราชกิจจานุเบกษา. 14 (031): 463" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 20. 20.0 20.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 14 (042): 730" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 21. 21.0 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 "ราชกิจจานุเบกษา. 14 (044): 755" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 22. "ราชกิจจานุเบกษา. 14 (045): 774" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 23. "ราชกิจจานุเบกษา. 15 (035): 358" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-11. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 24. "ราชกิจจานุเบกษา. 16 (004): 54" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 25. "ราชกิจจานุเบกษา. 16 (026): 363" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 26. "ราชกิจจานุเบกษา. 16 (028): 420" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 27. "ราชกิจจานุเบกษา. 16 (044): 628" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 28. "ราชกิจจานุเบกษา. 16 (044): 625" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 29. "ราชกิจจานุเบกษา. 16 (046): 652" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 30. "ราชกิจจานุเบกษา. 17 (011): 105" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 31. "ราชกิจจานุเบกษา. 17 (016): 176" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 32. "ราชกิจจานุเบกษา. 17 (018): 214" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 33. "ราชกิจจานุเบกษา. 17 (020): 250" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 34. "ราชกิจจานุเบกษา. 17 (021): 260" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 35. "ราชกิจจานุเบกษา. 17 (028): 358" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 36. 36.0 36.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 17 (030): 396" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 37. 37.0 37.1 37.2 "ราชกิจจานุเบกษา. 17 (033): 446" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 38. "ราชกิจจานุเบกษา. 17 (037): 529" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 39. 39.0 39.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 17 (043): 618" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 40. "ราชกิจจานุเบกษา. 18 (030): 538" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 41. "ราชกิจจานุเบกษา. 18 (035): 688" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 42. "ราชกิจจานุเบกษา. 18 (038): 746" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 43. "ราชกิจจานุเบกษา. 19 (007): 112" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 44. "ราชกิจจานุเบกษา. 19 (028): 577" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 45. "ราชกิจจานุเบกษา. 19 (040): 763" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 46. 46.0 46.1 46.2 46.3 46.4 46.5 "ราชกิจจานุเบกษา. 20 (027): 445" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-06-01. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 47. 47.0 47.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 20 (028): 462" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 48. "ราชกิจจานุเบกษา. 20 (031): 525" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 49. "ราชกิจจานุเบกษา. 20 (042): 733" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 50. "ราชกิจจานุเบกษา. 20 (044): 770" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 51. "ราชกิจจานุเบกษา. 21 (002): 24" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 52. "ราชกิจจานุเบกษา. 21 (027): 465" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 53. "ราชกิจจานุเบกษา. 22 (015): 363" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 54. "ราชกิจจานุเบกษา. 22 (021): 486" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 55. 55.0 55.1 55.2 "ราชกิจจานุเบกษา. 22 (027): 599" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 56. "ราชกิจจานุเบกษา. 22 (028): 615" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-11. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 57. 57.0 57.1 57.2 "ราชกิจจานุเบกษา. 23 (024): 613" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 58. 58.0 58.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 23 (028): 716" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 59. "ราชกิจจานุเบกษา. 24 (044): 1194" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 60. "ราชกิจจานุเบกษา. 24 (052): 1413" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 61. "ราชกิจจานุเบกษา. 25 (011): 322" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 62. "ราชกิจจานุเบกษา. 25 (026): 758" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 63. "ราชกิจจานุเบกษา. 25 (047): 1374" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 64. "ราชกิจจานุเบกษา. 26: 100" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 65. "ราชกิจจานุเบกษา. 26: 2309" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 66. 66.0 66.1 66.2 66.3 66.4 "ราชกิจจานุเบกษา. 26: 2627" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-11. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 67. 67.0 67.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 27: 421" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 68. 68.0 68.1 68.2 "ราชกิจจานุเบกษา. 27: 1563" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 69. 69.0 69.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 27: 2408" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 70. "ราชกิจจานุเบกษา. 27: 2439" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 71. 71.0 71.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เก็บถาวร 2018-02-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 27, ตอน 2ง, 29 มกราคม พ.ศ. 2453, หน้า 2643.
