สถานีย่อย:คณิตศาสตร์

แก้ไข   

สถานีย่อยคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มุ่งค้นคว้าเกี่ยวกับโครงสร้างนามธรรมที่ถูกกำหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ เรามักนิยามโดยทั่วไปว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบ โครงสร้าง การเปลี่ยนแปลง และปริภูมิ

คำว่า "คณิตศาสตร์" มาจากภาษาสันสกฤตคำว่า คณิต (गणित gaṇita จากรากคำ गण् gaṇ แปลว่าการนับหรือคำนวณ) และ ศาสตร์ (शास्त्र śāstra แปลว่าความรู้หรือการศึกษา) ซึ่งรวมกันมีความหมายโดยทั่วไปว่า การศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณ หรือ วิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณ คำนี้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า mathematics มาจากคำภาษากรีก μάθημα (máthema) แปลว่า "วิทยาศาสตร์, ความรู้, และการเรียน" และคำว่า μαθηματικός (mathematikós) แปลว่า "รักที่จะเรียนรู้"


บทความยอดเยี่ยมเดือนนี้ | ภาพยอดเยี่ยมเดือนนี้ | รู้ไหมว่า... | ข่าวคณิตศาสตร์
หัวข้อที่สำคัญ | หมวดหมู่ | คุณทำได้ | คณิตศาสตร์ในโครงการวิกิมีเดียอื่น ๆ | สถานีย่อยอื่น ๆ
แก้ไข   

บทความยอดเยี่ยมเดือนนี้

ระบบพิกัดคาร์ทีเซียนสองมิติ
ระบบพิกัดคาร์ทีเซียนสองมิติ

พิกัด หมายถึง ค่าของตัวเลขที่ใช้อธิบายตำแหน่งของจุดบนระนาบหรือปริภูมิ ตัวอย่างเช่น ระดับความสูงจากน้ำทะเลก็เป็นพิกัดอย่างหนึ่งที่อธิบายตำแหน่งของจุดเหนือระดับพื้นผิวโลก ส่วนระบบพิกัดคือวิธีการอย่างเป็นระบบที่มีการให้ค่าคู่อันดับหรือสามสิ่งอันดับแทนตำแหน่งของแต่ละจุดบนระนาบหรือปริภูมิ ซึ่งคู่อันดับหรือสามสิ่งอันดับหนึ่งชุดจะหมายถึงตำแหน่งเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น ดังตัวอย่าง สามสิ่งอันดับที่ประกอบด้วย ละติจูด ลองจิจูด และอัลติจูด (ระดับความสูง) เป็นระบบพิกัดที่ใช้ระบุตำแหน่งของจุดเหนือพื้นผิวโลก

พิกัดอาจนิยามได้ในบริบททั่วไป เช่น ถ้าหากเราไม่สนใจความสูง ดังนั้นละติจูดและลองจิจูดจึงสามารถเป็นระบบพิกัดเหนือพื้นผิวโลกก็ได้ โดยสมมติให้โลกมีรูปร่างใกล้เคียงทรงกลม พิกัดเช่นนี้เป็นสิ่งสำคัญในดาราศาสตร์ ซึ่งใช้สำหรับอธิบายตำแหน่งของเทหวัตถุบนท้องฟ้าโดยไม่สนใจระยะทาง อ่านต่อ...


บทความยอดเยี่ยมก่อนหน้านี้: รูปหกเหลี่ยม - จำนวนฟีโบนัชชี - เกล็ดหิมะค็อค
ที่เก็บถาวร
แก้ไข   

ภาพยอดเยี่ยมเดือนนี้

ต้นไม้แฟรกทัลเป็นต้นไม้ที่มีส่วนประกอบที่คล้ายตัวเองไม่รู้จบ
ที่เก็บถาวร
แก้ไข   

หมวดหมู่

แก้ไข   

รู้ไหมว่า...


ที่เก็บถาวร
แก้ไข   

ข่าวคณิตศาสตร์


แก้ไข   

หัวข้อที่สำคัญ

ทั่วไป รากฐานของคณิตศาสตร์ ทฤษฎีจำนวน วิยุตคณิตคณิตวิเคราะห์ พีชคณิต เรขาคณิต และ ทอพอโลยี คณิตศาสตร์ประยุกต์
แก้ไข   

คุณทำได้


นี่คือส่วนหนึ่งที่ คุณทำได้

ดูเพิ่มที่ โครงการวิกิคณิตศาสตร์
แก้ไข   

คณิตศาสตร์ในโครงการวิกิมีเดียอื่น ๆ

วิกิพจนานุกรม
หาความหมาย
วิกิคำคม
คำคม
วิกิตำรา
หนังสือ
วิกิซอร์ซ
ค้นแหล่งเอกสาร
วิกิข่าว
เนื้อหาข่าว
คอมมอนส์
ภาพและสื่อ
แก้ไข   

สถานีย่อยอื่น ๆ