สัญญาณเรียกขาน

ในวิทยุกระจายเสียง และการสื่อสารวิทยุ สัญญาณเรียกขาน (Call sign) หมายถึงชื่อเฉพาะที่กำหนดให้สำหรับสถานีส่ง ซึ่งในบางประเทศอาจใช้เป็นชื่อของสถานีที่ส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงด้วย สัญญาณเรียกขานนั้นจะถูกกำหนดโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ และกำหนดตามข้อบังคับวิทยุบัญญัติโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และใช้บังคับกับประเทศที่เป็นสมาชิกทั้งหมด รวมทั้งประเทศไทยด้วย ได้กำหนดให้สถานีวิทยุดังต่อไปนี้ต้องมีสัญญาณเรียกขานระหว่างประเทศตามที่กำหนดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

 1. สถานีวิทยุที่ให้บริการติดต่อสาธารณะระหว่างประเทศ
 2. สถานีวิทยุซึ่งอาจทำให้เกิดการรบกวนอย่างรุนแรงเกินพื้นที่ของประเทศซึ่งสถานีนั้นตั้งอยู่
 3. สถานีวิทยุสมัครเล่น

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ กำหนดให้ประเทศไทยใช้สัญญาณเรียกขานด้วยอักษรโรมัน เรื่มตั้งแต่ "HSA" จนถึง "HSZ" และ "E2A" จนถึง "E2Z"

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แก้ไข

สำหรับสัญญาณเรียกขานที่มีการใช้ในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทยในอดีต มีดังนี้

*ยังไม่ทราบการยกเลิกการใช้สัญญาณเรียกขานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ว่าเกิดขึ้นตอนไหน*

สำหรับสัญญาณเรียกขานที่มีการใช้ในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในประเทศกัมพูชา มีดังนี้

วิทยุการบินแก้ไข

วิทยุการเดินเรือแก้ไข

วิทยุสมัครเล่นแก้ไข

สำหรับกรณีที่เป็นสถานีวิทยุสมัครเล่นกำหนดให้มีคำนำหน้าสัญญาณเรียกขานของประเทศไม่เกิน 2 ตัวอักษรแล้วตามด้วยตัวเลขเพื่อระบุว่าอยู่ในเขตพื้นที่ใดของประเทศ สุดท้ายจะมีอักษรเรียงลำดับตั้งแต่ 1 - 3 ตัว รวมทั้งหมดสัญญาณเรียกขานสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย จะมีไม่เกิน 6 หลัก ดังนี้

การถอดรหัสแก้ไข

 • "HS" หรือ "E2" ระบุว่าเป็นสถานีวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย
 • n หมายถึงตัวเลข 0 - 9 ระบุว่าเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่อยู่ในเขตพื้นที่ใดของประเทศไทย
 • XXX ระบุว่าเป็นอักษรโรมัน 1, 2 หรือ 3 ตัว โดยกำหนดว่า
 1. อักษรโรมัน 1 ตัว ใช้สำหรับบุคคลสำคัญของประเทศ
 2. อักษรโรมัน 2 ตัว ใช้เรียงตามลำดับจาก BB ถึง ZZ โดยเว้นอักษร AA ถึง AZ จำนวน 26 ลำดับ เพื่อสำรองให้สถานีพิเศษ เช่น สถานนีควบคุมข่ายประจำจังหวัด สถานีของชมรมหรือสมาคม (Club Station) และสถานีชั่วคราวเฉพาะกิจ ยกเว้นอักษร "CQ" และ "HS"
 3. อักษรโรมัน 3 ตัว ใช้เรียงตามลำดับจาก AAA ถึง ZZZ ยกเว้น DDD, QAA-QZZ, SOS และ TTT

เกร็ดแก้ไข

 • มีการปรับการกำหนดเขตพื้นที่ใหม่ เนื่องจากบางเขตสัญญาณเรียกขานไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทำให้เลขเขตไม่สามารถใช้บอกเขตพื้นที่ได้ตรงตามข้อกำหนดเดิม
 • การกำหนดสัญญาณเรียกขานให้กับนักวิทยุสมัครเล่นชาวต่างชาติ ที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทยในกลุ่ม HS0ZAA - HS0ZZZ ยกเว้น HS0ZAC
 • มีการกำหนดอักษรโรมัน 3 ตัวในกลุ่ม QAA - QZZ ยกเว้นอักษรที่ตรงกับรหัสคิว (Q Code)