 72. 72.0 72.1 72.2 "ราชกิจจานุเบกษา. 28: 1166" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 73. "ราชกิจจานุเบกษา. 28: 1955" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 74. 74.0 74.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 28: 2393" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 75. 75.0 75.1 75.2 75.3 75.4 "ราชกิจจานุเบกษา. 29: 2445" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 76. 76.0 76.1 76.2 76.3 76.4 "ราชกิจจานุเบกษา. 29: 2339" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-11. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 77. "ราชกิจจานุเบกษา. 29: 2464" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 78. "ราชกิจจานุเบกษา. 29: 2861" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 79. 79.0 79.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 30: 2552" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 80. 80.0 80.1 80.2 80.3 80.4 "ราชกิจจานุเบกษา. 30: 2673" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 81. "ราชกิจจานุเบกษา. 31: 1936" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-11. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 82. "ราชกิจจานุเบกษา. 31: 2240" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 83. "ราชกิจจานุเบกษา. 31: 2240" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 84. "ราชกิจจานุเบกษา. 31: 2240" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 85. "ราชกิจจานุเบกษา. 31: 2240" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 86. 86.0 86.1 86.2 86.3 "ราชกิจจานุเบกษา. 31: 2404" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 87. "ราชกิจจานุเบกษา. 32: 1048" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 88. 88.0 88.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 32: 2530" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 89. "ราชกิจจานุเบกษา. 33: 722" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 90. "ราชกิจจานุเบกษา. 33: 804" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 91. 91.0 91.1 91.2 91.3 91.4 "ราชกิจจานุเบกษา. 33: 1931" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 92. "ราชกิจจานุเบกษา. 33: 3102" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 93. 93.0 93.1 93.2 "ราชกิจจานุเบกษา. 33: 3267" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 94. 94.0 94.1 94.2 "ราชกิจจานุเบกษา. 33: 3717" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 95. 95.0 95.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๔, ตอน ๐ ง, ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๐, หน้า ๙๔๗
 96. 96.0 96.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 34: 1278" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 97. "ราชกิจจานุเบกษา. 34: 3178" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 98. 98.0 98.1 98.2 "ราชกิจจานุเบกษา. 34: 3217" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 99. 99.0 99.1 99.2 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๔, ตอน ๐ ง, ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๐, หน้า ๓๓๒๓
 100. "ราชกิจจานุเบกษา. 34: 3470" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 101. "ราชกิจจานุเบกษา. 35: 1090" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 102. "ราชกิจจานุเบกษา. 35: 2614" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 103. 103.0 103.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 35: 2852" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 104. 104.0 104.1 104.2 104.3 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๕, ตอน ๐ ง, ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๑, หน้า ๒๙๓๙
 105. "ราชกิจจานุเบกษา. 35: 3013" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 106. "ราชกิจจานุเบกษา. 35: 3056" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 107. "ราชกิจจานุเบกษา. 36: 20" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 108. "ราชกิจจานุเบกษา. 36: 475" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 109. 109.0 109.1 109.2 109.3 109.4 109.5 ราชกิจจานุเบกษา. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่นายทหารผู้มีความชอบแลผู้ปฏิบัติราชการเกี่ยวเนื่องด้วยการส่งกองทหารในงานพระราชสงครามที่ยุโหรป. วันที่ 21 กันยายน 2462. เล่ม 26. หน้า 1724-1732.
 110. "ราชกิจจานุเบกษา. 36: 3073" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-11. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 111. 111.0 111.1 111.2 111.3 111.4 111.5 111.6 "ราชกิจจานุเบกษา. 36: 3318" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 112. 112.0 112.1 112.2 112.3 "ราชกิจจานุเบกษา. 37: 3631" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 113. "ราชกิจจานุเบกษา. 37: 4221" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 114. "ราชกิจจานุเบกษา. 38: 2605" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 115. 115.0 115.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 38: 2606" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 116. 116.0 116.1 116.2 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๘, ตอน ๐ ง, ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔, หน้า ๓๒๑๑
 117. "ราชกิจจานุเบกษา. 38: 3409" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 118. "ราชกิจจานุเบกษา. 38: 3675" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 119. "ราชกิจจานุเบกษา. 39: 741" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 120. 120.0 120.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 39: 3213" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 121. 121.0 121.1 121.2 "ราชกิจจานุเบกษา. 39: 3418" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 122. "ราชกิจจานุเบกษา. 39: 3538" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 123. 123.0 123.1 123.2 123.3 123.4 123.5 123.6 123.7 123.8 "ราชกิจจานุเบกษา. 40: 273" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-11. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 124. "ราชกิจจานุเบกษา. 40: 1171" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 125. "ราชกิจจานุเบกษา. 40: 3668" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 126. "ราชกิจจานุเบกษา. 41: 1735" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 127. 127.0 127.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 41: 3565" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-11. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 128. 128.0 128.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 43: 3130" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 129. "ราชกิจจานุเบกษา. 43: 4302" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 130. "ราชกิจจานุเบกษา. 44: 2532" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 131. 131.00 131.01 131.02 131.03 131.04 131.05 131.06 131.07 131.08 131.09 131.10 131.11 131.12 131.13 "ราชกิจจานุเบกษา. 44: 2566" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-02-23. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 132. "ราชกิจจานุเบกษา. 44: 4047" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 133. 133.0 133.1 133.2 ราชกิจจานุเบกษา. 45: 2364.
