สถานีย่อย:วิทยุสมัครเล่น

ยินดีต้อนรับสู่ สถานีย่อยวิทยุสมัครเล่น
สารานุกรม ที่นักวิทยุสมัครเล่นทุกคนร่วมสร้างได้
เริ่มสร้าง มิถุนายน 2549 ย้ายจาก www.hamradio.in.th
มาที่
รวมบทความวิทยุสมัครเล่น
ข้อมูลสถานี Echolink ทั่วประเทศ


วิทยุสมัครเล่น (amateur radio หรือ ham radio) คืองานอดิเรกอย่างหนึ่งของผู้ที่มีความสนใจในการติดต่อสื่อสารด้วยการส่งคลื่นวิทยุติดต่อกัน เพื่อการศึกษา เพื่อการให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน หรือเพื่อพักผ่อนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นักวิทยุสมัครเล่นมักเรียกตัวเองว่า ham

ประวัติวิทยุสมัครเล่นไทย

กิจการวิทยุสมัครเล่นเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นเวลาหลายสิบปี จากการบอกกล่าวของนักวิทยุสมัครเล่นรุ่นแรกเล่าว่าได้มีมากว่า 60 ปีแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจจากทั้งประชาชนทั่วไปและจากรัฐบาลเท่าไรนัก แต่เมื่อเวลาผ่านมา ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 ก็ได้มีการก่อตั้งสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Radio Amateur Society of Thailand มีชื่อย่อว่า RAST ขึ้น นับเวลาประมาณกว่า 40 ปีที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปและได้รับความสนใจมากขึ้นเป็นลำดับ โดยที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

"เพื่อเป็นสมาคมของนักวิทยุสมัครเล่นที่มิใช่เพื่อการค้า แต่รวมกันเพื่อส่งเสริมความสนใจเกี่ยวกับการทดลองวิทยุเพื่อความก้าวหน้าทางศิลปการวิทยุ และผดุงไว้ซึ่งชื่อเสียงของนักวิทยุสมัครเล่น ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง"

กำหนดการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2555

เหตุการณ์เดือนนี้


เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5
E22URJ E27HJO HS3XHP HS4YBK E22YYJ
เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9
HS6ZGT E29EAV E29YLG E23APK

ข้อมูลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554


สถานีย่อยวิทยุสมัครเล่น ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เรื่องราว ต่างๆ เกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย รวมทั้งประวัติศาสตร์ ความเป็นมาในอดีต โดยนักวิทยุสมัครเล่นช่วยกันสร้าง ช่วยกันเขียน และเพื่อบันทึกไว้ เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ของกิจการวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย


เชื่อมโยง :
รายชื่อนี้