ผู้ใช้:AODcybercom/หนังสือ/โลกของเรา

หัวเรื่อง
กรุณาเลือกภาพหน้าปกที่เหมาะสมสำหรับหนังสือนี้ ดูคำแนะนำเพิ่มที่ "แม่แบบ:Saved book"
หนังสือผู้ใช้นี้ เป็นการรวบรวมบทความวิกิพีเดียที่สร้างโดยผู้ใช้ ซึ่งสามารถบันทึกได้ง่าย สามารถเรนเดอร์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถสั่งซื้อเป็นหนังสือตีพิมพ์ ถ้าคุณเป็นผู้สร้างหนังสือนี้และต้องการความช่วยเหลือ ดูเพิ่มที่ วิธีใช้:หนังสือ (คำแนะนำทั่วไป) และ โครงการหนังสือวิกิพีเดีย (คำถามและความช่วยเหลือ)

[ ดาวน์โหลด PDF ] [ เปิดในตัวสร้างหนังสือ ] [ สั่งซื้อหนังสือตีพิมพ์ ]


[ ปรับปรุงล่าสุด ]


โลกของเรา

แก้

สิ่งรอบตัวเรา

แก้
ขั้นตอนวิธี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ทรัพย์สินทางปัญญา
ลิขสิทธิ์
โครงสร้างข้อมูล
วิศวกรรมก่อสร้าง
สะพาน
สะพาน–อุโมงค์
สะพานแขวน
อัตราส่วนของปัวซอง
ทรัส
ผู้ใช้:Phromkham/กระบะทราย/การเคลื่อนที่ (ฟิสิกส์)
กลศาสตร์
กลศาสตร์ควอนตัม
กลศาสตร์แบบลากรองจ์
การเคลื่อนที่ (ฟิสิกส์)
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
การได้เปรียบเชิงกล
กาลักน้ำ
ความเค้น
คาน (กลศาสตร์)
งาน (ฟิสิกส์)
ชีวกลศาสตร์
พลังงานกล
มวลลดทอน
มอดุลัสของยัง
โมดูลัสของแรงเฉือน
โมเมนต์ความเฉื่อย
โมเมนตัม
รอก
แรงคู่ควบ
แรงหนีศูนย์กลาง
ลิ่ม
สถิตยศาสตร์
แรงแม่เหล็กไฟฟ้า
ความโน้มถ่วง
แรง
ฟิสิกส์
วิศวกรรมศาสตร์
ทฤษฎีการคำนวณ
ทฤษฎีความซับซ้อนในการคำนวณ
ผังงาน
ฐานความรู้
FAQ
ดีสแลม
ภววิทยา (วิทยาการสารสนเทศ)
วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์
สากลวิวัตน์และเทศวิวัตน์
ส่วนต่อประสานสมองกับคอมพิวเตอร์
Code division multiple access
Self-Archiving
กระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
การเขียน
การได้ยิน
การประชาสัมพันธ์
การแปล
การสื่อสาร
การพิมพ์
การสื่อสารภายในบุคคล
การสื่อสารมวลชน
การสื่อสารระหว่างบุคคล
การสื่อสารไร้สาย
การสื่อสารสนามใกล้
ข่าว
คำถาม
เครือข่ายการปฏิบัติ
การโฆษณา
จดหมาย
จดหมายลูกโซ่
ซูม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นิทรรศการ
นิเทศศาสตร์
บริการสารสั้น
บัตรโทรศัพท์ทีโอที
ป้าย
เพะชะคุชะ
แพ็กเกตสวิตชิง
โรคกลัวตกกระแส
ลายมือชื่อ
วัจนภาษา
ไวเบอร์
ส.ค.ส.
สถานีวิทยุกระจายเสียง
สายตรงมอสโก–วอชิงตัน
สื่อสังคม
อัญพจน์
ไอโฟน 4
ไอโฟน 4เอส
พฤติกรรม
การโกหก
การข่มเหงรังแก
การเชื่อฟัง
การปรับตัว (จิตวิทยา)
การลองผิดลองถูก
การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
ทอมบอย
แรงกดดันจากคนรอบข้าง
ชีวิต
สิ่งมีชีวิตนอกโลก
ความตาย
ความหมายของชีวิต
เวชศาสตร์ชะลอวัย
สิ่งมีชีวิต
การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค
ชีววิทยา
ที่ดินในสภาพธรรมชาติ
ธรณีวิทยา
นิเวศวิทยา
แบคทีเรีย
ปริภูมิ
พลังงาน
พืช
โพรแคริโอต
โพรทิสต์
ภูมิอากาศ
ยูแคริโอต
ระบบนิเวศ
โลก (ดาวเคราะห์)
วิทยาศาสตร์โลก
เวลา
ไวรัส
สสาร
สัตว์
สัตว์ป่า
เห็ดรา
อนาคตของโลก
อาร์เคีย
อุตุนิยมวิทยา
กระแสอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ทรัพยากร
ทรัพยากรสิ้นเปลือง
ธรรมชาติ
ปฏิกูล
ฝุ่นควัน
พิธีสารเกียวโต
ลวดลายในธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
แสง
ออโรรา (ดาราศาสตร์)
ไอน้ำ
กฎหมาย
วิญญาณในเครื่องจักร
อารมณ์
