พรรคไทยรักไทย

(เปลี่ยนทางจาก ไทยรักไทย)

พรรคไทยรักไทย จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 เป็นพรรคการเมืองแรกที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง 23 คน นำโดย ดร.ทักษิณ ชินวัตร และ ได้รับชัยชนะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จนครบวาระ 4 ปี

พรรคไทยรักไทย
หัวหน้าจาตุรนต์ ฉายแสง (รักษาการ)
เลขาธิการวิเชษฐ์ เกษมทองศรี (รักษาการ)
ก่อตั้ง24 กรกฎาคม พ.ศ. 2541
ยุบ30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 (8 ปี 320 วัน)
ถัดไปพรรคพลังประชาชน
ที่ทำการเลขที่ 1770 (อาคารไอเอฟซีที)
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สี         สีน้ำเงิน และ สีแดง
เว็บไซต์
www.thairakthai.or.th
นโยบายไทยรักไทย หัวใจคือประชาชน
(พ.ศ. 2548)
คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อไทยทุกคน
(พ.ศ. 2544)
โฆษกนาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ปัจจุบันพรรคไทยรักไทย ถูกยุบตามคำวินิจฉัยใน คดียุบพรรค มีหัวหน้าพรรคคนสุดท้ายคือ จาตุรนต์ ฉายแสง

พรรคไทยรักไทยมีสมาชิกพรรคที่แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึงประมาณ 14 ล้านคน (14,394,404 คน)[1]

พรรคไทยรักไทย เป็นพรรคการเมืองแรก ที่ผู้สมัครได้รับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เกินกึ่งหนึ่งของจำนวน ส.ส.ทั้งหมด ในการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2548 โดยได้รับการเลือกตั้งถึง 376 ที่นั่ง จากจำนวนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร 500 ที่นั่ง เอาชนะพรรคคู่แข่งคือ พรรคประชาธิปัตย์ที่ได้เพียง 96 ที่นั่ง ทำให้เป็นพรรคการเมืองแรก ที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้สำเร็จ

การบริหารงานของ พรรคไทยรักไทย เป็นที่รับทราบโดยทั่วไป ในการเน้นนโยบายประชานิยมผ่านโครงการต่าง ๆ ที่เคยหาเสียงไว้ เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้าน โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการพักชำระหนี้เกษตรกร โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และ บ้านเอื้ออาทร แต่หลายโครงการมีปัญหาในการดำเนินการ และมีคำถามเรื่องความโปร่งใส และความพร้อมตรวจสอบ ซึ่งจนถึงปัจจุบันข้อกล่าวหาในเรื่องทุจริตต่างๆก็ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยในกระบวนการตรวจสอบที่เป็นกลาง

พรรคไทยรักไทย ถูกตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรค ด้วยมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เสียง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และ กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ถูกวินิจฉัยเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง เป็นเวลา 5 ปี ด้วยมติ 6 ต่อ 3 เสียง

