วิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (อังกฤษ: Computer-Aided Software Engineering) หรือ เคส เป็นการใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวอื่น ๆ เครื่องมือในการสร้างซอฟต์แวร์นี้จะเรียกว่า CASE Tool

CASE Tool แบ่งออกเป็น 2 ชนิด

  1. Upper CASE – มักจะถูกใช้ในขั้นตอนการพัฒนาในช่วงแรก ๆ เช่น การเก็บความต้องการ, การออกแบบ
  2. Lower CASE – มักถูกใช้ในขั้นตอนช่วงหลัง เช่น การเขียนโปรแกรม, การตรวจสอบความถูกต้อง

อ้างอิงแก้ไข

  • Case Analyst WorkBenches : A Detailed Product Evaluation" Volume 1 pp 229-242 by Evans R. Rock

ดูเพิ่มแก้ไข