สังคม
การขัดเกลาทางสังคม
การแต่งงาน
การเมือง
การเมืองฝ่ายขวา
การไม่ฆ่า
การรู้หนังสือ
การอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้สมรส
กิจการเพื่อสังคม
คตินิยมเชื้อชาติ
ชุมชน
ทฤษฎีความผูกพัน
ประชากร
ประชาสังคม
มวลชนสัมพันธ์
รัฐกิจ
สถาบัน
สัญชาติ
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
อาชญากรรม
อารยธรรม
โครงสร้างนามธรรม
ปฏิสสาร
โมเลกุล
ไฮเปอร์ไดมอนด์
สเกลาร์ (ฟิสิกส์)
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
กฎการอนุรักษ์
กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์
กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
กฎความโน้มถ่วงสากลของนิวตัน
กลศาสตร์ดั้งเดิม
กลศาสตร์เมทริกซ์
กลศาสตร์แฮมิลตัน
การกระเจิง
การขยายขนาดของเวลา
การจัดการตนเอง
การทดลองทางความคิด
การนำความร้อน
การแบ่งแยกนิวเคลียส
การแปลงแบบคาโนนิคัล
การแปลงฟูรีเย
การแปลงหน่วยอุณหภูมิ
การแผ่รังสี
การแผ่รังสีเชเรนคอฟ
การพาความร้อน
การเลี้ยวเบน
การสะท้อน (ฟิสิกส์)
การสะท้อนกลับทั้งหมด
การหลอมนิวเคลียส
แก๊ส
ของไหลยวดยิ่ง
คลื่น
ความจุความร้อนจำเพาะ
ความดัน
ความต้านทานไฟฟ้าเป็นศูนย์
ความถ่วงจำเพาะ
ความยาวคลื่น
ความร้อน
ความร้อนจำเพาะ
ความเร่ง
ความเร็ว
ความสัมพันธ์ของแมกซ์เวลล์
ความหนาแน่น
ความหนืด
ควาร์ก
คู่คูเปอร์
เครื่องจักรความร้อน
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว
ฉนวนไฟฟ้า
ดรรชนีหักเห
ตัวนำไฟฟ้า
ตัวนำยวดยิ่งชนิดที่ 1
ตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
ทฤษฎีสตริง
ทฤษฎีสนามควอนตัม
ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป
ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
โบซอน
แบบจำลองของบอร์
แบบจำลองมาตรฐาน
ปฏิกิริยานิวเคลียร์
ปฏิทรรศน์ฝาแฝด
ประจุไฟฟ้า
ปรากฏการโจเซฟซัน
ปรากฏการณ์ไมสเนอร์
ปริภูมิ-เวลา
ปริมาตร
โปรตอน
ผลึก
พลังงานเสรีกิบส์
พลาสมา (สถานะของสสาร)
พาราแมกเนติก
โพซิตรอน
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
เฟอร์มิออน
เฟืองแบบบราวน์
โฟตอน
ภาวะเอกฐานเชิงความโน้มถ่วง
มวลนิ่ง
มิติ
โมเมนตัมเชิงมุม
อันตรกิริยาอย่างอ่อน
แรงต้านสนามไฟฟ้า
แรงตึงผิว
แรงลอยตัว
แรงลอเรนซ์
เลปตอน
เวกเตอร์
เวกเตอร์สี่มิติ
ศูนย์กลางมวล
สนามไฟฟ้า
สปิน (ฟิสิกส์)
สเปกตรัม
สภาพนำยวดยิ่ง
สมการของแมกซ์เวลล์
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
สมการนาเวียร์-สโตกส์
สมบัติการสลับที่
สมมาตรยิ่งยวด
สารกึ่งตัวนำ
สุญญากาศ
หลักการกีดกันของเพาลี
หลักความไม่แน่นอน
เหตุภาพ
องศาเดลิเซิล
องศานิวตัน
องศาแรงคิน
อนุภาคมูลฐาน
อะตอม
อะตอมไฮโดรเจน
อัตราเร็วของแสง
อันตรกิริยาอย่างเข้ม
อุณหพลศาสตร์
อุณหภูมิ
เอนโทรปี
แอมพลิจูด
รายชื่อขั้นตอนวิธี
ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ADO.NET
Extreme programming
High performance computing
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบเปิด
การดีบั๊ก
คลาส (คอมพิวเตอร์)
คอมโพสิตแพตเทิร์น
เค้กพีเอชพี
ซิกวิน
ซิงเกิลตันแพตเทิร์น
ดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก
ดีไซน์แพตเทิร์น
โดโจทูลคิต
ไดเรกต์เอกซ์
เทมเพลทเมธอดแพตเทิร์น
นักเลงคอมพิวเตอร์
นิพจน์ปรกติ
บั๊กซอฟต์แวร์
แบบจำลองน้ำตก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมเชื่อมโยง
