สถานีย่อย:ศาสนา

BahaismSymbol.PNG
Buddhism Symbol.png
ChristianitySymbol.PNG
Shuangxi Button.png
HinduismSymbol.PNG
IslamSymbol.PNG
JainismSymbol.PNG
JudaismSymbol.PNG
SikhismSymbol.PNG
Shinto torii icon gold.png
TaoismSymbol.PNG
ZoroastrianismSymbol.PNG


แก้ไข   

สถานีย่อยศาสนา

Religious syms.png

ศาสนา หมายถึง ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ หรือหลักการ สถาบัน หรือประเพณี ที่เป็นที่เคารพ โดยทั่วไปแล้วอาจกล่าวได้ว่า ศาสนาเป็นสิ่งที่ควบคุม และประสานความสัมพันธ์ของมนุษย์ ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข หรือคือ หลักการและวิถีทางที่มนุษย์เลือกใช้ในการดำรงชีวิต

สำหรับประเทศไทย ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา โดยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภ์ทุกศาสนา ศาสนาสำคัญ และมีคนนับถือมากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์


สุ่มบทความศาสนา | ศาสนาที่สำคัญ | หมวดหมู่ | หัวข้อที่สำคัญ
ดัชนี | คุณทำได้ | สถานีย่อยอื่น ๆ
แก้ไข   

สุ่มบทความศาสนา

Star of David.svg

ศาสนายูดาห์ เกิดก่อนคริสต์ศาสนาที่ดินแดนปาเลสไตน์ในประเทศอิสราเอล เป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ที่ยังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน มีพระเจ้าองค์เดียวกับ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม คือ พระยาห์เวห์ ศาสดา คือ โมเสส และคัมภีร์ทางศาสนา คือ โทราห์ หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า คัมภีร์ฮีบรู

พระเจ้าของศาสนายูดาห์นั้นไม่มีชื่อเรียกแต่ก็เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันกับศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม และศาสดาของศาสนานี้คือโมเสส ซึ่งโมเสสนั้นเป็นคนที่ได้รับการประทานบัญญัติ 10 ประการ มาจากพระยาห์เวห์ มาถึงแก่วงศ์วานอิสราเอลที่กำลังอพยพมาตั้งถิ่นฐานในแผ่นดินคานาอัน พระเยซูสรุปบัญญัติ 10 ประการนี้โดยย่อคือพระบัญญัติเอกในศาสนาคริสต์ด้วย แต่ด้วยความศรัทธาของชาวอิสราเอลยังคงยึดมั่นในความเป็นผู้นำของโมเสสอยู่ แต่ด้วยหลักในบัญญัติ 10 ประการ ที่กล่าวว่า ห้ามนับถือพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากพระยาห์เวห์ เมื่อโมเสสสิ้นชีวิตจึงไม่ได้รับการเคารพกราบไหว้ให้เท่าเทียมกับพระเจ้า เพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติ 10 ประการนั้น ดังนั้นภายหลังจึงถูกยอย่องให้เป็นศาสดาของศาสนานั่นเองอ่านต่อ...

สุ่มบทความศาสนาอื่น ๆ
แก้ไข   

ดัชนี

แก้ไข   

คุณทำได้

Clipboard.svg

นี่คือส่วนหนึ่งที่ คุณทำได้

แก้ไข   

ศาสนาที่สำคัญ

แก้ไข   

หมวดหมู่

หมวดหมู่เกี่ยวกับ ศาสนา
คัมภีร์ศาสนา | ตำนาน | ประวัติศาสตร์ศาสนา | ปุราณวิทยา | วันสำคัญทางศาสนา | สถานที่ทางศาสนา | หลักธรรมของศาสนา


หมวดหมู่เกี่ยวกับ ศาสนาพุทธ
คัมภีร์ในศาสนาพุทธ | นิกายในศาสนาพุทธ | ศาสนาพุทธ | ประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธ | พระพุทธรูป | พิธีกรรมในศาสนาพุทธ | วรรณกรรมศาสนาพุทธ | วัตถุมงคลในศาสนาพุทธ | วันสำคัญทางศาสนาพุทธ | สถานที่ทางศาสนาพุทธ | หลักธรรมในศาสนาพุทธ | อภิธานศัพท์ศาสนาพุทธ


หมวดหมู่เกี่ยวกับ ศาสนาคริสต์
คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ | นิกายในศาสนาคริสต์ | บุคคลในศาสนาคริสต์ | ประวัติศาสตร์ศาสนาคริสต์ | วันสำคัญทางศาสนาคริสต์ | สถานที่ในคริสต์ศาสนา | หลักธรรมของศาสนาคริสต์ | เหตุการณ์สำคัญในพระคริสตธรรมคัมภีร์


หมวดหมู่เกี่ยวกับ ศาสนาอิสลาม
คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม | นิกายในศาสนาอิสลาม | บุคคลในศาสนาอิสลาม | ประวัติศาสตร์ศาสนาอิสลาม | วันสำคัญทางศาสนาอิสลาม | สถานที่ทางศาสนาอิสลาม | หลักธรรมของศาสนาอิสลาม


หมวดหมู่เกี่ยวกับ ศาสนาฮินดู
คัมภีร์ของศาสนาฮินดู | เทพเจ้าฮินดู


หมวดหมู่เกี่ยวกับ ศาสนาอื่น ๆ
ศาสนาชินโต | ศาสนาโซโรอัสเตอร์ | ศาสนายูดาห์ | ศาสนาซิกข์

แก้ไข   

หัวข้อที่สำคัญ

แก้ไข   

สถานีย่อยอื่น ๆ