เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์)

มหาเสวกเอก เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) มีนามเดิมว่า ลออ สกุลไกรฤกษ์ (2 กรกฎาคม พ.ศ. 2417 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2499) อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 7 อดีตเสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอดีตประธานศาลฎีกา

มหาเสวกเอก
เจ้าพระยามหิธร
(ลออ ไกรฤกษ์)

ร.ว., ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ว.ภ., ว.ม.ล.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
ก่อนหน้า พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน จามรมาน)
ถัดไป เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร์ ณ สงขลา)
อธิบดีศาลฎีกา
ดำรงตำแหน่ง
31 สิงหาคม พ.ศ. 2461 – 11 ธันวาคม พ.ศ. 2462
ก่อนหน้า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
ถัดไป พระยากฤติกานุกรณ์กิจ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2417
เสียชีวิต 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 (81 ปี)
บิดา พระยาเพ็ชรรัตน์ (โมรา)
มารดา ท่านผู้หญิงตาล ไกรฤกษ์
คู่สมรส ท่านผู้หญิงกลีบ มหิธร
บุตร นายจ่ายวด (ปาณี ไกรฤกษ์)
หลวงจักรปาณีศรีศิลวิสุทธิ์ (วิสุทธิ ไกรฤกษ์)
ท่านผู้หญิง ดุษฎีมาลา มาลากุล
คุณหญิงศรี ไชยยศสมบัติ
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ

ประวัติแก้ไข

ลออ ไกรฤกษ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี แรม 4 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ ตรงกับวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2417 เวลา 8 นาฬิกา ณ ตำบลตึกแดง อำเภอคลองสาน จังหวัดธนบุรี เป็นบุตรคนที่ 4 ของพระยาเพ็ชรรัตน (โมรา) กับท่านตาล ไกรฤกษ์ สมรสกับกลีบ ธิดาหมื่น นรารักษ์ (ปิ่น บางยี่ขัน) ซึ่งเป็นเจ้าของสวนอยู่ที่บางยี่ขัน ธนบุรี มารดาชื่อหุ่น กำเนิดในสกุล สนธิรัตน์

ประวัติการศึกษาแก้ไข

ประวัติการรับราชการแก้ไข

ราชการพิเศษแก้ไข

 • กรรมการสอบความรู้เนติบัณฑิต
 • กรรมการชำระกฎหมายเก่า และรวบรวมร่างกฎหมายใหม่
 • สภานายกคนแรกของเนติบัณฑิตยสภา
 • กรรมการสภาการคลัง
 • กรรมการตรวจร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • กรรมการ ก.พ.
 • ประธาน อ.ก.พ. วิสามัญ

เกียรติยศแก้ไข

ลำดับบรรดาศักดิ์แก้ไข

 • 28 ธันวาคม พ.ศ. 2441 หลวงจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ ถือศักดินา ๖๐๐[2]
 • 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2442 พระจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์[3]
 • 20 มกราคม พ.ศ. 2446 พระยาจักรปาณีศรีศีลวิสุทธิ์ ถือศักดินา ๓๐๐๐[4]
 • พ.ศ. 2461 เจ้าพระยามหิธร บรมนริศรมหาสวามิภักดิ์ นิติพิทักษ์ธรรมพิศาล ราชเลขาธิการวิสุทธิคุณ ไกรฤกษ์กุลวิวัฒน์ ศรีรัตนตรัยสรณธาดา สุจริตาชวาธยาศัย อภัยพิริยบรากรมพาหุ ดำรงศักดินา 10,000[5]

ยศแก้ไข

 • - นายหมู่ใหญ่
 • 4 ธันวาคม พ.ศ. 2457 - นายหมวดโท[6]
 • 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457 - นายหมวดเอก[7]
 • 16 ธันวาคม พ.ศ. 2458 - นายกองตรี[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ชีวิตส่วนตัวแก้ไข

เจ้าพระยามหิธรท่านเป็นคนขรึม ๆ ซ่อนความรู้สึกและชอบฟังมากกว่าชอบพูด แต่เมื่อคราวจะต้องพูดก็พูดได้มากและพูดได้ดี ท่านเป็นคนช่างสังเกตและมีอารมณ์ขัน เป็นคนไม่สุรุ่ยสุร่าย ไม่ชอบมีหนี้สิน แต่มีความเอื้ออารีต่อบุตร ภรรยา ญาติพี่น้อง และเพื่อนฝูงตามอัตภาพ เป็นผู้ถือและปฏิบัติตามคติธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้อยู่ในศีลในสัตย์ เกลียดการทุจริตเบียดเบียนกันและเป็นผู้รักษาระเบียบประเพณีอย่างเคร่งครัด คุณสมบัติอันสำคัญยิ่งของท่านคือ มีความกตัญญูกตเวที ท่านไม่ลืมบุญคุณของผู้ที่อุปการะท่าน และพยายามตอบแทนทุกวิถีทางด้วยเหตุนี้ท่านจึงพยายามรับใช้สมเด็จกรมพระยาดำรงฯ กรมขุนศิริฯ สมเด็จพระมหาสมณะฯ และกรมหลวงราชบุรีฯ ทุกโอกาสที่ทำได้ และเมื่อกรมหลวงราชบุรีฯ สิ้นพระชนม์ก็ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงชักชวนสานุศิษย์ให้ตั้งกองกุศลขึ้นอุทิศถวายให้แก่พระองค์ท่าน ส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 – 6 – 7 ซึ่งได้ทรงชุบเกล้าฯ เลี้ยงท่านไว้ในราชการนั้น ท่านก็ได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เทิดทูนพระเกียรติและเคารพสักการะอยู่เป็นเนืองนิตย์ ท่านชอบเล่นกีฬา คือ แล่นเรือยนต์ เล่นเทนนิส กอล์ฟ ในสมัยท่านยังหนุ่มท่านชอบปีนเขา แต่เมื่อท่านมีอายุมากแล้วท่านก็ชอบเดินออกกำลังในตอนเช้า นอกจากนี้ท่านยังชอบอ่านหนังสือและสะสมของเก่า เช่น เครื่องสังคโลกและเครื่องลายคราม เป็นต้น

บุตรธิดาแก้ไข

เจ้าพระยามหิธร ได้สมรสกับท่านผู้หญิงกลีบ มหิธร โดยมีบุตรธิดาหลายคน อาทิ เช่น

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/D/809.PDF
 2. พระราชทานสัญญาบัตร
 3. พระราชทานสัญญาบัตร
 4. พระราชทานสัญญาบัตรขุนนาง
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเลื่อนกรม ตั้งพระองค์เจ้า และตั้งเจ้าพระยา, เล่ม 39, 19 พฤศจิกายน 2465, หน้า 324-328
 6. ประกาศเลื่อนยศเสือป่า (หน้า ๑๙๙๔)
 7. ประกาศเลื่อนยศเสือป่ากองพลหลวง (หน้า ๒๖๗๘)
 8. พระราชทานยศเสือป่า (หน้า ๒๒๙๒)
 9. รายพระนามและนาม
 10. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าและฝ่ายใน (หน้า ๒๙๓๑)
 11. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 12. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชรุจิ
 13. พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
 14. พระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา
 15. พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์