พูนพิศ อมาตยกุล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล (4 มิถุนายน พ.ศ. 2480 - ปัจจุบัน ) เป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์[1] เป็นนักวิชาการสาขาดนตรีวิทยา และเป็นที่ปรึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

พูนพิศ อมาตยกุล
เกิด4 มิถุนายน พ.ศ. 2480 (86 ปี)
พูนพิศ อมาตยกุล
ประเทศไทย
อาชีพนักวิจารณ์, นักเขียน, อาจารย์
ปีที่แสดงปัจจุบัน

พูนพิศ อมาตยกุล หรือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เกิดที่อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนที่ 4 ของร้อยโทพิศ และนางประเทือง เจริญเติบโตอยู่ในวัง และเป็นมหาดเล็กของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี เป็นเวลากว่า 30 ปี ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชวงศ์และเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีไทยมาจากในวัง

การศึกษากับรางวัล แก้

 • จบแพทย์จากศิริราชเมื่อปี พุทธศักราช 2505
 • รับใบประกาศนียบัตร์ชั้นสูงหลังปริญญา สาขาหู คอ จมูก Univ.of Pennsylvania ในปีพุทธศักราช 2508
 • M.A. Communication Disorders , Temple University, U.S.A ในปีพุทธศักราช 2511
 • จบปริญญาโทสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย จากประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วกลับมาทำงานที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อปี 2511
 • อนุมัติบัตร (พ.บ.,อ.ว.) โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา ในปีพุทธศักราช 2515
 • ได้รับปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดุริยางคศิลป์ ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในปีพุทธศักราช 2537
 • ได้เป็นศาสตราจารย์ ระดับ 10 (ดุริยางคศาสตร์) และ รองศาสตราจารย์ ระดับ 10 (แพทยศาสตร์) ในปีพุทธศักราช 2540
 • ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์(Communication Disorders) มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพุทธศักราช 2545

แรกเริ่ม แก้

เรียนดนตรีไทยกับนายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เรียนขับร้องจากครูแช่มช้อย ดุริยพันธ์ อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต และครูสุรางค์ ดุริยพันธ์ มีความสามารถในการขับร้องเพลงไทยและประพันธ์บทร้องเพลงไทย เป็นนักจัดรายการเพลงทางวิทยุและโทรทัศน์ที่สนใจการเก็บรักษาผลงานที่ออกอากาศ รวบรวมลงานและรักษาไว้ในห้องสมุดดนตรีเป็นจำนวนมากกว่า 1.600 รายการ ต้นฉบับรายการวิทยุเหล่านี้ยังรักษาไว้เพื่อการอ้างอิง ในห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และที่หน่วยโสตทัศน์ หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ยังเป็นนักเขียนสารคดีเกี่ยวกับดนตรี และมีบทความเก็บไว้เพื่ออ้างอิงได้ มากกว่า 900 เรื่อง เป็นนักวิชาการสาขาดนตรีวิทยา (Musicologist) สอนวิชาดนตรีวิทยาควบคู่กับวิชาแพทยศาสตร์ตลอดเวลากว่า 30 ปี ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นศาสตราจารย์สาขาดนตรีเป็นคนที่ 3 ของประเทศไทย และเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปีพุทธศักราช 2540 เขียนหนังสือไว้หลายเล่ม อาทิ สยามสังคีต ลำนำสยาม หนังสือรวมประวัติสตรีนักร้องเพลงไทยและนักระนาดเอกของไทย รายการวิทยุที่ผลิตแล้ว ยังเก็บรักษาไว้ในห้องสมุดดนตรี อาทิ รายการพบครูดนตรีไทย สยามสังคีต เพลงไทยจากมหาวิทยาลัยมหิดล สังคีตภิรมย์ เพลงไทยสากลจากอดีต ฯลฯ

