สุภรณ์ อัตถาวงศ์

นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ หรือ แรมโบ้อีสาน นักการเมือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)

สุภรณ์ อัตถาวงศ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 เมษายน พ.ศ. 2507 (56 ปี)
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ประเทศไทย
พรรคการเมือง เพื่อไทย (พ.ศ. 2550–2561)
พรรคพลังประชารัฐ (พ.ศ. 2561–ปัจจุบัน)

สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ

ประวัติแก้ไข

สุภรณ์ อัตถาวงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2507 ที่อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เป็นบุตรของนายประวัติ-นางสุ้น อัตถาวงศ์ และเป็นน้องชายของนายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา การศึกษาระดับมัธยมต้นจากโรงเรียนครบุรี จบ มศ.5 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาเอก (กำลังศึกษา) สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตำแหน่งทางการเมืองแก้ไข

·       ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พลอากาศเอก สิทธิ  เศวตศิลา)

·       ผู้ช่วยดำเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นายมนตรี  ด่านไพบูลย์)

·      พ.ศ. 2544 , 2548  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา พรรคไทยรักไทย

·       พ.ศ.2545 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        (นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

·       พ.ศ. 2546  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

       (นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

·        พ.ศ. 2547  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

       (พลเอก ธรรมรักษ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา  รองนายกรัฐมนตรี)

·        พ.ศ. 2548   เลขานุการนายกรัฐมนตรี  (พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) 

·        พ.ศ. 2556 – 2557 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)


ตำแหน่งปัจจุบัน

·        พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)

·        ประธานสหกรณ์การเกษตรชาวไร่มันสำปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา

·        ประธานชมรมคนรักแผ่นดินบ้านเกิด

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/B/035/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย [ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ รวม ๗,๒๕๖ ราย