รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg
ตรากระทรวง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อธิรัฐ รัตนเศรษฐ

ตั้งแต่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566
กระทรวงคมนาคม
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
รายงานต่อนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งวิลาศ โอสถานนท์
สถาปนา20 สิงหาคม พ.ศ. 2484
เว็บไซต์Ministry of Transport

รายนามแก้ไข

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   พันตรี วิลาศ โอสถานนท์ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2484 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
2   นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
3   สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
คณะทหารแห่งชาติ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
4   หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
5   หลวงคหกรรมบดี (ชม จารุรัตน์) 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
6   พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
7   ปฐม โพธิ์แก้ว 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492 11 มกราคม พ.ศ. 2494
8   ร้อยเอก ประเสริฐ สุดบรรทัด 16 มกราคม พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
9
(1)
  พลเรือตรี หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส) 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
10
(1)
  พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
9
(2)
  พลเรือตรี หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส) 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
10
(2)
  พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 2 สิงหาคม พ.ศ. 2497
11   พลเอก ไสว ไสวแสนยากร 2 สิงหาคม พ.ศ. 2497 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
12   จอมพลอากาศ เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 10 สิงหาคม พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
13   พลเอก พงษ์ ปุณณกันต์ 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
14
(1,2)
  พลเรือตรี จรูญ เฉลิมเตียรณ 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
15   พลเอก เนตร เขมะโยธิน 8 เมษายน พ.ศ. 2501 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501
16
(1,2)
  พลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
17   อุทัย วุฒิกุล 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
18   พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
19   ศรีภูมิ ศุขเนตร 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
20   อุทัย พิมพ์ใจชน 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
21   ร้อยโท สมศาสตร์ รัตนสัค 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
22   เรืออากาศตรี บุญยง วัฒนพงศ์ 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
23   อนันต์ ฉายแสง 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 8 มกราคม พ.ศ. 2519
24
(1)
  ประทวน รมยานนท์ 8 มกราคม พ.ศ. 2519 12 มกราคม พ.ศ. 2519
25
(1)
  บุญเกิด หิรัญคำ 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
26
(1)
  ประชุม รัตนเพียร 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
25
(2)
  บุญเกิด หิรัญคำ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
26
(2)
  ประชุม รัตนเพียร 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
27   พลเรือตรี สนอง นิสาลักษณ์ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
28   ประสงค์ สุขุม 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
29   ประสิทธิ์ ณรงค์เดช 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
30   พลอากาศเอก ประสงค์ คุณะดิลก 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
31   พลเรือเอก อมร ศิริกายะ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
32   พลเอก เทพ กรานเลิศ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
33   พันเอก พล เริงประเสริฐวิทย์ 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 22 มกราคม พ.ศ. 2524
34   นาวาอากาศโท ทินกร พันธุ์กระวี 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 11 มีนาคม พ.ศ. 2524
35   ยศ อินทรโกมาลย์สุต 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 4 มีนาคม พ.ศ. 2524
36   ร้อยตำรวจโท ชาญ มนูธรรม 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
37   ชุมพล ศิลปอาชา 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
38   วีระ มุสิกพงศ์ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
39   มนตรี พงษ์พานิช 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
40   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญเทียม เขมาภิรัตน์ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
26
(3)
  ประชุม รัตนเพียร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
41   พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
42   สุรพันธ์ ชินวัตร 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
43   นิคม แสนเจริญ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
24
(2)
  ประทวน รมยานนท์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
44
(1)
  เอนก ทับสุวรรณ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
45
(1)
  สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
24
(3)
  ประทวน รมยานนท์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
46   เจริญ เชาว์ประยูร 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
45
(2)
  สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
47
(1)
  หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
48   พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
49   พลอากาศเอก สุเทพ เทพรักษ์ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
50   เสนาะ เทียนทอง 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
45
(3)
  สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
51   กำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
47
(2)
  หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
52   จรัส พั้วช่วย 29 กันยายน พ.ศ. 2535 12 ตุลาคม พ.ศ. 2537
53   ไสว พัฒโน 29 กันยายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2536
54   ทวี ไกรคุปต์ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537
55
(1)
  สมศักดิ์ เทพสุทิน 29 กันยายน พ.ศ. 2535 15 กันยายน พ.ศ. 2536
44
(2)
  เอนก ทับสุวรรณ 23 กันยายน พ.ศ. 2536 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
56
(1)
  พินิจ จารุสมบัติ 23 กันยายน พ.ศ. 2536 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
57   คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
58   ศาสตราจารย์พิเศษ เดช บุญ-หลง 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
59   สมบัติ อุทัยสาง 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
60
(1)
  พีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธ์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
55
(2)
  สมศักดิ์ เทพสุทิน 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
61
(1)
  ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 15 มิถุนายน พ.ศ. 2539
60
(2)
  พีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธ์ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 -
62   พิมพา จันทร์ประสงค์ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 14 สิงหาคม พ.ศ. 2539
61
(2)
  ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
63   ดิเรก เจริญผล 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
64   อร่าม โล่ห์วีระ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
55
(3)
  สมศักดิ์ เทพสุทิน 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
56
(2)
  พินิจ จารุสมบัติ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
65   สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
66   ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
67   สนธยา คุณปลื้ม 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 11 เมษายน พ.ศ. 2543
68   เผดิมชัย สะสมทรัพย์ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
69   โชคสมาน สีลาวงษ์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 24 มิถุนายน พ.ศ. 2542
70   อิทธิ ศิริลัทธยากร 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 6 มกราคม พ.ศ. 2544
71   ไชยา สะสมทรัพย์ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 6 มกราคม พ.ศ. 2544
72   จองชัย เที่ยงธรรม 11 เมษายน พ.ศ. 2543 6 มกราคม พ.ศ. 2544
73   ประชา มาลีนนท์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
74   พงศกร เลาหะวิเชียร 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 4 มีนาคม พ.ศ. 2545
75   นิกร จำนง 5 มีนาคม พ.ศ. 2545 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
76   พิเชษฐ สถิรชวาล 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
77   วิเชษฐ์ เกษมทองศรี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
78   รองศาสตราจารย์พิเศษ อดิศร เพียงเกษ 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
79   ภูมิธรรม เวชยชัย 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
80   พลเอก ชัยนันท์ เจริญศิริ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
81   สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
82   ทรงศักดิ์ ทองศรี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
83   อนุรักษ์ จุรีมาศ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
84   โสภณ ซารัมย์ 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
85   วราวุธ ศิลปอาชา 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
86   ประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 14 มกราคม พ.ศ. 2553
87
(1)
  เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
88   สุชาติ โชคชัยวัฒนากร 15 มกราคม พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
87
(2)
  เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร 14 มกราคม พ.ศ. 2554 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
89   พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
90   กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
91   รองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
92   พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
93   ประเสริฐ จันทรรวงทอง 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
94   พ้อง ชีวานันท์ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
95   อาคม เติมพิทยาไพสิฐ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
96   ออมสิน ชีวะพฤกษ์ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
97   พิชิต อัคราทิตย์ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
98   ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
99   ถาวร เสนเนียม 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
100   วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 18 มกราคม พ.ศ. 2566
101   อธิรัฐ รัตนเศรษฐ 10 กรกฎาคม พ.ศ.​ 2562 ปัจจุบัน​

ดูเพิ่มแก้ไข