พระยาดำรงแพทยาคุณ (ชื่น พุทธิแพทย์)

ศาสตราจารย์อุปการคุณ พลตรี พระยาดำรงแพทยาคุณ (นพ.ชื่น พุทธิแพทย์) เกิดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2424 เป็นบุตรของจมื่นศรีโภคา (ฟัก) กับนางศรีโภคา (พอก) สำเร็จการศึกษาแพทย์ประกาศนียบัตรจากประเทศอังกฤษ สมาชิกแห่งราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ และอนุสมาชิกแห่งราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ประเทศอังกฤษ[1] สมรสกับคุณหญิงเพิ่ม (วัชราภัย) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2458 โดยมีสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เสด็จมาเป็นประธานในพิธีมงคลสมรส ท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ตั้งแต่หลวงศักดาพลรักษ์ พระยาศักดาพลรักษ์ และพระยาดำรงแพทยาคุณเมื่อ พ.ศ. 2466 มีบุตร 7 คน และสมรสครั้งที่สองกับคุณหญิงสมานใจ มีบุตร-ธิดา 6 คน[2]

พระยาดำรงแพทยาคุณ
(ชื่น พุทธิแพทย์)
Damrong.jpg
เกิด31 ธันวาคม พ.ศ. 2424
เสียชีวิต16 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 (71 ปี)
บิดามารดาจมื่นศรีโภคา (ฟัก)
นางศรีโภคา (พอก)

ท่านดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านแรก ถึงอนิจกรรมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2496

ประวัติการทำงานแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ทะเบียนนามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 2. เกิดวังปารุสก์ ประพันธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ สำนักพิมพ์ River Books, ISBN 974-8225-22-4
 3. บันทึกเรื่องพระราชพินัยกรรมรัชกาลที่ ๖
 4. www.lib.ru.ac.th/journal/royal_pet.html
 5. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 6. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
 7. แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 8. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่9 บทที่ 11
 9. Relief and Public Health Bureau, TRCS
 10. แจ้งความสภากาชาดไทย เรื่อง ตั้งกรรมการและรายนามกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 12. พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา, เล่ม ๓๓, ตอน ๐ ง, ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๙, หน้า ๓๑๐๒