สถานีย่อย:ศาสนา


แก้ไข   

สถานีย่อยศาสนา

ศาสนา หมายถึง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ หรือหลักการ สถาบัน หรือประเพณี ที่เป็นที่เคารพ โดยทั่วไปแล้วอาจกล่าวได้ว่า ศาสนาเป็นสิ่งที่ควบคุม และประสานความสัมพันธ์ของมนุษย์ ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข หรือคือ หลักการและวิถีทางที่มนุษย์เลือกใช้ในการดำรงชีวิต

สำหรับประเทศไทย ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา โดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภ์ทุกศาสนา ศาสนาสำคัญ และมีคนนับถือมากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์


สุ่มบทความศาสนา | ศาสนาที่สำคัญ | หมวดหมู่ | หัวข้อที่สำคัญ
ดัชนี | คุณทำได้ | สถานีย่อยอื่น ๆ
แก้ไข   

สุ่มบทความศาสนา

ศาสนายูดาห์ เกิดก่อนคริสต์ศาสนาที่ดินแดนปาเลสไตน์ในประเทศอิสราเอล เป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่ยังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน มีพระเจ้าองค์เดียวกับ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม คือ พระยาห์เวห์ ศาสดา คือ โมเสส และคัมภีร์ทางศาสนา คือ โทราห์ หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า คัมภีร์ฮีบรู

พระเจ้าของศาสนายูดาห์นั้นไม่มีชื่อเรียกแต่ก็เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันกับศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม และศาสดาของศาสนานี้คือโมเสส ซึ่งโมเสสนั้นเป็นคนที่ได้รับการประทานบัญญัติ 10 ประการ มาจากพระยาห์เวห์ มาถึงแก่วงศ์วานอิสราเอลที่กำลังอพยพมาตั้งถิ่นฐานในแผ่นดินคานาอัน พระเยซูสรุปบัญญัติ 10 ประการนี้โดยย่อคือพระบัญญัติเอกในศาสนาคริสต์ด้วย แต่ด้วยความศรัทธาของชาวอิสราเอลยังคงยึดมั่นในความเป็นผู้นำของโมเสสอยู่ แต่ด้วยหลักในบัญญัติ 10 ประการ ที่กล่าวว่า ห้ามนับถือพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากพระยาห์เวห์ เมื่อโมเสสสิ้นชีวิตจึงไม่ได้รับการเคารพกราบไหว้ให้เท่าเทียมกับพระเจ้า เพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติ 10 ประการนั้น ดังนั้นภายหลังจึงถูกยอย่องให้เป็นศาสดาของศาสนานั่นเองอ่านต่อ...

สุ่มบทความศาสนาอื่น ๆ
แก้ไข   

ดัชนี

แก้ไข   

คุณทำได้


นี่คือส่วนหนึ่งที่ คุณทำได้

แก้ไข   

ศาสนาที่สำคัญ

แก้ไข   

หมวดหมู่

หมวดหมู่เกี่ยวกับ ศาสนา
คัมภีร์ศาสนา | ตำนาน | ประวัติศาสตร์ศาสนา | ปุราณวิทยา | วันสำคัญทางศาสนา | สถานที่ทางศาสนา | หลักธรรมของศาสนา


หมวดหมู่เกี่ยวกับ ศาสนาพุทธ
คัมภีร์ของศาสนาพุทธ | นิกายในศาสนาพุทธ | ศาสนาพุทธ | ประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธ | พระพุทธรูป | พิธีกรรมในศาสนาพุทธ | วรรณกรรมศาสนาพุทธ | วัตถุมงคลในศาสนาพุทธ | วันสำคัญทางศาสนาพุทธ | สถานที่ทางศาสนาพุทธ | หลักธรรมในศาสนาพุทธ | อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ


หมวดหมู่เกี่ยวกับ ศาสนาคริสต์
คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ | นิกายในศาสนาคริสต์ | บุคคลในศาสนาคริสต์ | ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ | วันสำคัญทางศาสนาคริสต์ | สถานที่ในคริสต์ศาสนา | หลักธรรมของศาสนาคริสต์ | เหตุการณ์สำคัญในพระคริสตธรรมคัมภีร์


หมวดหมู่เกี่ยวกับ ศาสนาอิสลาม
คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม | นิกายในศาสนาอิสลาม | บุคคลในศาสนาอิสลาม | ประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลาม | วันสำคัญทางศาสนาอิสลาม | สถานที่ทางศาสนาอิสลาม | หลักธรรมของศาสนาอิสลาม


หมวดหมู่เกี่ยวกับ ศาสนาฮินดู
คัมภีร์ของศาสนาฮินดู | เทพเจ้าฮินดู


หมวดหมู่เกี่ยวกับ ศาสนาอื่น ๆ
ศาสนาชินโต | ศาสนาโซโรอัสเตอร์ | ศาสนายูดาห์ | ศาสนาซิกข์

แก้ไข   

หัวข้อที่สำคัญ

แก้ไข   

สถานีย่อยอื่น ๆ