ยูเอ็มแอล (อังกฤษ: UML: Unified Modeling Language) เป็นสัญลักษณ์อันเป็นหนึ่งเดียวกันที่ใช้อธิบาย แสดงรายละเอียด จำลองการสร้าง และจัดการกับเอกสารต่างๆ ในระบบการทำงานจริง เพื่อให้การออกแบบซอฟต์แวร์ที่แทนระบบการทำงานจริงนั้นทำได้โดยง่าย และปรับปรุงวิธีการทำงานที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น ยูเอ็มแอลมักใช้เป็นการอธิบายและนำเสนอแนวความคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ก่อนนำไปเขียนโปรแกรมจริง

ยูเอ็มแอลโลโก้

แผนภาพต่างๆ

แก้

ใน UML 2.0 มีแผนภาพทั้งหมด 13 ประเภท สามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้

  1. แผนภาพประเภทโครงสร้าง
  2. แผนภาพประเภทพฤติกรรม
  3. แผนภาพประเภทการโต้ตอบ

อ้างอิง

แก้
  • โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. ISBN 974-534-383-8.