ทฤษฎีกรุป (อังกฤษ: Group theory) เป็นสาขาของคณิตศาสตร์ซึ่งศึกษาโครงสร้างที่เรียกว่ากรุป กรุปเป็นแนวคิดสำคัญที่ปรากฏในพีชคณิตนามธรรมทุกสาขา

ทฤษฎีกรุปใช้ในคณิตศาสตร์และยังมีการประยุกต์ใช้ในทั้งฟิสิกส์และเคมี การจัดแบ่งประเภทของกรุปจำกัดอย่างง่ายซึ่งเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1983 นั้น ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ประการหนึ่งของคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 20[1]

ประวัติ แก้

ทฤษฎีกรุปมีรากฐานมาจากสามแขนง คือ ทฤษฎีสมการพีชคณิต ทฤษฎีจำนวน และ เรขาคณิต นักคณิตศาสตร์เช่น ลากร็องฌ์ อาเบล และ กาลัว เป็นนักคณิตศาสตร์กลุ่มแรก ๆ ที่ศึกษาเรื่องกรุป

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. Elwes, Richard (December 2006), "An enormous theorem: the classification of finite simple groups", Plus Magazine (41)