โปรแกรมตรวจแก้จุดบกพร่องกนู
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมเฮลโลเวิลด์
พอลิกล็อต
ซอฟต์แวร์เฟรมเวิร์ก
ฟะซาดแพตเทิร์น
แฟกทอรีเมธอดแพตเทิร์น
ยูเอ็มแอล
สกรัม
เหตุการณ์ (การคอมพิวเตอร์)
อ็อบเซิร์ฟเวอร์แพตเทิร์น
เอเอสพีดอตเน็ต เอแจ็กซ์
อะแด็ปเตอร์แพตเทิร์น
อินเทอร์พรีเตอร์แพตเทิร์น
เอแจ็กซ์
DataPortability
การพัฒนาซอฟต์แวร์
กีวิกซ์
1000
10000
100000
1000000
10000000
100000000
1000000000
10000000000
100000000000
1000000000000
103
104
105
106
107
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
140
141
142
142857
555
9814072356
E (ค่าคงตัว)
L (เกมคณิตศาสตร์)
กฎ 68-95-99.7
กฎการดูดกลืน
กฎของโคไซน์
กฎของไซน์
กฎของแทนเจนต์
กฎของเบนฟอร์ด
กฎเดอมอร์แกน
กฎผลคูณ
กฎผลรวมในการหาอนุพันธ์
กณิกนันต์
กราฟเชิงระนาบ
กราฟสองส่วน
กรุป (คณิตศาสตร์)
การแข่งขันคณิตศาสตร์ SEAMEO
การแข่งขันคณิตศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก
การจัดหมู่
การแจกแจงความน่าจะเป็น
การแจกแจงปรกติ
การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร
การเชื่อมเชิงตรรกศาสตร์
การดำเนินการ (คณิตศาสตร์)
การดำเนินการทวิภาควนซ้ำ
การดำเนินการเอกภาค
การแทนจำนวนมีเครื่องหมาย
การนับ
การบวกเมทริกซ์
การแบ่งมุมออกเป็นสามส่วน
การแปลงเชิงปริพันธ์
การแปลงฟูรีเยต่อเนื่อง
การแปลงลาปลาส
การแปลงเฮาส์โฮลเดอร์
การแยกตัวประกอบ
การเรียงสับเปลี่ยน
การลบ
การลู่เข้าสัมบูรณ์
การเลือกเชิงตรรกศาสตร์
การเลื่อนวน
การสร้างด้วยวงเวียนและสันตรง
การหาค่าเหมาะที่สุด
การหาปริพันธ์ทีละส่วน
การหาร
การหารยาว
การอ้างเหตุผลแนวทแยงของคันทอร์
กูกอลเพลกซ์
เกม 24
เกมคณิตศาสตร์
เกมต่อจุด
เกมแตกหน่อ
เกมผลรวมเป็นศูนย์
เกรเดียนต์
ข้อความคาดการณ์ของก็อลท์บัค
ข้อความคาดการณ์ของปวงกาเร
ข้อความคาดการณ์ของออยเลอร์
ข้อความคาดการณ์จำนวนเฉพาะคู่แฝด
ขอบเขตเชอร์นอฟ
ขั้นตอนวิธีการประมาณ
ขั้นตอนวิธีของคนูธ-มอร์ริส-แพรตต์
ขั้นตอนวิธีแบบละโมบ
ขั้นตอนวิธีโฟรเบนีอุส
คณิตตรรกศาสตร์
คณิตศาสตร์การเงิน
คณิตศาสตร์ชีววิทยา
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์มูลฐาน
ควอเทอร์เนียน
ความคล้ายตนเอง
ความเคลื่อนคลาดจากการชักตัวอย่าง
ความน่าจะเป็น
ความน่าจะเป็นเท่ากัน
ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข
ความเป็นไปได้เท่ากัน
ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว
ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส
ความหนาแน่นกระแสสี่มิติ
ค่ากึ่งกลางพิสัย
ค่าคงตัว
ค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์
ค่าคงตัวออยเลอร์-แมสเชโรนี
ค่าคลาดเคลื่อนการประมาณ
ค่าความจริง
ค่าคาดหมาย
ค่าเฉลี่ยกำลังสอง
ค่าสถิติ
ค่าสัมบูรณ์
คู่ไม่อันดับ
เคิร์ล
แคลคูลัส
แคลคูลัสเชิงประพจน์
แคลคูลัสเวกเตอร์
โครงสร้างเชิงสาเหตุ
เงื่อนไขเชิงตรรกศาสตร์
เงื่อนไขสองทาง
จัตุรัสกล
จำนวนกราแฮม
จำนวนเกือบเต็ม
จำนวนจริง
จำนวนจินตภาพ
ภาวะนามธรรม
99
100
0
1
2
−1
ศูนย์มีเครื่องหมาย
10
101
1011
102
จำนวน
จำนวนเชิงอันดับที่
จำนวนเต็ม
จำนวนธรรมชาติ
จำนวนปิโซ-วิชยรฆวัน
จำนวนลบและจำนวนไม่เป็นลบ
ตารางตัวหาร
เศษส่วนต่อเนื่อง
เศษส่วน
เศษส่วนอย่างต่ำ
โหล
จำนวนอดิศัย
อักเษาหิณี
ตัวเลขญี่ปุ่น