การพาความร้อน (อังกฤษ: heat convection) เป็นการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นได้ในสสารสองสถานะก็คือ ของเหลวและก๊าซ เนื่องจากเป็นสิ่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยจะมีทิศทางลอยขึ้นเท่านั้น เมื่อสสารได้รับความร้อนจะมีการขยายตัว ทำให้ความหนาแน่นต่ำลง และสสารที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า (ความหนาแน่นสูงกว่า) ก็จะลงมาแทนที่ ปรากฏการณนี้มีตัวอย่างคือ การเกิดลมบก ลมทะเล, การไหลเวียนของสภาพอากาศและกระแสน้ำ และการไหลเวียนของแมนเทิลใต้เปลือกโลก เป็นต้น

แบบจำลองการพาความร้อนใต้เปลือกโลก

มีการประยุกต์การพาความร้อนเพื่อใช้งาน เช่น การพาความร้อนเรย์ลีห์–แบนาร์ ซึ่งเป็นการพาความร้อน.ที่เกิดจากความแตกต่างของความหนาแน่น, ปรากฏการณ์สแต็ก ซึ่งเป็นการพาความร้อนที่เกิดจากการไหลเวียนของอากาศในปล่องไฟ และเตาอบอาหารที่ใช้พัดลมในการกระจายความร้อน ความเย็น เป็นต้น