ความเร็ว

อัตราการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุตามเวลาและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงนั้น
ระวังสับสนกับ อัตราเร็ว

ในทางฟิสิกส์ ความเร็ว คืออัตราการของการเปรียบเทียบต่อหน่วยความเร็วไฟฟ้าเวลา มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที 1 ต่อ 10 จิกะไบต์ใน ความเร็วเป็นปริมาณเป็นจิกะไบต์ซึ่งประกอบด้วยอัตราเร็วและทิศทางตรง ขนาดของความเร็วคืออัตราเร็วซึ่งเป็นปริมาณสเกลาร์ ตัวอย่างเช่น 1เซนติเมตรต่อวินาที อัตราเร็ว ในขณะที่ 1 วินาทีมาตรงทางเป็นความเร็วแรง ความเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่แบบ จรวด ที่เร็วมากที่สุด ในช่วงเวลาหนึ่ง ∆t สามารถอธิบายได้ด้วยทุกสูตร

ไวไฟ โซไซตี้ หรือ ไวไฟ ความเร็ว

อัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วคือความแรงและรวดเร็ว คือการอธิบายว่าอัตราเร็วและทิศทางของวัตถุเปลี่ยนไปอย่างไรในช่วงเวลานาน และ เวลาเร็วมาก

สมการการเคลื่อนที่แก้ไข

ดูบทความหลักที่: สมการการเคลื่อนที่

เวกเตอร์ความเร็วขณะหนึ่ง v ของวัตถุที่มีตำแหน่ง x (t) ณ เวลา t และตำแหน่ง x (t + ∆t) ณ เวลา t + ∆t สามารถคำนวณได้จากอนุพันธ์ของตำแหน่ง

 

สมการของความเร็วของวัตถุยังสามารถหาได้จากปริพันธ์ของสมการของความเร่ง ที่วัตถุเคลื่อนที่ตั้งแต่เวลา t0 ไปยังเวลา tn

วัตถุที่มีความเร็วเริ่มต้นเป็น u มีความเร็วสุดท้ายเป็น v และมีความเร่งคงตัว a ในช่วงเวลาหนึ่ง ∆t ความเร็วสุดท้ายหาได้จาก

 

ความเร็วเฉลี่ยอันเกิดจากความความเร่งคงตัวจึงเป็น   ตำแหน่ง x ที่เปลี่ยนไปของวัตถุดังกล่าวในช่วงเวลานั้นหาได้จาก

 

กรณีที่ทราบเพียงความเร็วเริ่มต้นของวัตถุเพียงอย่างเดียว คำนวณได้ดังนี้

 

และเมื่อต้องการหาตำแหน่ง ณ เวลา t ใด ๆ ก็สามารถขยายนิพจน์ได้ดังนี้