ละติจูด (อังกฤษ: latitude) แทนด้วยอักษรกรีก φ เป็นพิกัดที่ใช้บอกตำแหน่งบนพื้นโลกและแบ่งเขตสภาวะอากาศโดยวัดจากเส้นศูนย์สูตร พิกัดที่ใช้คู่กัน คือ ลองจิจูด พื้นที่ที่มีพิกัดละติจูดต่างกัน จะมีภูมิอากาศ (climate) และสภาพอากาศ (weather) ต่างกัน โดยแบ่งเป็น 3 เขตหลัก ได้แก่ เขตร้อน เขตอบอุ่น และเขตหนาว

เส้นขนานละติจูด (Parallels of Latitude) เป็นเส้นสมมติที่วางตามแนวนอนของโลก และยังมีเส้นที่วางตัวตามแนวนอนของโลกตามระดับความสูงกว่าหรือต่ำกว่า ซึ่งเส้นขนานของเส้นละติจูดเหล่านี้จะเป็นเส้นที่วางขนานกับเส้นขนานละติจูดที่อยู่บริเวณตรงกลางหรือเรียกว่า เส้นศูนย์สูตร หรือ เส้นอิเควเตอร์ (Equator) ละติจูดมีค่าตั้งแต่ 0 องศาที่เส้นศูนย์สูตร ไปจนถึง 90 องศาที่บริเวณขั้วโลก (นับเป็น 90 องศาเหนือหรือ 90 องศาใต้) เนื่องจากเป็นการวัดมุมจากจุดสมมติที่เส้นศูนย์สูตรไปยังจุดขั้วโลกที่ 90 องศา[1]

ดูเพิ่ม

แก้
  1. Prosoftgps. "ละติจูด, ลองจิจูด กับการบอกพิกัดทางภูมิศาสตร์". สืบค้นเมื่อ 21 December 2020.