 134. "ราชกิจจานุเบกษา. 44: 4047" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 135. 135.00 135.01 135.02 135.03 135.04 135.05 135.06 135.07 135.08 135.09 135.10 135.11 135.12 135.13 135.14 "ราชกิจจานุเบกษา. 50: 2455" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 136. 136.0 136.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 50: 2456" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 137. "ราชกิจจานุเบกษา. 50: 3322" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 138. 138.0 138.1 138.2 138.3 138.4 138.5 138.6 138.7 138.8 138.9 "ราชกิจจานุเบกษา. 51: 439" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 139. "ราชกิจจานุเบกษา. 51: 1236" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 140. 140.0 140.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 51: 3156" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2014-09-01. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 141. "ราชกิจจานุเบกษา. 51: 4377" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 142. "ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1184" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 143. "ราชกิจจานุเบกษา. 52: 1915" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 144. "ราชกิจจานุเบกษา. 52: 2461" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 145. "ราชกิจจานุเบกษา. 55: 4032" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 146. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน เก็บถาวร 2011-11-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ตอนที่ 0 ง, เล่ม 55, 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481, หน้า 4032
 147. "ราชกิจจานุเบกษา. 56: 1647" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 148. "ราชกิจจานุเบกษา. 57: 3037" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 149. 149.0 149.1 149.2 "ราชกิจจานุเบกษา. 57: 3065" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-10. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 150. 150.0 150.1 150.2 "ราชกิจจานุเบกษา. 58 (): 4507" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-08. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 151. 151.0 151.1 151.2 [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2492/D/050/4324.PDF ราชกิจจานุเบกษา. 66. (50): 4324.
 152. 152.0 152.1 [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2492/D/064/5260.PDF ราชกิจจานุเบกษา. 66 (64): 5260.
 153. ราชกิจจานุเบกษา. 67 (48): 3946.
 154. 154.0 154.1 154.2 154.3 154.4 "ราชกิจจานุเบกษา. 70 (14): 691" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 155. "ราชกิจจานุเบกษา. 73 (81): 3005" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 156. 156.0 156.1 156.2 "ราชกิจจานุเบกษา. 73 (84): 3187" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-08. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 157. "ราชกิจจานุเบกษา. 76 (80): 2042" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-08. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 158. "ราชกิจจานุเบกษา. 76 (96): 2363" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-08. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 159. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา, เล่ม ๗๗, ตอน ๓๗, ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓, หน้า ๑๔๐๕
 160. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๘, ตอน ๓, ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔, หน้า ๔๕
 161. "ราชกิจจานุเบกษา. 78 (84): 5" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-08. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 162. "ราชกิจจานุเบกษา. 81 (47): 3" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-08. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 163. "ราชกิจจานุเบกษา. 82 (96): 2763" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-08. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 164. 164.0 164.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 83 (13): 770" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 165. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา, เล่ม ๘๓, ตอน ๕๘, ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙, หน้า ๕
 166. 166.0 166.1 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๓, ตอน ๓๙, ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙, หน้า ๕
 167. "ราชกิจจานุเบกษา. 83 (83): 3015" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 168. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๓, ตอน ๑๐๙, ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙, หน้า ๒๒
 169. 169.0 169.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 84 (30): 1141" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-08. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 170. "ราชกิจจานุเบกษา. 84 (31): 1243" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 171. 171.0 171.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 84 (97): 2728" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-08. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 172. "ราชกิจจานุเบกษา. 85 (33): 1169" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 173. "ราชกิจจานุเบกษา. 85 (91): 2996" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-08. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 174. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๖, ตอน ๑๗, ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒, หน้า ๒๘
 175. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เก็บถาวร 2018-02-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๖, ตอน ๓๖, ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒, หน้า ๑๗
 176. 176.0 176.1 176.2 176.3 176.4 176.5 "ราชกิจจานุเบกษา. 86 (46): 1835" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 177. "ราชกิจจานุเบกษา. 86 (113): 3553" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-08. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 178. 178.0 178.1 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์. รายพระนาม รายนาม และผลงานโดยสรุปของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา แพทย์ทั่วประเทศ และนักวิทยาศาสตร์ที่เคยปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่ พ.ศ. 2495–2558 เก็บถาวร 2020-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. ใน จุลสารเกลียวสัมพันธ์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559. หน้า 28-41.
 179. 179.0 179.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 87 (11): 518" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-08. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 180. 180.0 180.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 87 (36): 1499" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-08. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 181. 181.0 181.1 181.2 181.3 181.4 181.5 "ราชกิจจานุเบกษา. 88 (20): 485" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-08. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 182. 182.0 182.1 182.2 182.3 182.4 182.5 182.6 182.7 ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 70 ตอนที่ 49 หน้า 700.
