ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว

สำหรับสถิติศาสตร์แล้ว ความแปรปรวนร่วมเกี่ยว (อังกฤษ: covariance) เป็นการวัดปริมาณการเปลี่ยนแปลงของสองตัวแปรว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามกันมาน้อยเท่าใด ความแปรปรวน (variance) เป็นกรณีพิเศษของความแปรปรวนร่วมเกี่ยวโดยที่สองตัวแปรที่พิจารณาคือตัวแปรตัวแปรเดียวกัน

นิยามแก้ไข

ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวระหว่างสองตัวแปรสุ่ม X และ Y ที่มีค่าsecond momentจำกัด คือ

 

โดย E[X] คือ ค่าคาดหมาย (expected value) ของ X

นิยามข้างต้นสามารถทำให้สั้นลงได้เป็น:  

สำหรับเวกเตอร์สุ่ม X และ Y ที่มีขนาดไม่เท่ากัน โดย X มีขนาด 1 และ Y มีขนาด 1 แล้ว เมตริกซ์ความแปรปรวนร่วมเกี่ยวของ X และ Y จะเป็นเมตริกซ์ขนาด m×n ที่เท่ากับ:   โดย M ′ คือ เมทริกซ์สลับเปลี่ยนของM

สมาชิกแถว i หลัก j ของ Cov(X,Y) จะเท่ากับค่าความแปรปรวนร่วมเกี่ยว Cov(Xi, Yj) ระหว่างสมาชิกที่ i ของ X และสมาชิกที่ j ของ Y

Cov(YX) จะเท่ากับเมทริกซ์สลับเปลี่ยนของ Cov(XY).

ตัวแปรสุ่มสองตัวที่มีค่าความแปรปรวนร่วมเกี่ยวระหว่างกันเป็น 0 จะเรียกว่า ตัวแปรทั้งสองไม่มีสหสัมพันธ์กัน (uncorrelated)

หน่วยของความแปรปรวนร่วมเกี่ยว Cov(XY) จะคือ หน่วยของ X คูณหน่วยของ Y แต่สำหรับสหสัมพันธ์ (correlation) สหสัมพันธ์ไม่มีหน่วย

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข