ส่วนหนึ่งของ
ศาสนาพุทธ

Dhamma Cakra.svg สถานีวิกิย่อย


Dharmacakra flag (Thailand).svg
ประวัติศาสนาพุทธ

ศาสดา

พระโคตมพุทธเจ้า
(พระพุทธเจ้า)

จุดมุ่งหมาย
นิพพาน
พระรัตนตรัย

พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์

หลักปฏิบัติ
ศีล · สมาธิ · ปัญญา
สมถะ · วิปัสสนา
บทสวดมนต์
คัมภีร์
พระไตรปิฎก
พระวินัยปิฎก · พระสุตตันตปิฎก · พระอภิธรรมปิฎก
หลักธรรม
ไตรลักษณ์ · อริยสัจ 4 · มรรค 8 · ปฏิจจสมุปบาท · มงคล 38
นิกาย
เถรวาท · มหายาน · วัชรยาน
สังคม
ปฏิทิน · บุคคล · วันสำคัญ · ศาสนสถาน
การจาริกแสวงบุญ
สังเวชนียสถาน ·
การแสวงบุญในพุทธภูมิ
ดูเพิ่มเติม
คำศัพท์
หมวดหมู่ศาสนาพุทธ

ไตรสิกขา แปลว่า สิกขา 3 หมายถึงข้อสำหรับศึกษา, การศึกษาข้อปฏิบัติที่พึงศึกษา, การฝึกฝนอบรมตนในเรื่องที่พึงศึกษา 3 อย่างคือ

  1. อธิสีลสิกขา (Social Strengths) คือศึกษาเรื่องศีล การอบรมกายวาจาให้ถูกต้องตามหลักจุลศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล
  2. อธิจิตตสิกขา (Temperance Strengths) คือศึกษาเรื่องจิต การอบรมจิตให้สงบเป็นขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ ด้วยการเจริญสมถกรรมฐาน
  3. อธิปัญญาสิกขา (Cognitive Strengths) คือศึกษาเรื่องปัญญา ศึกษาหาความรู้(สุตตามยปัญญา) การคิดด้วยโยนิโสมนสิการ(จินตามยปัญญา) การเจริญภาวนาวิปัสสนากรรมฐาน (ภาวนามยปัญญา)