การงานอดีต จนถึง ปัจจุบัน แก้

 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนประจำหลักสูตรปริญญาเอก สาขาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เป็นคณะกรรมการ และ เลขานุการ ประจำมูลนิธิราชสุดา
 • เป็นข้าราชการบำนาญ และ เป็นที่ปรึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ได้รับตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ระดับ 10 อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อดีตผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อดีตหัวหน้าภาควิชา โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพุทธศักราช 2522 - 2529
 • เป็นประธานคณะอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้ และผลงานทางวิชาการผ่านสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพุทธศักราช 2527 - 2531
 • ประธานคณะอนุกรรมการ จัดงานประกวดดนตรีไทย"ฆ้องทองคำครั้งที่ 2"
 • เป็นคณะกรรมการจัดงานมหกรรมเดี่ยวเพลงไทยชัยมงคล ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชันษา ครบ 30 พรรษา จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล โรงละครแห่งชาติ
 • เป็นคณะกรรมการจัดงานประชันดนตรีไทยหน้าพระที่นั่ง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เป็นคณะกรรมการจัดการงานเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดเรือนไทย ณ.มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และ การทรงสักวากลอนสด เรื่องสังข์ทองตอนเลือกคู่ (ทรงสักวาครั้งแรก)
 • เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ณ.มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เป็นกรรมการพิจารณาผลงานเพื่อขอเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในปี 2542 - ปัจจุบัน
 • เป็นกรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพุทธศักราช 2539
 • เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานศึกษา เรื่อง วิชาเลือกเสรีสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ในปีพุทธศักราช 2539 (คำสั่ง มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ๕๒๔/๒๕๓๙ วันที่ ๒๐ ก.พ.๒๕๓๙)
 • เป็นคณะกรรมการจัดทำปทานุกรมศัพท์เฉพาะสาขาการศึกษาพิเศษของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • เป็นกรรมการอำนวยการ การจัดการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ (คำสั่ง กระทรวงศึกษาธิการ สป ๒๙๖/๒๕๓๙ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๙)
 • เป็นอนุกรรมการทำงานจัดทำรายละเอียดโครงการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กพิการของ ทบวงมหาวิทยาลัย ในปีพุทธศักราช 2536 (คำสั่ง คณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ๔๓/๒๕๓๖
 • เป็นกรรมการพิจารณาขอเปิดดำเนินการหลักสูตร และการรับรองมาตรฐานการศึกษา ของ สถาบันอุดม ศึกษาเอกชน สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ประยุกต์ และดุริยศิลป์ ทบวงมหาวิทยาลัย ในปีพุทธศักราช 2539 – 2549 (คำสั่ง ทบวงที่ ๔๑/๒๕๓๙ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙)
 • เป็นคณะอนุกรรมการสร้างเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาดนตรีไทย ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ในปีพุทธศักราช 2532 - 2541
 • เป็นอนุคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกเพลงลูกทุ่ง ประจำงานคอนเสิร์ตกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย ของคุณเจนภพ จบกระบวนวรรณ และ กระทรวงวัฒนธรรม ในปีพุทธศักราช 2532 - 2534
 • เป็นกรรมการส่งเสริมและประสานงาน ดนตรีไทยอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ในปีพุทธศักราช 2530 - 2542
 • เป็นอนุกรรมการจัดทำเกณฑ์ประเมินการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยทบวงมหาวิทยาลัย ในปีพุทธศักราช 2537
 • เป็นกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในปีพุทธศักราช 2540 - ปัจจุบัน
 • เป็นกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการข้าราชการครู กรมการฝึกหัดครู
 • เป็นคณะกรรมการสถาบันไทยคดีศึกษา ในปีพุทธศักราช 2534 - 2540
 • เป็นกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปีพุทธศักราช 2546 - ปัจจุบัน
 • เป็นหัวหน้าหลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขางานบริการคนพิการ (ผู้ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทย) และ เป็นผู้อำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพุทธศักราช ในปีพุทธศักราช 2536 - 2540
 • เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพุทธศักราช 2531 - 2536
 • เป็นหัวหน้าหลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวัฒนธรรมศึกษา(ดนตรีชาติพันธุ์) (ผู้ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทย) และ ยังเป็นหัวหน้าหลักสูตร ป.เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ภาควิชาโสตฯ คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี (ผู้ก่อตั้งครั้งแรกในประเทศไทย) อาจารย์ ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี ในปีพุทธศักราช 2512 - 2531

