รากฐานของคณิตศาสตร์

รากฐานของคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ตามข้างล่างนี้

  1. อนิยาม (Undefined Terms) หมายถึง คำหรือข้อความที่มีการตกลงกันว่าไม่ต้องให้ความหมาย หรือคำจำกัดความ แต่เข้าใจตรงกัน
  2. นิยาม (Defined Terms) หมายถึง คำหรือข้อความที่มีการตกลงกัน่ต้องให้ความหมาย เพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
  3. สัจพจน์ (Axiom/Postulate) หมายถึง ข้อความที่เป็นจริงไม่ต้องพิสูจน์ ได้รับการยอมรับและนำไปพิสูจน์ข้อความอื่นๆได้
  4. ทฤษฎีบท (Theorem) หมายถึง ข้อความที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นจริงโดยพิสูจน์ด้วยอนิยาม นิยาม หรือสัจพจน์ ซึ่งสมเหตุสมผล