เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม (เกิด 11 กันยายน พ.ศ. 2480) ราชบัณฑิต และนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก[1], อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, อดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง
1 มิถุนายน 2531 – 31 พฤษภาคม 2534
ก่อนหน้านงเยาว์ ชัยเสรี
ถัดไปนรนิติ เศรษฐบุตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด11 กันยายน พ.ศ. 2480 (86 ปี)

เกริกเกียรติ ได้ชื่อว่าเป็นคนตรงไปตรงมา ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง ทั้งยังยึดมั่นในความเป็นนักวิชาการ ไม่รับตำแหน่งทางการเมืองใดๆ เช่นเดียวกับศาสตราจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้เป็นที่เคารพ ในอดีตได้เคยปฏิเสธการดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี อาทิรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย รวมทั้งคำชักชวนร่วมงานการเมืองอื่นๆ

ประวัติการทำงาน แก้ไข

เกียรติคุณ แก้ไข

 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2539)
 • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2550
 • เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เล่ม 130 ตอนพิเศษ 64 ง วันที่ 29 พฤษภาคม 2556
 2. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เล่ม 130 ตอนพิเศษ 64 ง วันที่ 29 พฤษภาคม 2556
 3. บอร์ดทีวีไทยจับสลากลากออก-หลังครบวาระ[ลิงก์เสีย]
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๒, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๕๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๔, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๙ ข หน้า ๓, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๐
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๑๕๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗๐, ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๓
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๖๒, เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๑๘ ข หน้า ๑, ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๘๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๖๗, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๓

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข


ก่อนหน้า เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม ถัดไป
ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี    
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(1 มิถุนายน พ.ศ. 2531 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2534)
  รองศาสตราจารย์ นรนิติ เศรษฐบุตร