คุณพูนพิศชำนาญทางด้านสาขาวิชาโสต การสือสารดวยการพูดและการฟง และงานเกี่ยวกับคนพิการทุกประเภท ศึกษาดนตรีดวยตนเองตลอดชีวิต เปนนักเขียน เนนหนักในเรื่องประวัติศาสตร์ดนตรีทั้งเรื่องของไทย ฝรั่งและของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคพื้นเอเชียอาคเณย์ เปนศาสตราจารยทางดนตรีคนแรกและคนเดียวขอมหาวิทยาลัยมหิดล ปจจุบันเปนขาราชการบำนาญ เปนอาจารยพิเศษสอนในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาดนตรีวิทยา (Musicology) ทีวิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ศาลายา ไดรับเชิญไปสอนและบรรยายในตางประเทศเปนประจำ

มีประสบการณและผลงานทางวิชาการ เขียนหนังสือ บทความวิชาการ งานผลิตสือดนตรีทั้งรายการวิทยุและโทรทัศนตลอดเวลาทีผ่านมากวา 40 ปมีงานจำนวนมากทีสามารถใชอางอิงทางวิชาการได

รางวัลเกียรติยศ แก้

 • รางวัลหนังสือสารคดียอดเยี่ยม "สังคีตสยาม" พ.ศ. 2529 จาองค์การยูเนสโก และ กระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัลสังข์เงิน จากการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ดีเด่น ในปีพุทธศักราช 2531
 • รางวัลสายฟ้าทองคำ การจัดรายการวิทยุ ในปีพุทธศักราช 2532
 • รางวัลปาฐกถา สุด แสงวิเชียร ในปีพุทธศักราช 2532
 • รางวัลเมขลา จากการจัดรายการโทรทัศน์ สาระสังคีต ในปีพุทธศักราช 2533
 • รางวัลผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น กรมศิลปากร รุ่นที่ 1 ในปีพุทธศักราช 2534
 • รางวัลแพทย์ดีเด่นจากสมาคมศิษย์เก่าศิริราช
 • รางวัลอาจารย์ดีเด่นของสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีพุทธศักราช 2537
 • รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล (ประเภทครูดีเด่น) ในปีพุทธศักราช 2537
 • เข็มที่ระลึกบุคคลดีเด่นของสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
 • เข็มพระรูปทองคำลงยาชั้นที่ 1 มูลนิธิราชสุดา ในปีพุทธศักราช 2544
 • รางวัลปาฐกถา ประสงค์ ตู้จินดา ในปีพุทธศักราช 2545
 • รางวัล The American Audiology Academy ,Global Village Award 2001 (เป็นคนเอเซียคนแรกที่ รับรางวัลนี้จากสหรัฐ อเมริกา) ในปีพุทธศักราช 2544
 • รางวัลมหิดลวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 มีนาคม พุทธศักราช 2545
 • รางวัลสุกรี เจริญสุข สาขานักส่งเสริมดนตรี ประจำปีพุทธศักราช 2552 รางวัลนี้เป็นรางวัลภายใต้โครงการเชิดชูบุคคลดีเด่นสาขาดนตรี โดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมูลนิธิสุกรี เจริญสุข เป็นรางวัลที่มอบแด่บุคคลที่ปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่นเพื่อสังคมในสาขาส่งเสริมดนตรี
 • ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ลำดับสาแหรก แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ศาสตราจารย์พูนพิศ อมาตยกุล)
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-04-13 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๕, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๕๗ เก็บถาวร 2022-12-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐ ข หน้า ๓, ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา เก็บถาวร 2022-12-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๕๘๙, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๑ ตอนที่ ๑๘๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๒, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๗