คณะกรรมการบริหารพรรคแก้ไข

ชุดที่ขอจดทะเบียนพรรคการเมือง[2]แก้ไข

ชุดเดิม 119 คนแก้ไข

ชุดก่อนการยุบพรรคแก้ไข

อันดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1 จาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการหัวหน้าพรรค
2 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รองหัวหน้าพรรค
3 ไชยยศ สะสมทรัพย์ รองหัวหน้าพรรค
4 พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา รองหัวหน้าพรรค
5 เนวิน ชิดชอบ รองหัวหน้าพรรค
6 ประชา มาลีนนท์ รองหัวหน้าพรรค
7 พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองหัวหน้าพรรค
8 โภคิน พลกุล รองหัวหน้าพรรค
9 เยาวภา วงศ์สวัสดิ์ รองหัวหน้าพรรค
10 วันมูหะมัดนอร์ มะทา รองหัวหน้าพรรค
11 วิเชษฐ์ เกษมทองศรี รักษาการเลขาธิการพรรค
12 นายแพทย์ พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช รองเลขาธิการพรรค
13 ชานนท์ สุวสิน รองเลขาธิการพรรค
14 พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รองเลขาธิการพรรค
15 นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี โฆษกพรรค
16 กันตธีร์ ศุภมงคล กรรมการบริหารพรรค
17 จำลอง ครุฑขุนทด กรรมการบริหารพรรค
18 ประจวบ ไชยสาส์น กรรมการบริหารพรรค
19 พวงเพ็ชร ชุนละเอียด กรรมการบริหารพรรค
20 ลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ กรรมการบริหารพรรค
21 วิชิต ปลั่งศรีสกุล กรรมการบริหารพรรค
22 สุชัย เจริญรัตนกุล กรรมการบริหารพรรค
23 เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช กรรมการบริหารพรรค
24 อดิศร เพียงเกษ กรรมการบริหารพรรค
25 อดิศัย โพธารามิก กรรมการบริหารพรรค
26 อนุทิน ชาญวีรกูล กรรมการบริหารพรรค
27 เอกพร รักความสุข กรรมการบริหารพรรค
28 เกรียง กัลป์ตินันท์ กรรมการบริหารพรรค
29 ประชาธิปไตย คำสิงห์นอก กรรมการบริหารพรรค
30 ว่าที่ร้อยตรี ไพโรจน์ สุวรรณฉวี กรรมการบริหารพรรค
31 วิชัย ชัยจิตวณิชกุล กรรมการบริหารพรรค
32 ศักดิ์สยาม ชิดชอบ กรรมการบริหารพรรค
33 อรรถสิทธิ์ (คันคาย) ทรัพยสิทธิ์ กรรมการบริหารพรรค
34 ชาญชัย ปทุมารักษ์ กรรมการบริหารพรรค
35 พงษ์ศักดิ์ วรปัญญา กรรมการบริหารพรรค
36 พิมพา จันทร์ประสงค์ กรรมการบริหารพรรค
37 ลิขิต หมู่ดี กรรมการบริหารพรรค
38 ว่าที่ร้อยโท นายแพทย์ วัลลภ ยังตรง กรรมการบริหารพรรค
39 พรชัย เตชะไพบูลย์ กรรมการบริหารพรรค
40 อุดม ไกรวัตนุสสรณ์ กรรมการบริหารพรรค
41 ทศพล สังขทรัพย์ กรรมการบริหารพรรค
42 ปกรณ์ บูรณุปกรณ์ กรรมการบริหารพรรค
43 ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร กรรมการบริหารพรรค
44 มยุรา มนะสิการ กรรมการบริหารพรรค
45 วิสาร เตชะธีราวัฒน์ กรรมการบริหารพรรค
46 วีระกร คำประกอบ กรรมการบริหารพรรค
47 กฤษ ศรีฟ้า กรรมการบริหารพรรค
48 วีระ มุสิกพงศ์ กรรมการบริหารพรรค
49 สุธรรม แสงประทุม กรรมการบริหารพรรค
50 สุรเชษฐ์ ดวงสอดศรี กรรมการบริหารพรรค
51 หม่อมราชวงศ์ดำรงดิศ ดิศกุล กรรมการบริหารพรรค
52 ศันสนีย์ นาคพงศ์ กรรมการบริหารพรรค

ผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทย 23 คนแก้ไข

กลุ่มย่อยในพรรคแก้ไข

พรรคไทยรักไทย หลังรัฐประหารแก้ไข

ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2549 พรรคไทยรักไทย ได้คะแนนในระบบบัญชีรายชื่อถึง 18,993,073 เสียง และถูกกล่าวหาว่าจ้างพรรคการเมืองขนาดเล็กลงเลือกตั้ง โดยอ้างว่าพรรคต้องการหลีกเลี่ยงกฎร้อยละ 20 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงตั้งอนุกรรมการมาสอบ ซึ่งผลปรากฏว่ามีมูลทำให้พรรคไทยรักไทยอาจถูกยุบพรรคได้ และกำลังอยู่ในระหว่างการส่งศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรค

หลังการ รัฐประหาร 2549 ไม่นาน ดร.ทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย ซึ่งพำนักอยู่ที่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้ตัดสินใจลาออกจากหัวหน้าพรรค โดยส่งจดหมายซึ่งเขียนด้วยลายมือ โดยได้ชี้แจงสาเหตุถึงการลาออก และขอบคุณสมาชิกพรรคและผู้ให้การสนับสนุน

หลังจากที่หัวหน้าพรรคลาออกไม่นาน ความเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรค โดยเฉพาะผู้บริหารพรรค ต่างก็ตัดสินใจลาออก จากกรรมการบริหารพรรค สมาชิกพรรค ทันที มีการฟ้องร้องยุบพรรคไทยรักไทย มีการตรวจสอบเรื่องการทุจริต ซึ่งอาจมีผลทำให้กรรมการบริหารพรรคต้องเว้นวรรคทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ตุลาการรัฐธรรมนูญตัดสินให้ยุบพรรคไทยรักไทย พร้อมเพิกถอนสิทธิการเมืองกรรมการบริหารทั้ง 111 คน เป็นจำนวน 5 ปี เหตุที่เพิกถอนสิทธิเพียง 111 คนใน 119 คน เนื่องจากใน 8 คนที่เหลือมีการลาออกหรือสิ้นสภาพกรรมการฯ ก่อนการกระทำผิด ได้แก่ พระเปรมศักดิ์ เพียยุระ, นายเสนาะ เทียนทอง, นายฐานิสร์ เทียนทอง, นายลิขิต ธีรเวคิน, นายสฤต สันติเมทนีดล, นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์, นายกร ทัพพะรังสี และนางกอบกุล นพอมรบดี อดีต ส.ส.ราชบุรี ที่ถูกยิงเสียชีวิต[3][4]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "รายชื่อพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2550". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-06-02. สืบค้นเมื่อ 2007-06-02.
  2. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พรรคไทยรักไทย
  3. ทรท.ตายยกเข่ง! สั่งยุบพรรค-ตัดสิทธิ กก.บห.5 ปี 111 คน 30 พฤษภาคม 2550
  4. สั่งยุบพรรคไทยรักไทย ตัดสิทธิ์ กก.บริหารพรรค 111 คน Archived 2007-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 30 พฤษภาคม 2550

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′51″N 100°34′06″E / 13.747504°N 100.568268°E / 13.747504; 100.568268