สัญชาติ (อังกฤษ: Nationality) หมายถึง ประเทศที่ที่บุคคลคนนั้นเกิด โดยไม่นับเชื้อชาติ การเปลี่ยนสัญชาตินั้นทำได้ แต่ต้องว่าตามกฎหมายของแต่ละประเทศ สัญชาตินั้นสำคัญมากเพราะจะทำให้คนอื่นรู้ว่าคุณเกิดที่ไหน ดังนั้นในแบบกรอกหลายอย่าง จึงมีช่องสัญชาติให้เติม สำหรับหนังสือเดินทาง จะต้องมีสัญชาติติดตัวอยู่ เพื่อที่จะได้รู้ว่ามาจากประเทศอะไร

สรุปความทางนิติศาสตร์และนิติเวชวิทยาศาสตร์ แก้

สัญชาติ คือ ระบบเขตแดนตามหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์,ตรวจสอบ,สืบค้นหลักฐานอ้างอิงด้วยหลักนิติเวชวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ ที่สามารถบ่งบอกถึงพื้นที่เขตแดนที่เป็นรูปธรรมของคนในชาติ และ/หรือ ครอบคลุมถึงเรื่องสิทธิและเสรีภาพภายในอาณาบริเวณพื้นที่เขตแดนของคนในชาติเช่นกัน.

อ้างอิง แก้

White, Philip L. (2006). "Globalization and the Mythology of the Nation State," In A.G.Hopkins, ed. Global History: Interactions Between the Universal and the Local Palgrave Macmillan, pp. 257-284.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้