บทความนี้เกี่ยวกับปริมาณทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ สำหรับความหมายอื่น ดูที่ เวกเตอร์ (แก้ความกำกวม)

เวกเตอร์ (อังกฤษ: vector) เป็นปริมาณในทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะไม่เหมือนกับ สเกลาร์ ซึ่งเป็นจำนวนที่มีทิศทาง เวกเตอร์มีการใช้กันในหลายสาขานอกเหนือจากทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะในทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ และเคมี เช่น การกระจัด

แบบจำลองเวกเตอร์ในหลายทิศทาง

อ้างอิงแก้ไข

http://www.omniboxes.com/?type=sc&ts=1438773744&z=30cf23bdf3b18539d4f8046gcz8c6b8m2m2cfmdzcc&from=tti&uid=WDCXWD5000AACS-00G8B1_WD-WCAUK062996129961