สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (อังกฤษ: partial differential equation; PDE) เป็นสมการเชิงอนุพันธ์ที่ประกอบด้วยฟังก์ชันหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อยอันดับต่าง ๆ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยใช้เพื่อกำหนดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตัวแปรหลายตัวและมักใช้สร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์

ภาพจำลองการแก้สมการความร้อนแบบสองมิติพร้อมอุณหภูมิซึ่งแสดงแทนด้วยมิติที่สาม

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยสามารถนำมาใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางกายภาพต่าง ๆ ได้ เช่น เสียง ความร้อน การแพร่ สถิตยศาสตร์ไฟฟ้า พลศาสตร์ของไหล กลศาสตร์ควอนตัม ฯลฯ