 183. 183.0 183.1 183.2 183.3 183.4 183.5 183.6 183.7 183.8 183.9 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๗, ตอน ๑๖๐, ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓, หน้า ๓๕
 184. 184.0 184.1 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๘, ตอน ๑๐, ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔, หน้า ๒๓
 185. 185.0 185.1 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เก็บถาวร 2009-02-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๙, ตอน ๑๐๑, ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๒๐
 186. 186.0 186.1 186.2 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เก็บถาวร 2018-02-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๐, ตอน ๕๖, ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖, หน้า ๒๖
 187. 187.0 187.1 187.2 187.3 "ราชกิจจานุเบกษา. 101 (134): 14" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 188. 188.0 188.1 188.2 188.3 "ราชกิจจานุเบกษา. 102 (59): 2273" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-08. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 189. 189.0 189.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 103 (100): 7" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-08. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 190. "ราชกิจจานุเบกษา. 104 (93): 1" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-08. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 191. 191.0 191.1 191.2 "ราชกิจจานุเบกษา. 104 (99): 6" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-08. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 192. "ราชกิจจานุเบกษา. 106 (121): 1" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-11. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 193. "ราชกิจจานุเบกษา. 108 (209): 3" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 194. "ราชกิจจานุเบกษา. 109 (29): 1" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 195. 195.0 195.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 111 (13): 78" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 196. "ราชกิจจานุเบกษา. 111 (23): 3" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 197. "ราชกิจจานุเบกษา. 112 (10): 9" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 198. 198.0 198.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 114 (7): 1" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 199. "ราชกิจจานุเบกษา. 114 (20): 5" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-08. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 200. 200.0 200.1 200.2 "ราชกิจจานุเบกษา. 115 (15): 6" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 201. 201.0 201.1 201.2 201.3 201.4 201.5 "ราชกิจจานุเบกษา. 116 (7): 11" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 202. 202.0 202.1 202.2 202.3 202.4 202.5 "ราชกิจจานุเบกษา. 117 (13): 7" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 203. "ราชกิจจานุเบกษา. 119 (6): 18" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-08. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 204. 204.0 204.1 204.2 204.3 204.4 204.5 204.6 "ราชกิจจานุเบกษา. 120 (7): 1" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 205. 205.0 205.1 205.2 "ราชกิจจานุเบกษา. 121 (12): 5" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 206. 206.0 206.1 "ราชกิจจานุเบกษา. 122 (2): 21" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 207. 207.0 207.1 207.2 207.3 207.4 "ราชกิจจานุเบกษา. 124 (8): 5" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 208. 208.0 208.1 208.2 208.3 208.4 208.5 208.6 208.7 "ราชกิจจานุเบกษา. 125 (11): 7" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-02-25. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 209. 209.0 209.1 209.2 209.3 209.4 209.5 209.6 209.7 "ราชกิจจานุเบกษา. 126 (9): 126" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-08. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 210. 210.0 210.1 210.2 "ราชกิจจานุเบกษา. 127 (5): 3" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 211. 211.0 211.1 211.2 211.3 211.4 211.5 211.6 211.7 "ราชกิจจานุเบกษา. 128 (14): 8" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 212. 212.0 212.1 212.2 212.3 212.4 "ราชกิจจานุเบกษา. 129 (30): 16" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 213. 213.0 213.1 213.2 213.3 213.4 213.5 213.6 213.7 "ราชกิจจานุเบกษา. 130 (10): 31" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 214. 214.0 214.1 214.2 214.3 214.4 214.5 "ราชกิจจานุเบกษา. 131 (9): 3" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 215. 215.0 215.1 215.2 215.3 215.4 "ราชกิจจานุเบกษา. 132 (10): 3" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 216. 216.0 216.1 216.2 216.3 216.4 216.5 216.6 216.7 216.8 "ราชกิจจานุเบกษา. 133 (12): 4" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-08. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 217. 217.0 217.1 217.2 217.3 217.4 217.5 "ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 134 ตอนที่ 18ข หน้า 3" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-02-08. สืบค้นเมื่อ 2018-03-08.
 218. 218.00 218.01 218.02 218.03 218.04 218.05 218.06 218.07 218.08 218.09 218.10 218.11 "ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 135 ตอนที่ 11ข หน้า 2" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2018-04-09. สืบค้นเมื่อ 2018-04-03.
 219. 219.0 219.1 219.2 219.3 219.4 219.5 219.6 219.7 219.8 ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 1ข หน้า 5.
 220. 220.0 220.1 220.2 220.3 220.4 220.5 220.6 220.7 220.8 220.9 ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 137 ตอนที่ 18ข หน้า 1.
 221. 221.0 221.1 221.2 221.3 221.4 221.5 221.6 221.7 ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 138 ตอนที่ 5ข หน้า 3.
 222. 222.0 222.1 222.2 222.3 222.4 222.5 222.6 222.7 222.8 "ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 139 ตอนที่ 14ข หน้า 10". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-04-06. สืบค้นเมื่อ 2023-03-05.